Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


Nepoznata remek-djela

Zahvaljuju�i galeristu �arku De�iju i likovnom kriti�aru Igoru Zidi�u mo�i �e se vidjeti vrhunske slike hrvatske moderne ZAGREB - Skriveno od pogleda, stolje�ima se u otmjenijim hrvatskim salonima i vilama �uvalo privatno slikarsko blago, potvr�uju�i obi�no vrhunski ukus imatelja �eljnih duhovnih uzbu�enja i intelektualnoga izazova. Ne treba niti isticati da je povijest sa svojim politi�kim okrutnostima i megalomanskim sustavima imala najmanje obzira prema tim hrvatskim dendijima duha i njihovim zbirkama, koje su nerijetko konfiscirane i otimane.

Zahvaljuju�i zagreba�kom galeristu �arku De�iju, koji je desetlje�ima istra�ivao te malo poznate privatne zbrke, i vrhunskom poznavatelju moderne hrvatske umjetnosti Igoru Zidi�u, koji je i ovoga puta potvrdio svoj znanstveni nerv i literarni eros, publika �e u nedjelju, 19. studenoga mo�i vidjeti mnoge nepoznanice - remek-djela hrvatskih slikara na izlo�bi "Hrvatsko moderno slikarstvo 1880.-1945. u privatnim zbirkama" u Galeriji Klovi�evi dvori.

"Rije� je o jo� jednoj osobitoj izlo�bi Klovi�evih dvora, a suradnja s galerijom "De�i" zbog iznimne vrijednosti radova i Zidi�eve ekspertize i sjajne postave mlade kustosice Petre Senjanovi� bez sumnje �e se nastaviti jo� jednom velikom izlo�bom", istaknula je ravnateljica gornjogradske galerije Vesna Kusin.

"�elio sam sve�arski obilje�iti 35. godi�njicu svoga rada, u kojem sam oduvijek u�ivao imaju�i tu privilegiju vidjeti djela majstora. Cilj mi je bio stvoriti izlo�bu i knjigu koja ne�e samo stru�njacima, ve� i �iroj publici pru�iti uvid u ova mahom do sada neizlagana djela, koja se vi�e nakon zatvaranja izlo�be ne�e mo�i vidjeti. Ne samo da sam zahvalan Igoru Zidi�u na senzacionalno obavljenom poslu, ve� dakako i svim skuplja�ima koji su tako ustrajno �uvali i pazili ova djela", kazao je �arko De�i.

Igor Zidi� naglasio je da je "u sr�i �itavog ovog projekta jest ljubav prema povijesti u nazorovskom i eliotovskom smislu. Mi ne mo�emo na�initi stvarnu povijest moderne bez uvida i u privatne zbirke. �tovi�e, rekao bih da smo na putu otkrivanja na�e vlastite umjetnosti. Rekao bih da je hrvatski kolekcionar pomalo tradicionalan, ali se pasionirano bori za svoje slike. Ne treba zaboraviti na nemilu sudbinu mnogih privatnih zbirka za vrijeme politi�kih lomova i totalitarnih re�ima �to nisu imali milosti za privatne skuplja�e, rekao je Zidi�.

Potvrda za to, primjerice, jest tragi�na sudbina zbirke nekada�njega gradona�elnika Splita dr. Ive Tartaglie kojega su komunisti�ki suci te�ko bolesnoga osudili na sedam godina robije na kojoj je i umro, a �ijom je zbirkom bila opremljena Titova vila (neko� vila Schiller). Stoga nije za �uditi �to jo� i dan danas mnogi hrvatski privatni kolekcionari imaju otpor prema pokazivanju svojih djela u javnosti.

No, ipak bih naglasio da niti ljubomorno �uvanje djela koja su duhovna ba�tina sviju nije dobro, jer ako kolekcionar nema dobro srce da svoje blago barem jedanput podijeli i pogledu drugih, onda je samo skladi�tar", objasnio je Igor Zidi�.

Pokrovitelj izlo�be je ministar kulture mr. Bo�o Bi�kupi�.

Marina Ten�era, Vjesnik

 


Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.