Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Teoreti�ar kulture / kulturolog Ivan Raos:
III. Me�unarodni hrvatski knji�evni susreti u Koljnofu

S KOLIKO JE POTENCIJALA U SADANJOSTI POSTOJANA HRVATSKA KNJI�EVNA RIJE� - RASPRAVLJALI SU HRVATSKI PJESNICI U KOLJNOFU

U Hrvatskom Gradiš�u u Ma�arskoj, u mjestu Koljnof, u Kulturnom domu od 10. do 13. studenoga 2011. odr�ani su ve� tradicijski "Me�unarodni hrvatski knji�evni susreti u Koljnofu". Susrete je u suradnji s Maticom hrvatskom i Društvom hrvatskih knji�evnika organizirao dr. Franjo Pajri�, predsjednik društva Hrvati u Ma�arskoj i inicijativni odbor za osnivanje Matice hrvatske u Koljnofu. 


Hrvatski pjesnici u gradu Kisegu

Cilj �etverodnevnoga susreta je suradnja i zajedni�ki nastupi knji�evnika iz Hrvatske s hrvatskim knji�evnicima Gradiš�ancima, bilo iz Ma�arske ili iz Austrije i Slova�ke. Moderator knji�evnoga skupa bio je hrvatski knji�evnik i diplomata �uro Vidmarovi�, ina�e ozbiljniji poznavatelj hrvatske knji�evnosti u rasu�u.

Sudionici koljnofskih susreta iz Hrvatske bili su �uro Vidmarovi�, Tomislav Marijan Bilosni�, Drago �ondri�, Nenad Piska�, Igor Šipi�, Bo�ica Brkan, Dragutin Pasari� i nakladnik Zoran Boškovi�. Iz Austrije su sudjelovali akademik Nikola Ben�i�, Jurica �enar, Petar Tyran, Herbert Gassner i Robert Hajszan, urednik Panonskoga instituta. Iz Ma�arske su bili nazo�ni Stjepan Bla�etin, Timea Horvat i Ingrid Klemen�i�.

U Kulturnom domu u Koljnofu predstavljena je zbirka pjesama "Koljnofski susreti" Igora Šipi�a, u izdanju Panonskog instituta iz Pinkovaca (Güttenbach) u Austriji. O Šipi�evoj poeziji inspiriranoj Gradiš�em i "pet stolje�a starom hrvatskom  manjinskom zajednicom", govorio je urednik knjige �uro Vidmarovi� i nakladnik prof. Robert Hajszan Panonski, koji je ujedno predstavio i ovogodišnji zbornik "Panonski ljetopis".

Uz obilje priloga na više od 450 stranica "Panonski ljetopis" donosi na njema�kom i pjesme "Tigar", iz istoimene zbirke Tomislava Marijana Bilosni�a, a u prijevodu Ute Karlavaris – Brener.  Uz njema�ki, pjesme su objavljene i na hrvatskom jeziku, dok je pjesma "Tigar u srcu" objavljena i na ma�arskom jeziku u prijevodu Timea Horvat. Istodobno je u "Hrvatskom glasniku", koji izlazi u Budimpešti objavljena Bilosni�eva pjesma "Crnca u�e saditi pamuk", iz njegove zbirke "Afrika" �iji se izlazak o�ekuje ovih dana.

U ime Ogranka DHK Zadar, koji je pokrenuo prikupljanje knjiga za hrvatske biblioteke u Ma�arskoj,  Bilosni� je Odsjeku za kroatistiku Sveu�ilišta u Sambotelu uru�io i donaciju vrlo vrijednih beletristi�kih, pjesni�kih i esejisti�kih djela objavljenih u nakladi Istarskog ogranka Društva hrvatskih knji�evnika.


Nastup u školi Mihovil Nakovi� u Koljnofu

U školskoj auli u dvojezi�noj osnovnoj školi „Mihovil Nakovi�” u Koljnofu pjesnici su odr�ali pjesni�ku matineju, a knji�nici škole darovali su i svoja najnovija knji�evna djela.


Kod na�elnika op�ine Koljnof

Potom je hrvatske knji�evnike primio na�elnik op�ine Koljnof, gosp. Franjo Grubi�. Gosti su posjetili i  Znanstveni Institut gradiš�anskih Hrvata (ZIGH) u Austriji, kao i redakciju hrvatskih nakladnika, ali i više hrvatskih �upa u ma�arskom i austrijskom dijelu Gradiš�a, sudjeluju�i tako i na svetoj misi don Antuna Koli�a iz Rattersdorfa, koji je slavio svoju 40-godišnjicu dolaska u Austriju.

Pod nazivom "�etiri jubilarca" posebno je predstavljen knji�evni, znanstveni, društveni i vjerski opus hrvatskih knji�evnika iz Gradiš�a  Stipana Bla�etina, Augustina Blazovi�a, Ferdinanda Sinkovi�a i Josipa Gujaš �uretina, o kojima  su nadahnuto govorili akademik Nikola Ben�i�, �uro Vidmarovi�, dr.sc. Stjepan Bla�etin, dr. Franjo Pajri�, kao i drugi sudionici skupa.

Tijekom Susreta uprili�ena je i plenarna rasprava na temu "Na koji na�in mo�e (intelektni potencijal), tj. knji�evnici udjeliti ili predstaviti odgovore na izazove, koji se ti�u hrvatskih manjina u okru�enju", a u kojoj je tijekom dvije sesije sudjelovao velik broj sudionika i posjetitelja Susreta.


Pred spomenikom Mati Merši� Miloradi�

U programu III. Me�unarodni hrvatski knji�evni susreti u Koljnofu nastupio je i Pjeva�ki zbor "Turopoljska zvona" iz Velike Gorice , �ijim su nastupom i završili knji�evni susreti u Koljnofu.

Za portal: Ivan Raos

 


 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.