Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Prenosimo s web-stranice Gradskog kazali�ta Jastrebarsko:

Nagra�ena knjiga dramati�ara i publicista Nine �krabea
"Idu svati" predstavljena u Jastrebarskom

U petak, 26. velja�e 2010. u prepunoj dvorani jaskanske Glazbene škole u organizaciji Gradskog kazališta Jastrebarsko odr�ano je predstavljanje knjige „Idu svati“ našeg uglednog sugra�anina, dramati�ara i publicista, umjetni�kog voditelja Gradskog kazališta Nine Škrabea. „Svati“ su tako postali ve� �etvrta knjiga Nine Škrabea predstavljena u okviru djelovanja Gradskog kazališta, nakon „Za kunu nade“ (1995), „Iznad duge“ (2000) te „Isus u snack-baru“ (2002). 

Priredbu su vodili prvaci našeg kazališta Borka Lu�i� i Vladimir Ra�enovi�, a na po�etku predstavljanja „Svata“ nazo�nima su se obratili predsjednik Gradskog kazališta i zamjenik gradona�elnika Jastrebarskog Zvonimir Novosel te jaskanski gradona�elnik Mihael Zmajlovi�. Predsjednik Zvonimir Novosel istaknuo je svoju radost što se jedan od tekstova objavljenih u knjizi, „Ljubica“, na repertoaru našeg kazališta nalazi ve� sedam godina pa je „Ljubica“ tako postala najdugovje�nija predstava u povijesti jaskanskog kazališta. Zatim je dodao: „Ponosni smo što u našem kazalištu Nino Škrabe djeluje ve� 42 godine i ovim mu putem �elim re�i da o�ekujemo još barem toliko godina od njega. Kazalište je kroz to vrijeme osvojilo brojne nagrade na �upanijskim, dr�avnim i me�unarodnim natjecanjima te ostvarilo gostovanja od Hvara do Me�imurja, od Uba i Bugojna do Berna i Be�a. Dva ansambla, više od 2 000 sudionika, pedesetak premijernih izvedbi, oko tisu�u predstava i vrlo uspješni projekt „Mala škola glume“, kojeg uskoro o�ekuje nastavak, samo su neki od naših najve�ih uspjeha. Ubrzo po�inju pripreme novog velikog projekta, mjuzikla „O'Kaj“, a iz tiska �e ovog prolje�a iza�i i naša monografija „Kazališni spomenar“.“

Gradona�elnik Mihael Zmajlovi� u svom je obra�anju nazo�nima naglasio zna�aj Gradskog kazališta, svojevrsnog zaštitnog znaka jastrebarske kulture i umjetnosti, koje dobar glas svog grada pronosi ve� dugi niz godina diljem Hrvatske i Europe. Na kraju je naglasio: „Posebno mi je drago što u našoj sredini mogu pozdraviti velikane hrvatske kulture i umjetnosti. Ovom prilikom obe�ajem punu podršku razvoju kulture i umjetnosti u Jastrebarskom te bolje uvjete za rad Gradskom kazalištu, koje �e napokon dobiti i svoje prostorije. �elja mi je da ovakvih predstavljanja knjiga u našem gradu bude što više i nadam se da �e uskoro biti tiskana i knjiga „Pisci jaskanskog kraja“, koju je tako�er napisao Nino Škrabe.“

U knjizi „Idu svati“ tiskana su tri dramska djela – „Ljubica“, „Zeleni kakadu“ i „Idu svati, mlade ni“, a uz „Ljubicu“ i „Svati“, premijerno izvedeni u lipnju 2001, s velikim su uspjehom igrali u našem kazalištu. Atmosferu „Svata“, podgorskog kajkavskog igrokaza, na promociji knjige odli�no je do�arao An�elko Petric, ugledni dramski umjetnik, prvak Zagreba�kog kazališta lutaka, glumac Histriona, Komedije i �ar ptice koji je prisutne oduševio monologom Frenka Bu�a Galovi�a.

Na „Ljubicu“ su podsjetili glumci jaskanskog kazališta, pjeva�i i plesa�i Zrinka Lovretin, Lana Jer�inovi�, Lovro Tomac i Mario Lehpamer Lepi koji su izveli hit iz predstave, pjesmu „No�as“.

Velimir Kokot, tajnik i prvak našeg kazališta je pak uz veliku pomo� još jednog gluma�kog prvaka, Mladena Pavli�a �isa u ulozi doktora Radi�a, prisutnima priuštio u�ivanje u antologijskoj sceni svog ve� legendarnog alter ega, seljaka iz Donje Reke, ko�ara Marka Uzorinca.


Antonio Agostini

Gromki pljesak izmamio je i mladi violinist Antonio Agostini, glumac Dramske dru�ine „Ivana Brli� Ma�urani�“ i zvijezda predstave „Petar Pan“, koji je izveo „�ardaš“ Vittorija Montija uz glasovirsku pratnju profesorice Elizabete Skobe.
 
Predstavljena knjiga, izdana je u nakladi Hrvatskozagorskog knji�evnog društva, a na promociji knjige nakladnika je zastupao Vladimir Poljanec, urednik knjige „Idu svati“, knji�evnik, esejist, pjesnik, diljem Zagorja znan kao popularni i glasoviti Vladek, osoba izuzetno zaslu�na za promociju kajkavske knji�evnosti, urednik brojnih knjiga i �asopisa, neumorni promicatelj zagorske i kajkavske kulture, „spiritus movens“ raznih kajkavskih kulturnih udruga, od kojih spominjemo tek „Mu�e zagorskog srca“ i „Kajkavianu“. Vladimir Poljanec u svom je govoru iskazao zadovoljstvo zbog suradnje s Ninom Škrabeom, �ija je kruna baš izdavanje knjige „Idu svati“.


Andrija Tunji�

O knjizi je govorio i kazališni kriti�ar Andrija Tunji�, autor pogovora knjige „Idu svati“, dramski umjetnik, kazališni i filmski glumac, ratni izvjestitelj s najkrvavijih bojišta Domovinskog rata, autor knjige „Boje smrti: bosanska ratna zbilja“, kazališni kriti�ar „Vjesnika“ i „Vijenca“ te autor brojnih sjajnih intervjua. Tunji� je prisutnima objasnio svoje oduševljenje tekstovima u knjizi i njihovim prikazom stresne i zamršene politi�ke situacije u Hrvatskoj 1939. i 1945, posebno adaptacijom Šenoine „Ljubice“ �ije je uprizorenje gledao u izvedbi zagreba�kih Histriona te adaptacijom Schnitzlerovog „Zelenog kakadua“ koja je, po njegovom mišljenju, bolja od originala.


Ernest Fišer

U prosincu 2009. knjiga „Idu svati“ dobila je nagradu za najbolju knjigu na kajkavskom jeziku tiskanu 2008. Tom prigodom presti�nu nagradu „Katarina Pata�i�“ autoru Nini Škrabeu uru�io je predsjednik povjerenstva za dodjelu te nagrade Ernest Fišer, jedan od najzna�ajnijih vara�dinskih i hrvatskih kulturnih djelatnika, pjesnik, esejist, knji�evni i likovni kriti�ar, predsjednik Ogranka Matice hrvatske Vara�din, direktor i glavni urednik „Vara�dinskih vijesti“ i glavni urednik �asopisa „Kolo“. Na promociji knjige u Jaski gospodin Fišer prisutnima je pro�itao obrazlo�enje prosudbene komisije za dodjelu nagrade „Katarina Pata�i�“ te naglasio kvalitetu autenti�nosti hrvatskog kajkavskog govora u Škrabeovim dramama, posebno u tragikomediji „Idu svati, mlade ni“. Škrabea je nazvao „jednim od najzna�ajnijih suvremenih dramati�ara“, a „Svate“ proglasio „bez sumnje najboljim dramskim tekstom o hrvatskoj politi�koj i gospodarskoj tranziciji“.


Georgij Paro

Najve�i hrvatski kazališni redatelj, istinska legenda hrvatskog glumišta, sveu�ilišni profesor u Hrvatskoj i Americi, dugogodišnji intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, autor brojnih knjiga i dobitnik mnogih nagrada, djetinjstvom i mladoš�u naš susjed iz Karlovca, ali ve� godinama i naš samozatajni sugra�anin iz Grabarka, Georgij Paro, ovom se prilikom prvi put obratio Jaskancima. Gospodin Paro „Ljubicu“ je ve� postavio na otvorenoj pozornici Histriona, a sljede�e sezone re�irat �e tragikomediju „Idu svati, mlade ni“ u vara�dinskom Hrvatskom narodnom kazalištu. Na promociji „Svata“ u Jaski naglasio je kompleksnost Škrabeovih drama iz kojih se mogu iš�itavati razne poruke te zadovoljstvo re�iranja predstava po njegovim tekstovima u kojima „likovi progovaraju stvarnim, �ivotnim jezikom, a fabule donose toliko slojeva da ni na kraju ne bude sve izre�eno. Baš zbog toga drame treba i �itati, a ne samo gledati“.


Nino Škrabe

Na kraju se publici koja je goste izvana, navikle da na predstavljanjima knjiga i predavanjima na kojima ina�e govore, vide malen broj posjetitelja, svojim odazivom oduševila, obratio Nino Škrabe. Na sebi svojstven �ustar i inspirativan na�in, Nino

Škrabe je zahvalio svima prisutnima na dolasku i lijepim rije�ima, zatra�io pljesak za autoricu naslovnice knjige „Idu svati“, mladu umjetnicu Jelenu Škrabe te ogor�en bujanjem i divljanjem „vulgarnog kapitalizma“, nakon nacifašizma i boljševi�kog komunizma tre�eg velikog zla koje je zadesilo �ovje�anstvo i Lijepu našu, svoju Jasku i cijelu Hrvatsku pozvao na „revoluciju satkanu od ljubavi, tolerancije, dijaloga i solidarnosti“. Kraj njegovog govora bio je popra�en pravom erupcijom oduševljenja.


U publici su se našle i zna�ajne osobe hrvatskog kulturnog �ivota

Gradskom kazalištu �ast je što je u sklopu svoje promocije moglo ugostiti tako zna�ajna imena hrvatskog kulturnog �ivota. Iako nisu predstavljali knjigu, svakako treba spomenuti i knji�evnog povjesni�ara Ivana Cesarca, autora nedavno izdane kapitalne knjige o Jaskancu Tomašu Miklouši�u koja �e, nadamo se, tako�er uskoro do�ivjeti svoju jaskansku promociju. Mladen Marti�, dramaturg vara�dinskog kazališta, istaknuti teatrolog i polonist, tako�er je svojim dolaskom iskazao po�ast prijatelju Nini Škrabeu, našem gradu i kazalištu.

Posebnu zahvalu kazalište upu�uje obitelji Agostini, na �elu s gospo�om Snje�anom Agostini, na �iju se pomo� kazalište uvijek mo�e osloniti. Ovom prilikom njezina ideja i trud bili su zaslu�ni što je svaki posjetitelj predstavljanja knjige „Idu svati“ dobio prigodnu svatovsku kiticu, baš kao na pravoj svadbi. Tako se desilo ono što Gradsko kazalište svakom svojom djelatnoš�u uvijek i �eli posti�i – mašta i stvarnost ruku pod ruku, uz obilje dobrih vibracija i pozitivnih misli stopili su se u jedno na radost svih nazo�nih. „Kad bi samo ovakvih doga�anja u Jaski bilo više“, moglo se kasnije �uti sa svih strana. Nadamo se da uskoro i ho�e… Dok postoji Gradsko kazalište, sigurno…

Izvor: web-stranica GKJ,http://www.gkj.hr/

 

Vezani �lanci:

Škrabe dobio "Katarinu"

Nino Škrabe, dramski pisac
Izlaz je u dijalogu, ponosu i prkosu

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.