Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Kako se Hrvatska nacionalna omladina borila
protiv Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Autor �e u ovoj knjizi prikazati genezu nastanka, aktivnost i razvitak dviju organizacija Hrvatske nacionalne (narodne) omladine (HANAO) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u prvoj polovici dvadesetih godina prošloga stolje�a. Radi se o akademskom HANAO-u i gra�anskom HANAO-u (u nastavku HANAO). Studija se uglavnom orijentira objasniti djelovanje i ideologiju druge organizacije �ija je širina djelovanja me�u hrvatskom mlade�i, politi�ka pozadina koja je stajala iza nje (Hrvatski blok) i njezin utjecaj na hrvatsku omladinu na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine bila daleko zna�ajnija od akademskog HANAO-a, koji je uglavnom bio zatvoren u uske prostore Zagreba�kog sveu�ilišta, te se obra�ala samo studentima.

Osnivanje obiju organizacija dogodilo se u vrijeme koncentracije hrvatskih stranaka u oporbeni Hrvatski blok (1921-1922), odnosno nakon donošenja Vidovdanskog ustava kojim je proklamirano centralisti�ko ure�enje ju�noslavenske dr�ave. Tijekom njihova djelovanja obje organizacije su pokazale razli�ite pristupe borbi protiv centralisti�kog ure�enja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Njihovi ideološki programi, posebno o hrvatskom nacionalnom pitanju, u jednom su razdoblju bili potpuno razli�iti. Obje organizacije su u svom djelovanju pokazivale izravnu ili neizravnu vezanost uz neke od programa hrvatskih politi�kih stranaka koje su djelovale na politi�koj pozornici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Razdoblje od 1921. do 1925. godine bilo je vrijeme intenzivnog osnivanja i djelovanja nacionalisti�kih udru�enja mladih te sli�nih organizacija. Me�u njima je bilo mnogo onih s hrvatskim predznakom koje su nastajale na podru�ju Hrvatske i Slavonije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine. Središnje mjesto u ideologiji svih tih organizacija i pokreta zauzimao je nacionalizam, koji je, uostalom, bio dominantno na�elo ve�ine ideologija u tom razdoblju. Osim u neriješenim nacionalnim pitanjima uzrok toga treba tra�iti i u društveno-ekonomskim prilikama, jer je dr�ava bila nerazvijena, agrarna, s industrijom u za�etku i društvom �iju je ve�inu �inilo patrijarhalno seljaštvo. U takvom društvu nacionalizam je postao, izme�u ostaloga, neka vrst ventila za reguliranje nagomilanih nacionalnih i socijalnih problema. Bile su to po�etne godine nove dr�ave Kraljevine SHS, kada su se manifestirale sve nacionalne podjele koje su razdvajale narode koji su je stvorili. Te�nja velikosrpskih i integralno jugoslavenskih vladaju�ih struktura da preuzmu odlu�uju�i polo�aj i utjecaj u dr�avi te uspostave svoju hegemoniju prisilila je nesrpske narode, posebno Hrvate, na samoorganiziranje i stvaranje razli�itih hrvatskih organizacija svih profila koje nastoje o�uvati hrvatski nacionalni identitet, kulturu i obi�aje.

Sve je to ra�eno s ciljem samoobrane od nasilja i terora novostvorenog re�ima, njegove politike centralizma i integralnog jugoslavenstva, po kojemu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca postoji samo jedan jugoslavenski narod sa svoja „tri plemena: Srbi, Hrvati i Slovenci“. Iza jugoslavenskog imena skrivali su se dijelom velikosrpski ciljevi srpskih politi�kih krugova da Kraljevina SHS „naša velika i najve�a Srbija“, postane samo srpska dr�ava. Iskustvo hrvatskog naroda u prvim godinama Kraljevine SHS, centraliziranoj dr�avi pod srpskom hegemonijom koja se s vremenom pretvorila i u monarhisti�ku diktaturu, izazivalo je gor�inu i te�nju za promjenom. Te tendencije su se posebno javljale kod hrvatske mlade�i. Prema HANAO-u nesposobnost je hrvatskih politi�kih vo�a da s vremenom u�inkovito riješe „hrvatsko pitanje“ u Kraljevini SHS mirnim i demokratskim sredstvima dovela do ja�anja ekstremnih metoda unutar redova hrvatske mlade�i. Zbog toga je to razdoblje obilovalo �estokim politi�kim, vjerskim i nacionalnim sukobima, što se nastavilo i u idu�em razdoblju pod druga�ijim unutrašnjim i vanjskim okolnostima.

Ova studija istra�uje rad i djelovanje dviju hrvatskih omladinskih nacionalnih organizacija, njihove politi�ke ideologije, odnose prema drugim narodima u Kraljevini SHS, prema vladaju�em re�imu te, dakako, stupanj ovisnosti o politi�koj praksi hrvatskih politi�kih stranaka koje su bile inicijatori i financijeri tih omladinskih organizacija. Studija nastoji, izme�u ostaloga, pokušati odgovoriti na pitanja o razvoju omladinskoga politi�kog pokreta i �ivota u Kraljevini SHS, te da se kroz odre�ene �injenice, koje �e biti iznesene u radu, pokuša odgovoriti i na slo�enija pitanja politi�ke pragmatike i prakse njihova djelovanja, koliko to bude mogu�e temeljem dostupnih izvora.

Oko djelovanja HANAO-a u ovoj se studiji postavljaju, izme�u ostaloga, i neka temeljna pitanja. Primjerice, do kojeg stupnja je praksa nasilja (terora) koje je provodio HANAO bila normalna reakcija u tim prilikama? Kako je pojava nasilnih sukoba sagledana i tretirana me�u osobama koje nisu bile �lanovi tih grupa? Da li je pribjegavanje nasilju bilo povremeno ili je ono bilo strateška orijentacija HANAO-a? Tako�er, veza izme�u organizacija mladih i politi�kih stranaka �ini se kompleksnom i zaslu�uje iscrpnije istra�ivanje. Do kojeg stupnja su politi�ke stranke sudjelovale u politici i praksi organizacija HANAO-a? Koliko autonomije su grupe mladih imale u odnosu na svoje „mati�ne“ stranke? Postoji zanimljiva mješavina retorike i prakse u ideologiji HANAO-a vezana za rani fašisti�ki pokret u Mussolinijevoj Italiji. Kako je fašizam bio percipiran u hrvatskim organizacijama mladih i kako su percepcije fašizma igrale ulogu u odnosima izme�u organizacija mladih i u odnosima koje su imale s politi�kim strankama? Ve�i dio logi�ke podloge za osnivanje grupa temelji se na idejama predstavljanja. Do kojeg je stupnja HANAO bio, ili uspio biti, reprezentativan me�u hrvatskom mlade�i? Na ta i druga pitanja �emo pokušati odgovoriti ovom studijom.

�injenica da su u istom razdoblju (1921-1925) osnovane i djelovale dvije organizacije Hrvatske nacionalne omladine s razli�itim programatskim i ideološkim ciljevima, prete�no vezane za razli�ite strana�ke grupacije, što je uvjetovalo i njihov na�in rada, slabo je poznata. Ta �injenica jasno govori o odre�enoj podvojenosti hrvatske intelektualne i politi�ke elite, a time i mlade�i po pitanju rješavanja hrvatskog pitanja i vizije novostvorene jugoslavenske dr�ave u prvom razdoblju njezina postojanja. Zato je ovom radu prvenstveno cilj pokazati ideološku strukturu dviju organizacija HANAO-a, posebno prema hrvatskom nacionalnom pitanju, razloge njihova osnivanja te tijek njihovog politi�kog djelovanja na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Kako bi se izbjegli nesporazumi vezani uz imena obiju organizacija, u ovoj �e se knjizi za organizaciju koja je osnovana na Zagreba�kom sveu�ilištu 1921. godine koristiti ime akademski HANAO, dok �e ona osnovana u Vukovaru 1922. godine biti nazvana samo HANAO.
_________________________

Za potpuno razumijevanje djelovanja HANAO-a nu�no je poznavati prilike, odnosno društvene i politi�ke okolnosti koje su vladale u Kraljevini SHS i koje su utjecale na njegovo osnivanje. Kako bi se shvatilo i ispravno ocijenilo njegovo djelovanje, valja imati uvid u sredinu u kojoj su �ivjeli i u ideje kojima su se zanosili �lanovi HANAO-a. Tko nije upoznat s društvenim, ekonomskim i politi�kim prilikama u prvim godinama Kraljevine SHS (1918-1925) i sa stanjem u hrvatskim studentskim krugovima i organizacijama mladih tog vremena, taj ne mo�e shvatiti i razumjeti zašto su �lanovi HANAO-a pribjegli nasilju i teroriziranju svojih protivnika i zašto su se tako ogor�eno suprotstavljali beogradskom centralisti�kom re�imu. Djelovanje Hrvatske nacionalne omladine u razdoblju od 1921. do 1925. godine pokušali smo objasniti tako što smo ga sagledali iz nekoliko kutova koji su u dosadašnjoj hrvatskoj historiografiji zanemareni. Prvo, iz kuta njegova glavnog zadatka – obrane hrvatskog naroda od terora i represije dr�avnih organa i njihovih organizacija pomo�u istih nasilnih sredstava. Na drugom je mjestu samo djelovanje HANAO-a kao proizvoda ovisnosti o politi�kom trenutku i djelovanju hrvatskih politi�kih stranaka. Nema dvojbe da je pojava dviju organizacija Hrvatske nacionalne omladine na politi�koj pozornici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca rezultat burnih i slo�enih politi�kih procesa koji su potresali tu dr�avu od prvih dana njezina utemeljenja.

U ubrzanom procesu centralizacije i unitarizacije koji je provodila vladaju�a (veliko)srpska politi�ka elita, Hrvatska je brzo gubila i ograni�enu politi�ku autonomiju kakva je postojala pod Austro-Ugarskom Monarhijom (Zemaljska vlada u Zagrebu, Hrvatski sabor). Raznim zakonskim i nezakonskim sredstvima Hrvatska je razbijena kao politi�ka, gospodarska i teritorijalna cjelina te je izgubila pravo isticati svoju nacionalnu posebnost. U novoj su se dr�avi pojavile razli�ite represije i teror protiv onih koji su iskazivali protivljenje tim procesima ili su izra�avali nezadovoljstvo. Cilj takve politike bio je zadr�ati premo� Srbije i srpskog naroda nad ostalim narodima nove dr�ave, pri �emu su „u ime narodnog jedinstva“ �andarmeriji i vojsci dane otvorene ruke u obra�unu s protivnicima novog poretka. Srpske politi�ke stranke, u pokušaju rješavanja „hrvatskog pitanja“, osnivaju Orjunu (Demokratska stranka) i SRNAO (Naroda radikalna stranka) koje svojom propagandom �ele oslabiti i podijeliti hrvatski narod, a raznim nasilnim, teroristi�kim sredstvima i atentatima nastoje omesti hrvatske stranke i pojedince u njihovu legalnom politi�kom djelovanju.

U takvim uvjetima u Hrvatskoj nastaju dvije Hrvatske nacionalne omladine (HANAO) koje postaju izravni odgovori na teror i nasilje re�ima te na pokušaje stvaranja „velikog jugoslavenskog naroda“. Prva organizacija, akademski HANAO, nastaje na Zagreba�kom sveu�ilištu 1921. godine pod patronatom Hrvatske zajednice (HZ), a u prvom, kra�em, razdoblju svog djelovanja podr�ava unitaristi�ki program te stranke. U svom je radu akademski HANAO te�ište postavio na kulturna i socijalna pitanja, zala�u�i se za prosvje�enje puka te njegovanje i širenje hrvatske misli i ideja u narodu. U svojim je aktivnostima bio ograni�en unutar Zagreba�kog sveu�ilišta te je vrlo rijetko pokušavao djelovati na drugim podru�jima.

Druga organizacija Hrvatske nacionalne omladine nastaje na turbulentnom podru�ju vukovarskog kotara i Srijemske �upanije gdje je represija re�ima, koji je to podru�je smatrao dijelom zamišljene „Velike Srbije“, bila ja�a i dugotrajnija. Osnovan pod okriljem Hrvatskog bloka u Vukovaru 1922. godine HANAO se brzo proširio u ostale dijelove Hrvatske i Bosne i Hercegovine te je pokrenuo mnoge obra�une s re�imom i njegovom politikom, slu�e�i se istim teroristi�kim sredstvima i dr�e�i se slogana „oko za oko, zub za zub“. Smatraju�i osnivanje nove dr�ave „politi�kom i dr�avni�kom katastrofom“, HANAO je izvodio atentate na pristaše Orjune i SRNAO-a, slu�benike vlasti i „narodne izdajice“, slu�e�i se olovnim palicama i revolverima, napadao je i redakcije njihovih novina te se sukobljavao sa �andarmerijom i pripadnicima kraljevske vojske na ulicama mnogih hrvatskih gradova.

HANAO je u sebi objedinjavao dio hrvatske mlade�i te je, nema nikakve dvojbe, organiziranjem raznih skupova, priredbi i proslava u nacionalnom hrvatskom duhu pridonosio njezinu zajedništvu. Me�utim, dok je u po�etku pokušavao djelovati miroljubivo, pru�aju�i otpor nositeljima re�ima i organizacijama koje su re�im podr�avale kroz novinske natpise i rezolucije, s vremenom se njegova politika znatno radikalizirala. Isprovociran terorom re�ima i Orjune, HANAO se po�inje koristiti identi�nim teroristi�kim metodama te se pretvara u klasi�nu borbenu ilegalnu organizaciju koja najavljuje „borbu do kraja“. Ipak treba spomenuti da pribjegavanje nasilju nije bilo strateška orijentacija HANAO-a sve do sredine 1923. godine (zbog slabe strukture, nemonolitnog vodstva i utjecaja HRSS-a). Otpor HANAO-a prema re�imu i Orjuni bio je zna�ajniji na onim podru�jima gdje je teror re�ima bio okrutniji i ja�i te je pribjegavanje nasilju bilo povremenog, a ne stalnog karaktera. Poseban je slu�aj grad Zagreb gdje je HANAO bio najja�i i gdje je bilo sjedište te organizacije. Snaga HANAO-a u Zagrebu dovela je lokalnu Orjunu do raspada krajem 1923. Na drugim je podru�jima HANAO imao širu podršku hrvatskog puka (primjer Osijeka) koji je smatrao da je nasilan odgovor hrvatske mlade�i na nasilne postupke re�ima prihvatljiv, jer se jedino na taj na�in mo�e pokazati hrvatsko suprotstavljanje politici Beograda.

U svojoj se ideologiji HANAO uvelike oslanjao na pravaški „mladohrvatski pokret“, koji se razvio na prijelazu stolje�a, a svoje je nadahnu�e i du�nost vidio u „�rtvi Zrinskih i Frankopana“. Okupljaju�i hrvatsku mlade� na raznim proslavama, ja�ao je hrvatski duh u narodu. Nema sumnje da je teroristi�ko djelovanje HANAO-a poslu�ilo i hrvatskim politi�kim strankama kao sredstvo pritiska na re�im, ali i kao na�in obra�una s nelojalnim strankama, odnosno onima koji ne idu zajedno u „hrvatski front“ protiv Beograda. Iako se nikada nije pretvorio u �vrstu, povezanu organizaciju s odre�enim pravilima, stegom i usmjerenim na�inom djelovanja, HANAO je kod dijela hrvatske mlade�i postao primjeren na�in odgovora na nasilja re�ima, u�ivaju�i u nekim hrvatskim krajevima i vrlo široku narodnu podršku. U svom je djelovanju HANAO ispoljavao i zna�ajnu razinu antisemitizma, jer su se na njegovoj meti �esto nalazili i pripadnici �idovskog naroda koje je optu�ivao za „gospodarsko i financijsko izrabljivanje“ Hrvatske i proglašavao ih „slugama Beograda“, pri �emu nisu bili isklju�eni ni fizi�ki napadi na �idove.

Sve više padaju�i u radikalizam, preuzimaju�i i elemente protofašisti�ke ideologije, HANAO se po�eo postupno pribli�avati Hrvatskoj stranci prava koja se zalagala za osnivanje samostalne hrvatske dr�ave i rušenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Hrvatska republikanska selja�ka stranka Stjepana Radi�a, koja je u tom trenutku bila najja�a hrvatska stranka, u svom se proglasu stoga odrekla HANAO-a, uskra�uju�i mu svaku financijsku potporu i zabranjuju�i dolazak njegovim �lanovima u mnoga sela. To je samo ubrzalo proces rasipanja u redovima HANAO-a i dovelo do potpunog nestanka te organizacije krajem 1925. godine (iako su neke podru�nice HANAO-a prešle pod okrilje Hrvatske stranke prava i nastavile svoje teroristi�ko djelovanje). Nakon što ga je napustio HRSS, HANAO je ostao bez ikakve perspektive daljnjeg razvoja i borbe u nekoj mogu�oj drugoj etapi, bez vizije metoda borbe i snaga koje bi trebale voditi tu borbu; nastao je potpuni mrak. Doga�aji koji su uslijedili nakon Radi�eva priznanja Vidovdanskog ustava i dinastije Kara�or�evi�a 1925. godine te novonastale politi�ke okolnosti srušili su san Hrvatske nacionalne omladine – san o samostalnoj hrvatskoj dr�avi.

(Izvadak iz knjige �eljka Karaule, „HANAO-Hrvatska nacionalna omladina. Teroristi�ka organizacija mladih u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1921.-1925.“, nedavno objavljena u izdanju Naklade BREZA iz Zagreba)

Izvor: blog.vecernji.hr/zvonimir-despot


 

 

 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.