Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Teoreti�ar kulture / kulturolog Ivan Raos:
9. Pulski dani eseja 2011

Na 9-tim Pulskim danima eseja 2011., odr�anima u Puli u Klubu Hrvatskih knji�evnika, predstavljena je knjiga eseja hrvatskog knji�evnika Tomislava Marijana Bilosni�a "Vrijeme i rije�i". Bilosni�evo esejisti�ko gradivo je štivo kakvoga u ovodobnoj hrvatskoj knji�evnosti gotovo ne susre�emo! 


Predstavljanje knjige eseja T. M. Bilosni�a "Vrijeme i rije�i" u Puli

9. Pulski dani eseja, koji su se odvijali 28. i 29. listopada 2011., iznimna je knji�evna manifestacija u organizaciji Istarskog ogranka Društva hrvatskih knji�evnika. Tom prilikom je predstavljena i knjiga eseja "Vrijeme i rije�i" Tomislava Marijana Bilosni�a, u nakladi Udruge 3000. godina Zadar. Zapravo, predstavljena je knjiga koja je odlukom prosudbene komisije ušla u naju�i izbor (kao druga) na ovogodišnjem natje�aju za nagradu "Zvane �rnja" za najbolju knjigu eseja. Uz autora, o knjizi su govorili Boris Domagoj Bileti� (predsjednik Istarskog ogranka DHK), ina�e zapo�inatelj i voditelj PDE, zatim Vanesa Begi�, knji�evnica iz Pule i Jelena Lu�ina, sveu�ilišna nastavnica i knji�evnica iz Skopja.

Vanesa je Begi� Bilosni�eve eseje, sabrane u knjizi "Vrijeme i rije�i" opisala kao vrlo vrijedno, zanimljivo, upe�atljivo i poticajno djelo koje donosi eseje istodobno u najširem i naju�em smislu knji�evne terminologije - zapravo oglednim djelom esejistike. Bilosni� u svojim esejisti�kim radovima nalazi vrlo dobar kompromis tako - jer obznanjuje informiraju�e, ali i osobna lirska promišljanja o djelima i autorima, znala�ki sve je sadr�ajno znanstveno argumentirao �ak i vrlo temeljito.

Isti�u�i kako je Tomislav Marijan Bilosni� ispisao dojmljivu bibliografiju knji�evnih djela, tj. knjiga koje se u jednomu �ivotu i ne mo�e do kraja konzumirati! A kako je Jelena Lu�ina ustvrdila da ova Bilosni�eva knjiga izaziva dijalog kako na mjestima s kojima se sla�ete, kao i na mjestima s kojima se ne sla�ete kao �itatelj. Lu�ina, napominju�i kako je u knjigu Bilosni�evih eseja "Vrijeme i rije�i", ne bez promišljenog razloga, sabrano deset eseja "poslo�enih kao deset zapovjedi", nastalih u rasponu od �etrdeset godina, kao najbitnije isti�e,  što se u svakom eseju stalno i uporno provla�i klju�no pitanje, mo�e li se o poeziji, koja je vrh svih umjetnosti, pisati znanstveno, i (na)u�eno i teoretiziraju�e ili o poeziji treba pisati osje�aju�i je - slobodno je interpretiraju�i, zapravo prepjevavaju�i. 

Nives Gajdobranski u svom osvrtu opisuje ukratko najnoviju Bilosni�evu knjigu kao iznimno knji�evno djelo koje govori rije�ima o dobu, a koju je Tomislav Marijan Bilosni� naslovio "Vrijeme i rije�i" zaista je iznimno esejisti�ko štivo kakvoga u ovodobnoj hrvatskoj knji�evnosti gotovo da i nema. Autor prikazuje deset pjesni�kih opusa iz hrvatske knji�evnosti 20. stolje�a, pritom ne zapada ni u kakva periodizacijska, stilisti�ka i kojekakva etiketiranja. Dapa�e ! Njega zanima fenomenologija pjesni�ke rije�i. Poezija kao tajni izraz i izri�aj ljudskoga duha – od kad rije� kao takva postoji. On joj prilazi antropološki is�itavaju�i simboliku, prostorne koordinate njezina tijela - kulturološki habitus.


Bilosni�ev pjesni�ki nastup u Arheološkom muzeju u Puli

Bilosni� portretiraju�i klasike hrvatske poezije (A. B. Šimi�a, V. Nazora, M. Krle�u, V. Parun, Z. �rnju), ali i svoje sudobnike (S. Vu�i�evi�a, M. Mand�u, I. Kordi�a, B. D. Bileti�a, S. Kne�evi�a), sveukupno nude�i deset iznimnih pjesnika 20. stolje�a, njihovim opusima prilazi oslobo�en straha "odgovornosti" ili „znanja“, on ih �ita prvenstveno kao pjesnik i kao �ovjek.

Stoga, kad primjerice piše o pjesništvu Vesne Parun, on iz njega iskazuje �itavu fenomenologiju ljubavi, koja je osu�ena na ponavljanje u svojoj tragici i uzvišenosti. Kad piše o Krle�i (iako se ne sla�em s njime kako shva�a Krle�u i njegovo djelovanje!), Bilosni� zaista govori o Krle�inoj lirici kao o pjesništvu koje je pro�eto totalnom antipodu tehni�koj mašineriji zbilje. Prilaze�i Šimi�u on se odri�e pretjeranih i suvišnih eskspresionisti�kih manifesta njegova pjesništva - prilazi mu kao �ovjek od�itavaju�i veliko trojstvo njegova pjesništva i �ivota – tijelo, ljubav i smrt. Iz Šimi�eva tijela koje �udi za ljubavlju, a ipak nao�igled ga guta smrt, prokljuvao je autenti�an hrvatski lirski ekspresionizam - kao krik. Pa je u tom smislu autenti�nost poetskih opusa kao i pjesni�kih sudbina jedna od temeljnih Bilosni�evih teza koja i formalno i misaono objedinjuje njegovu knjigu. Stoga je za nj posve jasna i prirodna i Nazorova i �rnjina anga�iranost pjesništvom, oni su su�ivjeli s vlastitom prostornoš�u, mitom zemlje kao svojim vje�itim mediteranskim usudom. Vrlo �esto Bilosni� svojom profinjenom  stilistikom teksta kao da prkosi hladnom znanstveno-analiti�kom diskursu. Stoga su njegovi pjesni�ki portreti doista portreti o pjesnicima, ali i pjesnikovi portreti. Ovo drugo ni u kojem slu�aju ne umanjuje njihovu stru�nu vrjednotu. Naime iz svakog eseja posve  je zorno da se autor potrudio i vrlo studiozno pripravljao za „portretiranja“ svojih pjesni�kih uzora, ali i ovodobnih kolega, propagiraju�i u svakoj re�enici slobodu misli kao svoj osobni manifest.


Sudionici 9. Pulskih dana eseja 2011.

Knjiga eseja "Vrijeme i rije�i"svojevrsna je pjesni�ka slika �itavog 20. stolje�a – slika pjesnika koji su pisali i �ivjeli za rije� i ljubav, koji su �itav �ivot prkosili zbilji, nadaju�i se boljitku i vjeruju�i kako umjetnost ipak pobje�uje svako doba - zaista i prolazno loše vrijeme. 

Za portal: Ivan Raos

 


 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.