Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Zbirka inozemne Croatice NSK otvorena za javnost

Zbirka inozemne Croatice sve�ano je predstavljena javnosti u utorak, 15. studenog 2011. na prvom katu Nacionalne i sveu�ilišne knji�nice u Zagrebu u nazo�nosti odabranih ljubitelja knjige i novinara. Na prigodnoj sve�anosti stihove zvijezda hrvatskoga egzilantskog pjesništva 20. stolje�a Borisa Marune, Viktora Vide i Vinka Nikoli�a nadahnuto je interpretirao dramski umjetnik Joško Ševo. Velikani hrvatske knji�evnosti, �ija su djela nastajala na raznim meridijanima napokon su dostupni najširoj �itala�koj publici. Gra�a se u samostalnoj Republici Hrvatskoj sustavno otkupljuje, iako znatan broj zanimljivih naslova pristi�e u nacionalni fond kao u vremenima �eljeznog zastora – putuju�i od ruke do ruke, ili donacijama. Najve�a je donacija Vinka i Štefice Nikoli� koji su darovali sve što su imali, a taj se fond mjeri s negdašnjom akvizicijom biblioteke Ljudevita Gaja. Ništa manje zanimljiva knji�na gra�a krije se u donaciji Karla Mirtha te niza uglednih intelektualaca iz iseljeništva.

'Hrvatima koji �ive izvan granica Republike Hrvatske i hrvatskom knjigom tiskanom u inozemstvu na svoj se na�in bavi više zna�ajnih hrvatskih institucija, od kojih posebno isti�emo Hrvatsku maticu iseljenika i Društvo hrvatskih knji�evnika. Zaslu�no mjesto u promid�bi hrvatske knjige u inozemstvu svakako ima i Ministarstvo kulture RH. Ne treba zaboraviti ni Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan RH koji je kona�no usvojen u Saboru 21. listopada 2011. Na temelju toga zakona osniva se Središnji dr�avni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Savjet Vlade Republike Hrvatske te definira status Hrvata bez hrvatskoga dr�avljanstva.
Svoje mjesto me�u spomenutim institucijama ima i Nacionalna i sveu�ilišna knji�nica u Zagrebu sa svojom Zbirkom inozemne Croatice, �iji je zadatak pronala�enje, prikupljanje, registriranje i promid�ba publikacija koje Hrvati (i ne samo oni) objavljuju izvan Hrvatske, istakla je na otvorenju Zbirke glavna ravnateljica Nacionalne i sveu�ilišne knji�nice u Zagrebu Dunja Seiter-Šverko.

Sama Zbirka tematski se dijeli na tri ve�e cjeline: Hrvatska knjiga u inozemstvu, koja obuhva�a djela hrvatskih autora tiskana izvan granica Hrvatske i djela stranih autora �ija su tema (ili u kojima se spominju) Hrvati i Hrvatska, Iseljeni�ka knjiga i Tisak hrvatskih manjina, kazala je voditeljica Zbirke dr. sc. �eljka Lovren�i�.

Sve�ano predstavljanje zbirke je doga�aj kojim se prvi put ova zna�ajna gra�a Nacionalne i sveu�ilišne knji�nice u Zagrebu smješta u prostor koji �e biti vidljiv svim korisnicima. Predmnijevamo kako �e na taj na�in zainteresiranim korisnicima, a osobito znanstvenicima biti osigurano mjesto na kojem �e mo�i detaljnije prou�avati cjelokupni kulturni korpus hrvatskog naroda i jezika, kazala je glavna ravnateljica NSK Dunja Seiter-Šverko.

Nazo�ne je pozdravio i Petar Bariši�, na�elnik Samostalne slu�be za Hrvate u inozemstvu i kulturu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, �estitavši glavnoj ravnateljici NSK i djelatnicima te naše najuglednije biblioteke što unose zna�ajne inovacije u pristup prezentaciji knji�ne gra�e Hrvata iz inozemstva.

Ovaj kulturni �in otvorenja za javnost Zbirke inozemne Croatice Nacionalne i sveu�ilišne knji�nice osmišljen je i ustanovljen kao poticaj za poboljšanje kvalitete i vrijednosti nakladni�kih projekata, knjiga i �asopisa iz razli�itih podru�ja ljudske djelatnosti, me�u hrvatskim zajednicama u svijetu, te popunjavanje praznina u podru�ju hrvatske literature s migrantskom pozadinom. Na taj se na�in korisnicima raznih profila pribli�uju vrhunska djela hrvatskih ljudi iz višejezi�nih sredina, koja nastaju u domicilnim zemljama manjinskih i iseljeni�kih zajednica diljem svijeta, a koja dosad nisu zauzimala zaslu�eno mjesto u kontekstu naše nacionalne kulture.

Izvor: Vijesti HMI, www.matis.hr
Tekst: Vesna Kukavica; fotografije: NSK Zagreb

*****

Pogledajmo i stru�ni rad voditeljice Zbirke dr. sc. �eljke Lovren�i� iz 2008. godine, kada je Zbirka inozemne Croatice bila u formiranju, pod naslovom:

INOZEMNA CROATICA U NACIONALNOJ I SVEU�ILIŠNOJ KNJI�NICI U ZAGREBU

 


 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.