Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine

hrvatska enciklopedija BiH

MOSTAR - Prvi svezak „Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine“, koji obuhva�a enciklopedijsku gra�u od slova A do �, objavio je Hrvatski leksikografski institut BiH.
Planirano je objavljivanje još tri sveska ove enciklopedije, priop�io je danas Hrvatski leksikografdski institut BiH, �ije je sjedište u Mostaru i koji je nakladnik ove enciklopedije, prenosi Hina.

„Pripremljena je temeljna gra�a i za preostala tri sveska ove enciklopedije, a sljede�i svezak obuhvatit �e enciklopedijsku gra�u od slova � do J“, rekao je ravnatelj Hrvatskog leksikografskog instituta BiH Ivan An�eli�.

„Izniman ure�iva�ki doprinos nastanku 'Hrvatske enciklopedije BiH' dao je prof. dr. Ivan Markeši� - zaposlenik Instituta društvenih znanosti 'Ivo Pilar' iz Zagreba. Dr Markeši�u pripadaju goleme zasluge za stvaranje ove enciklopedije“, rekao je An�eli�.

Akademik Dalibor Brozovi� u predgovoru prvog sveska isti�e kako je ova enciklopedija „svojevrsni hrvatski pogled na Bosnu i Hercegovinu“, te da je rije� o izdavanju prve takve enciklopedije uop�e.

„Dr�avnim osamostaljenjem Bosne i Hercegovine po�etkom 90-tih godina 20. stolje�a, a posebno završetkom rata u njoj (1991.-1995.), bile su stvorene osnovne pretpostavke da se Hrvati, kao jedan od tri konstitutivna naroda, sami predstave doma�oj i me�unarodnoj javnosti jednim enciklopedijskim izdanjem, i da na taj na�in objelodane sve ono što se o Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj u svim bivšim re�imima sustavno prešu�ivalo, te da time isprave barem dio onoga što se u dosadašnjim izdanjima o njima krivotvorilo.

U okviru takva enciklopedijskog izdanja moglo se prikazati bosanskohercegova�ki prostor u cjelini, kao i sve ono što su na njemu do danas, zajedno s drugima, ali i sami, stvarali Hrvati. Time se moglo sasvim jasno istaknuti da je Bosna i Hercegovina domovina i hrvatskog naroda, da je ona dr�ava i društvo u kojem oni mogu i trebaju, ne ugro�avaju�i druge, ostvariti sva svoja kulturna, religijska, nacionalna i politi�ka prava i da temeljem toga mogu polagati pravo na konstitutivnost na cijelom podru�ju Bosne i Hercegovine kao i pravo na jednakopravnost s druga dva naroda u BiH (s Bošnjacima i Srbima)“, isti�e u predgovoru akademik Brozovi�.

Ocjenjuje kako �e „Hrvatska enciklopedija BiH“ po svojem sadr�aju biti i nacionalna (hrvatska), ali i op�a enciklopedija BiH.

„Kriteriji uvrštavanja gra�e odre�eni su nacionalnim karakterom edicije na temelju primjene suvremene leksikografske metodologije. To zna�i da �e 'Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine' obuhvatiti sve doga�aje, pojave, osobe, i pojmove koji tvore prije svega hrvatsku povijesnu, kulturnu i geografsku sastavnicu Bosne i Hercegovine, a jednim dijelom i osobe i podatke iz drugih nacionalnosti. Ona �e sadr�avati informacije koje izviru i sastavljaju sadašnji bosanskohercegova�ki dr�avni prostor kroz stolje�a, ali isto tako i informacije koje pripadaju širem povijesnom, politi�kom, kulturnom i etni�kom hrvatskom kontekstu u BiH, a prostiru se izvan okvira dr�ave BiH - na susjedne (Hrvatska, Srbija, Crna Gora) i druge zemlje, te na odnose s njima kao i na široku bosanskohercegova�ku, prvenstveno hrvatsku dijasporu“, objasnio je akademik Brozovi�.

*****

Rezime knjige
Prvi svezak sadr�i �lanke od A do Dj, obase�e 2.121 natuknicu, odnosno 53.064 retka teksta. U njemu je 274 crno-bijelih ilustracija , 593 ilustracija u boji, te 75 karata u boji. Sve to na 660 stranica. Redakcija, uredništva struka i suradnici broji preko 120 znanstvenika. 

Ova prevrijedna knjiga za Hrvate BiH i ujedno prva op�a enciklopedija BiH, mo�e se nabaviti u svakoj boljoj knji�ari; cijena je oko 200 KM.

 

Izvor: Portal hercegbosna.com

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.