Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Hrvatski student teologije dobio godi�nju nagradu na �vicarskom sveu�ili�tu

Hrvatski student teologije dobio godi�nju nagradu na �vicarskom sveu�ili�tu

Tomislav Kova�, djelatnik Katoli�kog bogoslovnog fakulteta Sveu�ili�ta u Zagrebu, dobio je godi�nju nagradu "Dru�tva prijatelja Sveu�ili�ta u Fribourgu" u �vicarskoj za svoj magistarski rad. Na sve�anoj proslavi Teolo�kog fakulteta u Fribourgu prigodom blagdana sv. Tome Akvinskoga 27. sije�nja 2006. nagradu je uru�ila dekanica Teolo�kog fakulteta Sveu�ili�ta u Fribourgu prof. Barbara Hallensleben koja je i �lanica Me�unarodne teolo�ke komisije. U svom govoru u dvorani Senata Sveu�ili�ta Tomislav se osvrnuo na svoj teolo�ki studij u Fribourgu i temu svoga magistarskog rada.

Zahvaljuju�i stipendiji �vicarske biskupske konferencije, Tomislav Kova� zavr�io je dvogodi�nji poslijediplomski studij na Teolo�kom fakultetu Sveu�ili�ta u Fribourgu u �vicarskoj. Specijalizaciju je posvetio me�ureligijskom dijalogu, osobito dijalogu s islamom. Magistarski rad pod naslovom "Kuranska objava: poku�aj prikaza u vidu uspore�ivanja s kr��anskom teologijom objave" napisao je na podru�ju fundamentalne teologije pod vodstvom prof. Guide Vergauwena, vicerektora Sveu�ili�ta. Za svoj magistarski rad Tomislav je dobio najvi�u ocjenu, summa cum laude, s kojom je i zavr�io svoj studij u Fribourgu.

Fribour�ko sveu�ili�te jedno je od va�nijih sveu�ili�ta u �vicarskoj i jedino dvojezi�no sveu�ili�te u Europi, s programom studija na francuskom i njema�kom jeziku. Na Teolo�kom fakultetu, poznatom po dominikanskoj tomisti�koj tradiciji, studiraju studenti iz svih krajeva svijeta. Dru�tvo prijatelja Sveu�ili�ta osnovano je 1891. u vidu potpore rada Sveu�ili�ta i unapre�enja znanstvene suradnje i prijateljskih veza s biv�im studentima. U sklopu brojnih aktivnosti Dru�tvo dodjeluje i godi�nje nagrade za najbolje magistarske i doktorske radove.

Tomislav Kova� radi kao knji�ni�ar u Knji�nici Katoli�kog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Uz to povremeno objavljuje �lanke u hrvatskom katoli�kom tisku te provodi s francuskoga. Godine 2002. Tomislav je dobio Godi�nju nagradu na Katoli�kom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu za svoj diplomski rad posve�en teolo�koj antropologiji �vicarskog teologa Mauricea Zundela. Ovogodi�nja nagrada svakako je Tomislavu poticaj da nastavi svoja istra�ivanja na podru�ju islama i me�ureligijskog dijaloga.


Anto Gavri�

Dekanica Teolo�kog fakulteta Sveu�ili�ta u Fribourgu prof. Barbara Hallensleben i Tomislav Kova�


 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.