Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e
 
 

 


Knjiga o dalmatskom jeziku

 

Knjiga dopisnog �lana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) �arka Mulja�i�a "Das Dalmatische" pojavila se kod Boehlau Verlaga 2000. godine. Knjigom su romanistika i kroatistika dobile skup Mulja�i�evih radova koji su dosad bili razasuti u publikacijama na njema�kom, talijanskom i francuskom jeziku. Ona je nezaobilazno �tivo za svakoga tko se �eli baviti pitanjem dalmatsko-romanskih jezika. Urednica knjige, prof. dr. Elisabeth von Erdmann-Pand�i�, je izabrala 34 autorova teksta izme�u vi�e stotina njegovih radova.

Kad se govori od dalmatskom jeziku, �arko Mulja�i� je u svim sociolingvisti�kim diskusijama va�na institucija koja se ne zaobilazi. Mulja�i� pru�a znanstvenu pretpostavku te teme, i to ne samo u romanistici i kroatistici, ve� i u germanistici koja posljednjih godina sve vi�e u obzir uzima crkvenu literaturu.

Elisabteh von Erdmann-Pand�i� je profesorica slavistike i kroatistike na Slavenskom institutu Sveu�ili�ta u N�rnbergu, gdje od 1998. godine izdaje seriju radova o kroatistici i uvijek daje prednost pojedina�nom hrvatskom umjesto op�eg termina slavenskog jezika.

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.