Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e
 
 

 


Prikaz knji�ice mr Ane Matan "�to je toleranicija?"


Tolerancija ili hrvatskim jezikom re�eno trpeljivost je vrlina da otrpimo razli�itost koju ne odobravamo. Toleranicije ne bi bilo ako ne bi postojalo neista �to ne izaziva odobravanje, drugo: onaj koji tolerira mora posjedovati mo� za progone osoba ili pojava koje izazivaju neodobravanje i tre�e: da onaj kojeg se tolerira posjeduje izvjesnu mo� da u�ini �tetu. Pozivi za toleranciju upu�uju se svima,a prvenstveno onima koji obna�aju vlast, jer oni mogu sprije�iti nezeljene dru�tvene posljedice. Iako tolerancija postoji oduvijek, sustavno se o njoj po�inje raspravljati u Europi i 17. stolje�u nakon reformacije u djelima engleskih i francuskih filozofa, posebno Johna Locka i Voltaira. I jedan i drugi isti�u kako su vjerski progoni nepovoljno utjecali na gra�anski mir i prosperitet dr�ave.


Nekada je tolerancija bila vrlina jer je smatrana izrazom prave vjere i uvjerenja. I danas mnogi ljudi smatraju da je svijet bio moralniji kad nije bilo mini suknje pa ne toleriraju njeno no�enje. Me�utim, oni tim stavom kr�e pravo ljudi da sami odlu�uju �to ce obla�iti, u �to �e vjerovati i kako �e �ivjeti.


Tolerancija je vrlina upravo zato jer se njome izrazava po�tovanje �ovjeka i njegove slobode izbora. Engleski pjesnik Milton iz 17. stolje�a ka�e da vrlina koja nije pro�la ku�nju nije prava vrlina. Budu�i da je zlo kao i dobro nedjeljiv dio ljudskog dru�tva i ono ponekad zahtijeva toleranciju.


Tolerancija je neophodna i kao uvjet za dru�tveni napredak. Dobar primjer za to je �to su mnogi komunisti�ki re�imi obra�unavali sa zagovornicima promjene sustava, a danas gotovo svi grade liberalnu demokraciju.


Svi argumenti u prilog toleranciji ne koriste previ�e onim skupinama ljudi koji su uglavnom netolerantni prema rasnim, etni�kim, nacionalnim i vjerskim manjinama. No, tu je rije� o diskriminaciji koju valja razlikovati od tolerancije koja nikad nije bila s njom u suprotnosti. Uzroke diskriminacije te�ko je otkloniti, a toleranciji uklanjanje nejednakosti nikad nije bio cilj.


Glavno obilje�je moderne dr�ave bio bi �to ja�i i br�i razvoj demokracije, jer tolerantnija su svakako ona dru�tva u kojima je razina demokratske kulture ve�a.

Ana Holeti�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.