Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U izdanju Matice hrvatske Jastrebarsko

Predstavljena knjiga Nine Škrabea
„Pisci jaskanskog kraja“

U prepunoj dvorani Glazbene škole Jastrebarsko, uz šarolikost emocija, vjere, kulture, politi�ke opredijeljenosti i iznena�uju�e omamljuju�eg kaosa razli�itosti, nazirao se put budu�nosti Jaske.

Nino Škrabe: Ovo sam radio cijeli �ivot
Na sliku jedinstvenosti u ljubavi prema zavi�aju s punim �arom okupljene je podsjetio Nino Škrabe.
U ve�eri u kojoj je predstavljena njegova nova knjiga „Pisci jaskanskog kraja“ i toplim i iskrenim rije�ima uglednih, cijenjenih, poznatih i manje poznatih uzvanika kao da su dobronamjerne packe dobili i kler, i politi�ari, i veliki i mali.

Zavi�aj je tolerancija
Puno je tih knjiga napisano i ova je oma� zavi�aju. To sam pisao cijeli �ivot i sve sam htio uvrstiti. Kao kad je Noa u svoju arku �elio staviti sve vrste �ivotinja, i spasiti od svake bar jednu. Zavi�aj je rije� �arobna. To su zvona Svetog Martina u Jamnici ili dvije crkvice sestrice na �umberku. To su djedovi i bake, to su bakini kola�i. O�evi i majke. To su rimokatolici i grkokatolici, to je sve od Kupe do Svete Gere. Trebalo je kroz povijest izdr�ati sva ta pljuskanja s juga i sjevera. U zavi�aju smo svi i lijevi i desni i mali i veliki jedno... Zavi�aj je tolerancija. Zavi�aj smo mi, Jaskanci – specifi�nom straš�u obra�ao se okupljenim prijateljima prepun emocija Nino Škrabe.

�ivimo u gadnim vremenima, imali smo problem sa fašizmom i nacizmom, a danas imamo problem sa krupnim kapitalom. Ovom svijetu treba samo jedno. Treba nam revolucija ljubavi.

U pa�ljivo planiranom programu u organizaciji �lanova Matice hrvatske Jastrebarsko bilo je mjesta za sve... Na izrijek prigodnih rije�i bili su pozvani: veliki redatelj i Ninin prijatelj Georgij Paro, monsinjor Stjepan Baloban, pjesnikinja Sonja Zubovi� te legendarni Jo�a Skok, profesorica Sandra Brklja�i� i mnogi drugi...

Franjo Kuhar, Zrinko Tuti�, Ivan Škrabe, Gospodari tambura, Gouriena, Daniela Bobinski, �lanovi Dramskog kazališta Jastrebarsko...

Naš poznati glumac Franjo Kuhar oplemenio je ve�er �itanjem djela jaskanskih pisaca, a glazbom su ve�er obogatili mladi i perspektivni Ivan Škrabe, Gospodari tambura  te veliki zaljubljenik u jaskanski kraj Zrinko Tuti�. Ljubav prema poeziji zorno je prikazala i „naša teta iz vrti�a“ Daniela Bobinski, a pjevanjem su ponovo oduševile djevojke ansambla Gouriena. Veliku podršku publike dobile su i najmla�e �lanice Dramskog kazališta Jastrebarsko.

Knjiga je nastala u suradnji s Turisti�kom zajednicom Grada Jastrebarskog, uz podršku op�ine Pisarovine, Grada Jastrebarskog  te  brojnih tvrtki koje su pomogle da „Pisci jaskanskog kraja“ ugledaju svjetlo dana.  

Izme�u ostalih o knjizi su rekli:

Monsinjor Stjepan Baloban – Zašto nemamo Zavi�ajni klub?
Ima krajeva koji su iznjedrili velik broj poznatih osoba a da široj javnosti nije poznato odakle oni potje�u, ima i onih drugih koji to dobro prika�u i na to stalno podsje�aju. Ovaj naš dragi, prekrasni jaskanski kraj spada u one prve. Jaskanci slabo poznaju svoje velikane. Spomen na te osobe �uva se u usmenoj predaji i bilo bi zanimljivo ispitati zašto je to tako.Zašto nemamo Zavi�ajni klub u kojem bi se okupljali intelektualci, ljudi širokih pogleda... Nino Škrabe u knjigu je uvrstio i i crkvene ljude, pobrojao sam ih barem dvadesetak. To je samo potvrda da su crkveni ljudi ljudi od rije�i i pera. �estitam na ovoj lijepoj knjizi!

Prof Sandra Brklja�i� – Ova knjiga premašuje sva�iji horizont o�ekivanja
Ova knjiga premašuje sva�iji horizont o�ekivanja, pa tako je premašila i moj. Tri tjedna sam o�ekivala da �u izme�u korica prona�i solidno opremljenu, klasi�nu monografiju o stvaralaštvu i povijesti jaskanskog kraja. Kada sam je pro�itala, preplavili su me osje�aji. Ova je knjiga holisti�ka kronika, veliki zbornik.

Redatelj Georgij Paro – Knjigu „Pisci  jaskanskog kraja“ stalno treba imati pri ruci
To je knjiga koju uvijek treba biti pri ruci i na sadr�aj koje se stalno treba podsje�ati. Nino Škrabe cijeli �ivot radi na kazalištu, o�uvanju identiteta i kulturi, i daje svoj doprinos na na�in na koji to najbolje zna. �estitam na ovoj lijepoj i plemenitoj  knjizi.

Izvor: jaska.info, autor L. S.

*****

Pogledajmo i prilog objavljen na www.radio-jaska.hr:

PREDSTAVLJENA KNJIGA NINE ŠKRABEA
"PISCI JASKANSKOG KRAJA"

Promocija knjige "Pisci jaskanskog kraja" autora Nine Škrabea okupila je u Glazbenoj školi Jastrebarsko brojne poklonike pisane rije�i, ali i štovatelje zavi�ajne povijesti koji su istinski u�ivali u ve�eri poezije, glazbe, domoljublja, kulture. Ogranak Matice hrvatske Jastrebarsko ponovno je okupio brojne osobe iz javnog i kulturnog �ivota poput redatelja Georgija Para, monsinjore Jurja Batelju i Stjepana Balobana, pjesnike Sonju Zubovi� i Jo�u Skoka, glumca Franju Kuhara, kantautora Zrinka Tuti�a i brojne druge koji su pohvalili trud i anga�man koji je Nino Škrabe gotovo cijelog �ivota ulagao u nastajanje ove knjige.

Redatelj koji ima iza sebe više od 150 uspješnih predstava, Georgij Paro, o knjizi "Pisci jaskanskog kraja" rekao je da je ve� danima iš�itava i da u njoj pronalazi mnoštvo vrijednog materijala, zbog �ega �e ova knjiga zasigurno generacijama ostati.

Mons. dr. Stjepan Baloban, profesor socijalnog nauka Crkve na Katoli�kom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, u svom je govoru naglasio da �e ova knjiga dati odgovor na pitanje zašto se u ovom kraju oduvijek vjerovalo Bogu i Crkvi, kao što �e i mnoge zate�i mnoštvo vrijednih imena osoba koje su obilje�ile hrvatski kulturni, vjerski, društveni i politi�ki �ivot.

Autor Nino Škrabe u svom je emotivnom govoru napomenuo da je to prije svega knjiga o zavi�aju jer "livada ispod Japeti�a ima boje sveg cvije�a", pa je knjiga posve�ena svim piscima od Kupe do Svete Gere jer svi oni �ine jaskansku kulturu.

Na promociji knjige "Pisci jaskanskog kraja", nastale u suradnji s Turisti�kom zajednicom grada Jastrebarskog, svoj osvrt na knjigu dali su i zamjenik gradona�elnika Jastrebarskog Zvonimir Novosel, �lanica ogranka Matice hrvatske Jastrebarsko profesorica Sandra Brklja�i�, knji�evnica Sonja Zubovi�, na�elnik op�ine Pisarovina Tomica Kova�i� te direktorica Turisti�kog ureda Ivana Herceg.

U dinami�nom i bogatom programu nastupili su i mladi jaskanski kantautor Ivan Škrabe, vokalni ansambl "Gouriena", sastav "Gospodari tambura" te �lanovi Gradskog kazališta Jastrebarsko �iji je Nino Škrabe umjetni�ki voditelj.

Izvor: www.radio-jaska.hr

Fotogalerija

Fotogalerija sadr�i fotografije osoba koje su svojim prilozima obogatile ve�er predstavljanja knjige „Pisci jaskanskog kraja“ autora Nine Škrabea preuzete s oba portala s kojih su preuzeti objavljeni prilozi, s portala jaska.info i radio-jaska.hr.


Pogledajmo i najavu koju smo objavili na našem portalu:

Description: naslovnica

Knjiga "Pisci jaskanskog kraja" na 220 stranica govori o vrijednim knji�evnim djelima i piscima koji su djelovali na podru�ju jaskanskog kraja, kojeg �ine Grad Jastrebarsko i op�ine �umberak, Kraši�, Klin�a Sela i Pisarovina.

Autor predstavlja djela i pisce koji su se rodili, �ivjeli ili djelovali na podru�ju od Kupe do Svete Gere, od najstarijih zapisa i dokumenata do suvremenih ostvarenja. Uz poznate i priznate pisce, koji su obilje�ili povijest hrvatske knji�evnosti, knjiga govori i o mnogim drugim autorima, od najstarijih do najmla�ih, me�u kojima su neki mo�da i manje poznati, ali jednako zanimljivi i vrijedni. Osim autora beletristike, uvršteni su i pisci publicisti�kih i popularnih znanstvenih djela, prvenstveno iz društvenog, humanisti�kog podru�ja.

Predstavljeni su i renomirani knji�evnici koji su pisali o jaskanskom kraju, od Stanka Vraza, Antuna Nem�i�a, Augusta Šenoe i Antuna Gustava Matoša do Danka Angjelinovi�a i Višnje Stahuljak. Najzna�ajniji pisci zastupljeni su i odlomcima iz svojih djela, a knjiga je ilustrirana fotografijama autora, njihovih knjiga, rodnih ku�a i mjesta u kojima su djelovali.  

Knjigu po promotivnoj cijeni od 100 kn mo�ete od danas nabaviti u Videoklubu i trgovini "FIFA", Bra�e Kazi� 3, Jastrebarsko.  

Matica hrvatska Jastrebarsko

Na osnovu obavijesti Marijana Jakopovi�a,
za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.