Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
    
Hrvatski kulturni i znanstveni radnici u �vicarskoj
 
 

 


Bo�o Marijan�i�

Eilweg 4,
8634 Hombrechtikon
Tel. 055 / 244 28 89
Atelier:
Seestrasse 140
8707 Uetikon am See
e-mail: bozo@smile.ch

Inicijator i do velja�e 2001. predsjednik Grupe KRAVATA

Ro�en 25. prosinca. 1944 u Zagrebu. Nakon dvije godine gimnazije polazi grafi�ku �kolu, te zavr�ava zvanje bakroretu�era. U �kolsko doba crta karikature za Polet i kratko za Ve�ernji list. Tako�er se bavi umjetni�kom fotografijom i �lan je Fotokluba Zagreb.

1970. god. seli u �vicarsku. Intezivno slika i polazi studij grafi�kog dizajnera u �Neue Kunstschule Z�rich�. Tih godina, zainteresiran tako�er za crtani film, u�lanjuje se u Kinoklub Z�rich. Za svoje kratkometra�ne crtane filmove nagra�en je bron�anom medaljom na �Schweizerische National-Wettbewerb-u� u Neuch�telu 1974, i srebrnom medaljom na �Schweizerische Kurzfilm-Wettbewerb-u� 1980. god. u Zugu.

Kao dopisnik brojnih listova u biv�oj dr�avi pi�e osvrte na kulturna doga�anja u �vicarskoj, a tako�er pi�e isto i za nekoliko �vicarskih regionalnih novina.

Svoje slike i crte�e, prete�no u uljanoj tehnici i laviranom tu�u, izla�e u brojnim samostalnim i grupnih izlo�bama u �vicarskoj, Njema�koj i Hrvatskoj. Jedan je od dvoje na�ih slikara koji je u dva navrata izlagao samostalno u gradskoj galeriji grada Rapperswila. Uz njega, ova je �ast pripala jedino jo� Neveni K�nig � Urli�.

U tada�njem umjetni�kom udru�enju EHO bio je predsjednik u tri mandata.

1992. god. inicirao je osnivanje hrvatske slikarske grupe Kravata, �iji je predsjednik bio do 2001. god.

Uvr�ten je u biografski leksikon �vicarske umjetnosti, (izdava�: Schweizerisches Institut f�r Kunstwissenschaft).

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.