Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Iz tiska izašla knjiga "Znameniti bunjeva�ki i li�ki rod Rukavina”

ENVER LJUBOVI�, prof.
ZNAMENITI BUNJEVA�KI I LI�KI ROD RUKAVINA

Vrlo zanimljiva, jedinstvena obiteljska i rodoslovna monografija, izašla ovih dana iz tiska, koja oslikava znamenitu bunjeva�ku i li�ku obitelj Rukavina. Autor u knjizi opisuje podrijetlo i najstariji spomen, raseljavanje, naseljavanje obitelji u Liku i Podgorje, selo Trnovac, Bunjevce, Rukavine u podplješevi�kim selima i Biha�u, Rukavine u SAD, Rukavine plemenitoga roda i njihove grbove, najistaknutije osobe iz ove obitelji i razli�ita rodoslovlja raznih grana Rukavina od razli�itih autora.

Knjiga je bogato ilustrirana raznim starim fotografijama, zemljovidima i crtanim rodoslovljima razli�itih odvjetaka ove znamenite bunjeva�ke i li�ke obitelji, �ija je jedna grana plemi�ka.


NAKLADNIK: Senjsko knji�evno ognjište, Cilnica 8, 53270 Senj
tel: +385 53 882 189, mob:+385 91 2882 189
E-mail: enver.ljubovic@gmail.com
BIBLIOTEKA: Koralj
UVEZ: Meki, šivani, 264 stranice i 110 razli�itih fotografija
RECENZENTI: akademik Petar Str�i� i Darko Neki�, prof.
LEKTURA I KOREKTURA: Ana Tomi�, prof. i Edita Star�evi�, prof.
GRAFI�KO OBLIKOVANJE, NASLOVNICA I PRIJELOM: Vinko Brozin�evi�
Tekst Copyright by © Enver Ljubovi�, 2012. Prvo izdanje, 2012.

Ova knjiga-monografija nastala je u �elji da se opiše i predstavi poznata li�ka, bunjeva�ka i �asni�ka obitelj Rukavina, koja se tijekom naše burne povijesti, posebice istaknula na vojni�kom polju, pa su zbog ogromnih vojni�kih zasluga mnogi me�u njima dobili visoka austrijska vojna odli�ja te su promaknuti u plemi�ki stale�.
 
Tako su promaknu�em u plemi�e dobivali i plemi�ke pridjevke, kao npr.: "od Vidovgrada", "Bojnogradski", "Morgenstern", "von Liebstadt" ili "Ljuba�ki", "od Klana�kog Polja" i "von  Vezinovac". 

Posebno poglavlje u knjizi-monografiji nosi podnaslov: "Rukavine plemenitog roda i njihove grbovnice i grbovi", a u tome je poglavlju prezentirano nekoliko grbova i grbovnica s razli�itim  plemi�kim pridjevcima ove obitelji. Rukavine pripadaju rodu Bunjevaca, a vode podrijetlo iz zapadne Hercegovine, gdje su nosili poznato prezime Vladimirovi� iz kojeg su potekli mnogi knezovi.

Tek dolaskom u Hrvatsku iz Hercegovine, po legendi dobivaju novo prezime Rukavina, koje je  nastalo iz obiteljskog nadimka.

U vrijeme osmanske okupacije Bosne i Hercegovine napuštaju zavi�aj i naseljavaju se ponajprije  u Ravne kotare, a nakon oslobo�enja Like i Krbave od Osmanlija, naseljavaju taj tek oslobo�eni prostor od Osmanlija, Podvelebitsko primorje te okolicu Senja.

Kolijevka svih Rukavina postaje mjesto Trnovac u Lici, koje je naselio poznati ra�ana�ki knez Jerko Rukavina  sa svojom obitelji i bli�im ro�acima, a nakon toga se naseljavaju i u ostale dijelovi Like,  Krbave, Gacke te podplješevi�ka sela u Bosni i Hercegovini, osobito nakon potpisivanja Svištovskog mira 1791. godine.

Svrha izdanja ove obiteljske i rodoslovne monografije je da saznamo više o rodu Rukavina, korijenima, raseljavanju, podrijetlu i naseljavanju te o najznamenitijim osobama iz ovoga prezimena.

Dakako, sve je popra�eno s nekoliko crtanih i pisanih rodoslovlja najstarijih loza roda Rukavina razli�itih odvjetaka i od razli�itih autora te drugih razli�itih fotografija.

Sva prezentirana rodoslovlja u knjizi-monografiji ve�e "ista krv" u opisanim rodoslovljima 14 generacija ove znamenite bunjeva�ke i li�ke �asni�ke obitelji.

Ovdje su mnoge usmene predaje dovedene u vezu s pisanim povijesnim dokumentima te je sve  otrgnuto od zaborava i prezentirano svekolikoj javnosti.

U knjizi je prezentiran i kra�i �ivotopis poznatih osoba iz ovoga prezimena, a to su uglavnom bili visoki austrijski �asnici, me�u kojima je bilo nekoliko austrijskih feldmaršala, generala i austrijskih nasljednih baruna te ostalih viših i ni�ih �asnika, a mnogi me�u njima su zbog vojni�kih zasluga odlikovani s visokim austrijskim vojni�kim odli�jima.

Korišteni su mnogobrojni povijesni izvori i relevantna povijesna i drugu dostupna literatura, koja je navedena na kraju knjige.

Knjiga je ilustrirana raznim fotografijama, zemljovidima i crtanim obiteljskim rodoslovljima. Autor je nastojao na znanstveno utemeljenim �injenicama skrenuti pozornost na istra�ivanje zavi�ajne povijesti, a osobno se nadamo da �e knjiga na�i svoje mjesto me�u našim mnogobrojnim �itateljima.

Kontakt s autorom: tel: 00 385 53 882 189, mob: 00 385 91 2882 189,
e-mail: enver.ljubovic@gmail.com

*****

O autoru:

Predstavljamo Vam prof. Envera Ljubovi�a,
autora knjige
"Znameniti bunjeva�ki i li�ki rod Rukavina” i niza drugih knjiga


Prof. Enver Ljubovi�

ENVER LJUBOVI� , povjesni�ar i klasi�ni filolog, ro�en je 2. sije�nja 1950. godine u Obrama-Kakanj, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom mjestu. U Zadru je završio Filozofski fakultet, grupu povijest i latinski jezik s pregledom rimske knji�evnosti. Oko 30 godina radi kao gimnazijski profesor latinskog jezika i povijesti. Stalno je zaposlen u Srednjoj školi dr. Antuna Barca u Crikvenici, a kao vanjski suradnik predaje latinski jezik u Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovi�a u Senju.

Ve� dugi niz godina bavi se epigrafikom, toponomastikom,onomastikom i heraldikom. Jedan je od rijetkih povjesni�ara u nas koji se bavi heraldikom i rodoslovljem obitelji, pa je iz toga znanstvenog podru�ja povijesnih znanosti do sada objavio pet knjiga i više stru�nih �lanaka u razlii�itim �asopisima u nas i u Bosni i Hercegovini i Italiji.

Suradnik je više stru�nih �asopisa i instituta u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Stalni je suradnik Leksikografskog zavoda "Miroslav Krle�a", gdje sura�uje u Hrvatskom biografskom leksikonu u kojemu piše �lanke o hrvatskim plemi�kim obiteljima.

�lan je Hrvatskog društva klasi�nih filologa. Predsjednik je Senjskog knji�evnog ognjišta, udruge koja promi�e hrvatski jezik i kulturu i afirmira knji�evno stvaralašvo u Senju,a i šire.

Stalno je nastanjen u Senju, gdje �ivi s obitelji. Dobitnik je Povelje Grada Senja za doprinos u prosvjeti, kulturi i znanosti.

Tijekom 1998. godine imao je tri samostalne izlo�be plemi�kih grbova Senja, Gacke i Like, u Senju, Oto�cu i Ogulinu.

Na znanstvenom skupu 2002. godine posve�enom 350. obljetnici ro�enja povjesnika, knji�evnika i bakroresca, Senjanina Pavla Rittera Vitezovi�a u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu odr�ao je predavanje na temu: Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovi�a.

Jedan je od autora i Monografije "Lukovo kroz povijest" u izdanju Gradskog muzeja u Senju, 2002. godine.

Pored ove najnovije, do sada je objavio slijede�e knjige i monografije:
1. Grbovi i natpisi na kamenim spomenicima grada Senja, Senjsko knji�evno ognjište, biblioteka Usponi, Senj, 1997.
2. Gradski i plemi�ki grbovi Senja, vlastita naklada, Senj, 1998.
3. Svjedo�anstva o rimskoj Seniji, Senjsko knji�evno ognjište, biblioteka Usponi, Senj, 2001.
4. Grbovi plemstva Gacke i Like, IK "Adami�" Rijeka, Rijeka, 2001.
5. Grbovi plemstva Like, Gacke i Krbave, Megrad d. o. o., Zagreb, 2003.
6. Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola, Senjsko knji�evno ognjiše i vlastita naklada, Senj, 2007.
Sura�uje i piše u nekoliko �asopisa, a do sada je objavio slijede�e znanstvene i stru�ne �lanke u navedenim �asopisima:
1. Dva anti�ka natpisa iz Senja, �asopis "Usponi", Senjsko knji�evno ognjište, Senj 1996.., str. 189.-194.
2. Antiche epigrafi di Segna, Atti, Centro di Ricerche Storiche, Rovigno 1996. p.349.-357.
3. Senjska kapetanija od 1570.-1746., �asopis "Usponi", Senjsko knji�evno ognjište, Senj 1997., str. 189.-195.
4. Nekoliko plemi�kih grbova iz Gacke, �asopis "Grad Oto�ac 4" Gacko pu�ko otvoreno u�ilište Oto�ac, 1998., str.. 112. 123.
5. Popisi vojnih posada tvr�avnih naselja Oto�ac, Brlog i Prozor, �asopis "Grad Oto�ac 5", Gacko pu�ko otvoreno u�ilište Oto�ac, 1999., str. 65.-75.
6. Plemi�ka obitelj Dani�i� iz Senja, �asopis "Usponi", Senjsko knji�evno ognjište, Senj 1998., str. 195.-198.
7. Iscrizioni Romane di Segna e dintorni, Atti XXVIII./1998., Centro di Ricerche Storiche-Rovigno, p. 369.- 427.
8. Plemstvo grada Senja, �asopis "Usponi", Senjsko knji�evno ognjište, Senj 1999.,str. 126.-134.
9. Nekoliko dokumenata o trgova�kim i pomorskim vezama Senja i Fana, Senjski zbornik 28(2001), str. 51.-64.
10. Usko�ko plemi�ka obitelj Hreljanovi�, Senjsko knji�evno ognjište-�asopis "Usponi", Senj 2002., str. 243.-271.
11. Plemi�ka obitelj Degoricija, �asopis "Oto�ac 7", Oto�ac 2002., str. 132.-141.
12. Senjske plemi�ke obitelji Rup�i�-Rub�i� i Vukasovi�, Senjsko knji�evno ognjište, �asopis "Uspon"i, Senj, 2002., str. 145. 162.
13. Senjski plemi�i i uskoci Hreljanovi�i i njihovi grbovi, Senjski zbornik, 30., Senj 2003., str. 149.-176.
14. Heraldi�ko znakovlje grba Gospi�ko-senjskog biskupa mons. dr. Mile Bogovi�a i grba Gospi�ko-senjske bskupije, Prošlost obvezuje - povijesni korijeni Gospi�ko-senjske biskupije (Zbornik biskupa Mile Bogovi�a ), Teologija u Rijeci i Rije�ki teološki �asopis, Rijeka 2004., str, 79.-86.
15. Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovi�a (referat u prigodi obilje�avanja 350. godišnjice ro�enja P. R. Vitezovi�a - znanstveni skup u HAZU), Postignu�a i trenutci broj 9. - Godišnjak Srednje škole dr. Antuna Barca u Crikvenici, Crikvenica, 2004.
16.Heraldika u djelima Pavla Rittera Vitezovi�a, Senjsko knji�evno ognjište, �asopis "Usponi", 19., Senj, 2004., str. 166.-171.
17. Li�ko �asni�ka obitelj Mesi�, Li�ko-senjski kalendar 2005., Tempera, Gospi�, 2005. , str. 164.-178.
18. Gli stemmi delle famiglie nobili italiane di Buccari, �asopis Atti, Centro di ricerche storiche-Rovigno, Rovigno-Trieste, 2004., p. 585.-606.
19. Bunjeva�ka plemi�ka i �asni�ka obitelj Rukavina, Senjski zbornik 31., Senjsko muzejsko drušzvo i Gradski muzej Senj, Senj, 2004., str. 39.-58.
20. Senjska usko�ka I plemi�ka obitelj Rub�i�-Rup�i�, Senjski zbornik, 32 (2005), str. 65.-76.
21. Brinjska i senjsks plemenita obitelj Vu�eti�-Vuchetich, Senjski zbornik, 32 (2005.), str. 77.-94.
22.Gli stemmi dei vescovi di Segna e di Segna-Modruš Cardinalibus, Caballini e Piccardi, Centro di ricerche Storiche Rovigno, Atti, vol. XXXV, 2005., p. 487.-498.
23.Nekoliko plemi�kih obitelji Vinodola i njihovi grbovi, Vinodolski zbornik, 11, 2006., Ustanova u kulturi " Dr. Ivan Kostren�i�" Crikvenica, str.158.-176.
24. Senjske plemi�ke i usko�ke obitelji Posedarski I Perovi�, �asopis Usponi broj 21., Senjsko knji�evno ognjište, Senj, 2006., str.179.-180.
25. Poznate novljanske obitelji Je�i� i Kabalin, �asopis Postignu�a i trenuci broj 10., Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica, 205., str.149.-151.
26. Vinodolske obitelji Lon�ari� i Tonkovi�, �asopis Postignu�a i trenuci broj 11., Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica, 2006., str. 94.-95.
27. Grb Bunjevaca Krmpo�ana, �asopis Usponi broj 20., Senjsko knji�evno ognjište, Senj, 2005., str., 194.-196.


Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, e-mail zmitar@gmx.net

 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.