Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e
 
 

 


Nova knjiga

Prepoznatljivo dobra knji�evnost

Branko Dinjar: O�I U O�I

Osvrt: Marijan Marijanovi�

Branko Dinjar nije poznat hrvatskoj knji�evnoj javnosti. Nije poznat ni hrvatskoj dijasporskoj knji�evnoj javnosti. On pripada skupini onih tihih stvaralaca koji pi�u iz du�e, vi�e za sebe nego za druge, jer ga na to goni ne�to vi�e od komercijalizacije i slave. Stoga o njegovom knji�evnom opusu i ne�ete na�i hvalospjeve velikih i stru�nih knji�evno-kriti�kih pera i imena. Objavljivanjem svoje druge knjige, zbirke pripovjesti pomalo tajanstvenog naslova "O�i u o�i", Branko Dinjar me�utim definitivno skre�e na sebe pozornost kao vrstan knji�evnik, koji �ivi tu medju nama, u na�em iseljeni�kom susjedstvu, pozivaju�i nas na zajedni�ko, interesantno putovanje, iz sada�njosti u pro�lost, i natrag, i opet dalje, u budu�nost.

Branko Dinjar rodjen je u Zagrebu 1930. Nakon zavr�ene gimnazije zapo�eo je studij arhitekture na Tehni�kom fakultetu u Zagrebu, a studij dovr�ava diplomiranjem u Sarajevu 1958. Kratko je vrijeme radio u Sloveniji i Hrvatskoj, a godine 1962. preselio se s obitelji u �vicarsku. Rade�i kao arhitekt objavljivao je istodobno �lanke u �vicarskim stru�nim �asopisima "Veska" i "Hochhaus". Prije dvije godine objavio je u Hrvatskoj roman "Kilenc". Na�im �itateljima predstavio se pro�le godine pripovjetkom "Predve�erja". Knjigom "O�i u o�i" Dinjar se predstavlja s dvanaest kra�ih i duljih pripovjedaka. Branko Dinjar danas �ivi u Luzernu i povremeno objavljuje pri�e i u na�em listu.

O �emu pi�e i kako pi�e Branko Dinjar?

Njegove su pri�e �ivotne pri�e, isprepletene dotjeranim ali i uvjerljivim re�enicama, koje �itatelja dr�e od po�etka do kraja u pozornosti. U tim pri�ama na�i �ete puno morskog ozra�ja: brodova, barki, maslina, ljudi koji se moru vesele, koji ga vole, i bez njega ne mogu. Susrest �ete medjutim i prijatelje koji �e vas podsjetiti na va�e prijatelje, govornike i politi�are, u kojima �ete prepoznati dana�njicu, oti�i �ete i do udba�a-isljednika i zatvorskih �elija, u njima brojiti korake i stope, prepustiti se razmi�ljanjima o �ivotu i smislu njegovom...Posjetit �ete u tim pri�ama i bolesnog prijatelja, oslu�nuti zvonjavu sje�anja na djetinjstvo, do�ivjeti opet i smrt i ra�anje, prepustiti se razmi�ljanju zajedno s piscima i filozofima, hvatati ritam pjesme i dijaloga...

"Branko Dinjar jedan je od vrlo rijetkih autora, �iji radovi zadovoljavaju bezmalo sve nu�ne knji�evnokriti�ke kriterije. Uistinu treba biti silno maliciozan a da se Dinjarovim prozama ne prizna pripovjeda�ko umije�e kakvim se ne mogu pohvaliti ni mnogo mla�i i priznatiji pisci", rije�i su koje je u svojoj recenziji knjige zapisao mr. Denis Peri�i�. Mi bismo dodali: prozu ovakvog ozra�ja, dijaloga i stila �itali smo u ponajboljoj tradiciji hrvatske proze od �enoe i Gjalskog do Tribusona i Pavli�i�a. Bez obzira bio �itatelj u sredini "Ponornice", pri�e koja �e ga odvesti u kavanu Remetinac, u susret pjesniku "tihe, zanesene du�e", ili se na�ao na kraju "Uskrsne pri�e" i zajedno s pripovjeda�em na dlanovima neznanca "ugledao duboke o�iljke" i prepoznao �ivot - uvijek �e �itatelj osjetiti sjajni Dinjarov talent, dokumentaristi�ku uvjerljivost i unutarnju napetost koja redovito prati dobru literaturu.

Knjigom "O�i u o�i" Branko Dinjar, iako u poznijim desetlje�ima �ivota, iznena�uje i oboga�uje poprili�no siroma�no knji�evno stvarala�tvo hrvatskog iseljeni�tva. I premda tiskana u maloj nakladi, u mladoj ali ambicioznoj nakladni�koj ku�i "Tonimir", knjiga je to koja zaslu�uje pozornost svih onih koji se vesele lijepoj, odmjerenoj i osobnim iskustvom pro�etoj knji�evnoj prozi. A takva je uistinu Dinjarova knjiga pripovijesti "O�i u o�i".


(Okvir: Knjiga se mo�e poru�iti pouze�em direktno kod nakladnika:
Nakladni�ka ku�a "Tonimir"
Vara�dinske Toplice,
V. Nazora 6
Tel. #### 42 633 430
Cijena 25.- Fr.

 

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.