Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U SKLOPU PROGRAMA ZAGREBA�KE SLAVISTI�KE �KOLE
Predstavljen zbornik
"Muzama iza le�a: �itanja hrvatske lirike"

U utorak, 31. kolovoza 2010, u atriju Poslijediplomskog središta u Dubrovniku predstavljen je zbornik „Muzama iza le�a: �itanja hrvatske lirike“. Zbornik je objavljen 2010. godine u izdanju Zagreba�ke slavisti�ke škole, a obuhva�a metodološki raznolike tekstove u kojima se analizira hrvatska lirika.

U zborniku je osam studija u kojima autori – Tomislav Bogdan, Ivana Drenjan�evi�, Stipe Grgas, Slaven Juri�, Aleksandar Mijatovi�, Cvjetko Milanja, Josip U�arevi� i Tvrtko Vukovi� – kriti�ki iš�itavaju poeziju Jeronima Viduli�a, Vladimira Vidri�a, Tina Ujevi�a, Dobriše Cesari�a, Slavka Mihali�a te Andriane Škunca. Urednik je zbornika Krešimir Mi�anovi�, a prire�iva� Tvrtko Vukovi�.

Zbornik su za polaznike 39. seminara Zagreba�ke slavisti�ke škole predstavili: profesorica Ivana Drenjan�evi�, doc. dr. sc. Tomislav Bogdan i doc. dr. sc. Tvrtko Vukovi�.

O nastanku, koncepciji i va�nosti zbornika uvodno je govorio doc dr. sc. Tvrtko Vukovi�. Govorio je o znanstveno utemeljenoj analizi knji�evnih tekstova kroz nekoliko posljednjih desetlje�a te istaknuo da je  zbornik „Muzama iza le�a: �itanja hrvatske lirike“ nastao iz potrebe za novim �itanjima hrvatskog pjesništva koja bi ocrtala sadašnje stanje studija lirike u nas i prikazala trenutne i mogu�e smjerove prou�avanja lirike. Istaknuo je da se, imaju�i na pameti brojna objektivna i subjektivna ograni�enja koja knjige ovog tipa nose sa sobom, u zborniku nije te�ilo sveobuhvatnosti i završenosti re�enog posla. Zbornik je, naglašava prire�iva�, koncipiran tako da bude va�an priru�nik doma�im i inozemnim studentima kroatistike i slavistike te poticaj za sve prou�avatelje knji�evnosti.

Doc. dr. sc. Tomislav Bogdan osvrnuo se na tri studije iz zbornika. Sâm je autor prve studije u kojoj  govori o Jeronimu Viduli�u i po�ecima hrvatske ljubavne lirike. Druga je studija, o kojoj je bilo rije�i, versološka studija Josipa U�arevi�a koja donosi interpretaciju Vidri�eva „Mrtvaca“. Tre�a je studija ona Slavena Juri�a u kojoj autor govori o formiranju Ujevi�eva slobodnog stiha, odnosno prikazuje pjesnikov postupni prelazak s vezanoga stiha na kompleksniji pristup pjesni�kim oblicima i njihovoj semantici.

Profesorica Ivana Drenjan�evi� govorila je o tekstu Stipe Grgasa koji se u svojem radu bavi geografijom u pjesništvu Adriane Škunca. Profesorica Drenjan�evi� govorila je i o svojem tekstu u kojem se bavi vizualnoš�u „Kolajne“ Tina Ujevi�a te se usredoto�uje na odnos lirskog iskaziva�a „Kolajne“ prema promatranom �enskom subjektu.

Doc. dr. sc. Tvrtko Vukovi� predstavio je studiju Cvjetka Milanje u kojoj se autor bavi egzistencijalizmom Slavka Mihali�a, i to na temelju prve Mihali�eve zbirke „Komorna muzika“. U drugoj studiji, o kojoj je bilo rije�i, Aleksandar Mijatovi� govori o pjesni�koj slici, ideologiji i tipologiji suvremenog hrvatskog pjesništva.     

Tvrtko Vukovi� govorio je i o vlastitom tekstu uvrštenom u zbornik u kojem se bavi idejom dara u Cesari�evoj „Pjesmi mrtvog pjesnika“.

Polaznici Škole prigodno su pro�itali nekoliko pjesama koje su predmet navedenih kriti�kih �itanja.

Prire�iva� zbornika doc. dr. sc. Tvrtko Vukovi� na kraju je predstavljanja zahvalio svim sudionicima projekta, autorima koji su prilo�ili radove te voditelju Zagreba�ke slavisti�ke škole i uredniku knjige, Krešimiru Mi�anovi�u, na dragocjenim  prijedlozima i svesrdnoj pomo�i.

Za portal: 39.seminar@hrvatskiplus.org

 

*****

Muzama iza le�a: �itanja hrvatske lirike
Prire�iva�: Tvrtko Vukovi�

Zagreb, 2010.
218 str. | 14×21 cm | meki uvez
ISBN 978-953-175-363-0
Cijena: 200,00 kn (poštarina uklju�ena)

Narud�benica

Zbornik Muzama iza le�a: �itanja hrvatske lirike nastao je iz potrebe za novim �itanjima hrvatskog pjesništva koja bi ocrtala sadašnje stanje studija lirike u nas i bacila svjetlo na trenutne i mogu�e smjerove prou�avanja lirike, a koncipiran je tako da bude va�an priru�nik doma�im i inozemnim studentima kroatistike i slavistike te poticaj za sve prou�avatelje knji�evnosti. Tekstovi su metodološki raznoliki, analizira se hrvatska lirika, pojedine zbirke ili pojedina�ne pjesme. Prou�avatelji su lirike usredoto�eni, me�u ostalim, na poeziju Vladimira Vidri�a, Tina Ujevi�a, Dobriše Cesari�a, Slavka Mihali�a, Andriane Škunca. U knjigu su uvrštene studije osmero autora: Tomislav Bogdan, Ivana Drenjan�evi�, Stipe Grgas, Slaven Juri�, Aleksandar Mijatovi�, Cvjetko Milanja, Josip U�arevi� i Tvrtko Vukovi�.

Sadr�aj

Uvodna rije� (Tvrtko Vukovi�)

Tomislav Bogdan
Jeronim Viduli� i po�eci hrvatske ljubavne lirike

Ivana Drenjan�evi�
Vizualnost „Kolajne“ Tina Ujevi�a

Stipe Grgas
„Bu�no nadire prostor sa svih strana“: geografija u pjesništvu Adriane Škunca

Slaven Juri�
Formiranje Ujevi�eva slobodnoga stiha

Aleksandar Mijatovi�
Govoriti  prekinuti govor: pjesni�ka slika, ideologija i tipologije suvremenog hrvatskog pjesništva

Cvjetko Milanja
Egzistencijalizam Slavka Mihali�a ili: „slu�enje ljepoti slatkim odricanjem“

Josip U�arevi�
Vidri�ev „Mrtvac“: interpretacija

Tvrtko Vukovi�
Ludost pjesništva: ideja dara u Cesari�evoj „Pjesmi mrtvog pjesnika“

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.