Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Predstavljanje hrvatskog stvarala�tva Ljerke Totch Naumove
- produbljivanje veza s rodnom Hrvatskom

Predstavljanje pjesni�koga stvaralaštva na hrvatskome jeziku hrvatsko - makedonske pjesnikinje Ljerke Totch Naumove iz Skopja zapo�elo je najprije kao sudionik na XIV. Susretima pjesnika u Rešetarima.


Sudionici XIV. Rešetara�kih susreta pjesnika u Rešetarima

Rije� je o manifestaciji u malom slavonskom mjestu nedaleko od Nove Gradiške koja na jedan izuzetan našin slavi kraljicu umjetnosti-poeziju, odnos prema njoj i potrebu za njom, koja se doga�a u vapaju pjesnika izvan Hrvatske u prešu�enoj šutnji povratku hrvatskome jeziku i emotivni poticaj za povratak etni�kim korijenima.

Susreti su zapo�eli 30. rujna otvorenjem izlo�be XIV. me�unarodne likovne kolonije „Petrovi� - Rešetari 2011.“ Pozdravne rije�i nazo�nima je uputio Ivan de Villa, predsjednik KLD-a, a otvorila ju je Milka Perkovi�, predsjednica Op�inskog vije�a op�ine Rešetari.


Promocija knjiga na XIV. Rešetara�kim susretima pjesnika
Na fotografiji: Ivanka Prakaturovi�, Ivan De Villa, Ivanka Maduni�-Kuzmanovi�,
Vjekoslava Bagari�, Ljerka Totch Naumova, Lujo Medvidovi�


Daniela Gubi�, �uro Vidmarovi�, Ljerka Totch Naumova i Tihomir Batalo

U subotu, 1. listopada program je po�eo prijemom u OŠ "Ante Star�evi�a" gdje je doma�in bio ravnatelj Tihomir Batalo. Uslijedile su brojne promocije knjiga: ...


Ljerka Totch Naumova, �uro Vidmarovi�, Dragica Kordas i mlada pjesnikinja Sara Kordas

... zbirku pjesama „Izme�u dvojbi“ Ljerke Totch Naumove iz Makedonije promovirao je jedan od recenzenata, mr. Lujo Medvidovi�, knji�evnik i knji�evni kriti�ar iz DHK.


Ljerka Totch Naumova i Duška Maduni� Ivankovi�

Iz dalekih SAD-a stigla je pjesnikinja Ivanka Maduni� Kuzmanovi� sa svojom knjigom naslovljenom „Hrvatska, i izvor i uš�e“ o kojoj je govorila profesorica Vjekoslava Bagari� iz Nove Gradiške.

Profesorice Zlata Dasovi� i Ivana Prakaturovi� promovirale su Zbornik mladih pjesnika „Dodirni ga srcem“, dok su Zbornik pjesama XIV. Susreta pjesnika „O zemlji i zanovijeti“ promovirali profesori Ivan Slišuri� i �uro Vidmarovi�.

O obilje�avanju 70. godišnjice ro�enja Stipana Bla�etina, istaknutog hrvatskog knji�evnika iz Ma�arske i 10. godina od njegove smrti izlagao je Mišo Hepp, predsjednik Hrvatske Dr�avne samouprave u Ma�arskoj i Stipan Balatinac, predsjednik Hrvatske Dr�avne samouprave za Santovo - Bla�etinovo rodno mjesto.

Potom je nastavljeno s promoviranjem njegove knjige „Na istom kolosijeku“. Tom prigodom o Hrvatima u Ma�arskoj osvrnuvši se i na pjesništvo Hrvata u svijetu kao i o  Bla�etinom antologijskom Zborniku govorio je profesor �uro Vidmarovi�. Izlaganje o stvaralaštvu Stipana Bla�etina, pjesnika �iva temperamenta i sna�nog umjetni�kog senzibiliteta govorio je mr.sc. Ivan Slišuri�. Skupu se obratio i Stjepan Bla�etin (sin) i sam pjesnik i direktor Instituta za kroatistiku u Ma�arskoj, pro�itavši pjesmu posve�enu ocu.

U ve�ernjim satima zapo�eo je miting poezije. Nastupili su pjesnici iz Hrvatske i pjesnici izvan Hrvatske, iz zemalja: Ma�arske, Njema�ke, Austrije, Slovenije, Srbije, BIH, Makedonije, Italije, Crne Gore, Slova�ke, Švedske, SAD-a, Kanade i Ju�noafri�ke Republike. Program je bio oboga�en hrvatskim pjesmama u izvedbi zbora „Slav�e“. Na završetku mitinga uru�ene su plakete. Me�u njima Ljerka Totch Naumova dobila je plaketu za uspješnu suradnju i sudjelovanje više puta na Rešetara�kim susretima pjesnika.

Boravak pjesnika nastavljen je 2. listopada prisustvom na Sv. Misi i �itanjem duhovnih pjesama sudionika me�u kojima: Anton Kikaš iz Kanade, Petar Baši� iz Ju�noafri�ke Republike, Duška Maduni� Ivankovi� iz Italije, Kata i Antun Kova� iz Srbije, Ljerka Totch Naumova iz Makedonije, Evica Kralji� iz Hrvatske i drugi.


Nevenka Paveli�, Dejan Bogdanovski i Ljerka Totch Naumova

Sudioništvo pjesnikinje Ljerke Totch Naumove na XIV. Rešetara�kim susretima bilo je proslije�eno prijateljskim povezivanjem op�ina Ilinden iz Skopja i Rešetari. Na�elnik  Rešetara Zlatko Aga, Milka Perkovi�, predsjednica Op�inskog vije�a i predstavnici poglavarstva op�ine Ilinden Ljup�o Boškovski, zamjenik gradona�elnika i Dejan Bogdanovski, šef kabineta, vodili su razgovore o suradnji. Tom prigodom posjetili su spomen dom velikog makedonskog umjetnika Toše Proeskog koji je poginuo baš u op�ini Rešetari, nedaleko Nove Gradiške.

Pri tom prijateljskom dru�enju potpisan je memorandum za suradnju na kulturnom, športskom i gosodarstvenom podru�ju. Dogovoreno je sve�ano potpisivanje bratimljenja izme�u op�ina da se odr�i  uskoro u Skopju.

 
Susret u DHK“
Kostadinka Velkovska, �uro Vidmarovi�, Ljerka Totch Naumova, Ivan Slišuri� i Lada �igo


Publika na Tribini „Susret u DHK“

Gosti iz Makedonije, predstavnici op�ine Rešetari i organizatori Pjesni�kih susreta bili su nazo�ni 3. listopada u Zagrebu na Tribini u DHK. Organizator i voditeljica Tribine „Susret u Društvu hrvatskih knji�evnika“ bila je Lada �igo. Na toj sve�anosti Ljerkine poezije na hrvatskome jeziku pred velikim brojem poštovatelja pisane rije�i i medija, predstavljene su  tri autori�ine knjige: Izme�u dvojbi, Vrijeme koje više nije moje i Potisnute paralele.

O stvaralaštvu Totch Naumove govorili su istaknuti hrvatski knji�evni kriti�ari i knji�evnici mr.sc. Ivan Slišuri� i mr.sc. �uro Vidmarovi�, stihove je �itala istaknuta glumica Kostadinka Velkovska. Na kraju „Susreta u DHK“ nazo�nima se obratila i autorica Ljerka Totch Naumova.

U pozdravnom slovu autorica je izrazila veliku zahvalnost nazo�nima što dijele njezinu veliku radost ovim sve�anim primanjem u DHK. Ina�e odluka Upravnog odbora DHK za prijam donešena je još u prosincu prošle godine.

- Evo danas poslije dugogodišnjeg kucanja na vrata hrvatskoga pjesništva s ponosom ostvarujem moju �elju pjesni�koga govora na jeziku mojih pradjedova - rekla je, izme�u ostaloga, Naumova.


Ljerka Totch Naumova se pozdravlja s Ivanom Zebom, predstavnikom Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Odjela za hrvatske manjine koji je nazo�io na promociji u DHK


Ljup�o Boškovski, Diana Mašala Perkovi�, Ivan De Villa, Ljerka Totch Naumova, Milka Perkovi�, Dejan Bogdanovski, Zlatko Aga, Igor Ristovski i Alojzije Cindri�

Nakon susreta u DHK, pjesnikinja je zajedno s gostima iz Makedonije, predstavnicima poglavarstva op�ine Rešetari i organizatora Rešetara�kih pjesni�kih susreta posjetila HMI, gdje ih je u ime ravnateljice Katarine Fu�ek, primila Diana Mašala Perkovi�, pravna savjetnica HMI, ...


Susret u HMI s hrvatskim specijalitetima
Na fotografiji: Milka Perkovi�, Dejan Bogdanovski, Zlatko Aga, Ljup�o Boškovski i Igor Ristovski

... gdje se uz hrvatske specijalitete govorilo o mogu�nosti zajedni�kih projekata iz kulture izme�u dvije prijateljske dr�ave, Republike Hrvatske i Makedonije.

Fotografije: Ljerka Gali�, Snje�ana Radoš, Alojzije Cindri� i Daniela Gubi�
Za portal: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanak:

Poziv na pjesni�ki susret s Ljerkom Totch Naumovom


 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.