Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


V I O L A Br. 2

Pu�ekova naklada Laghi di Plitvice (Plitvi�ka jezera) tiskala je ve� u travnju drugi broj �asopisa Viola (Ljubi�ica). U njoj su prikazani pisci kao Giampietro Neri, Gabriele Zani, slikar Bill Forrest, Jos� �ngel Valente, Radovan Iv�i�, Du�an Veli�kovi� i rano preminuli glazbenik Fausto Romitelli.

Radovan Iv�i� se rodio u Zagrebu 1921. godine. Njegov otac je poznati hrvatski jezikoslovac Stjepan Iv�i�. U Hrvatskoj je Radovan Iv�i� malo poznat, a oni koji ga se sje�aju, najvi�e po njegovoj drami "Gordogon". Vi�e je poznat kao francuski pjesnik nadrealizma, gdje se preselio 1954. godine, sura�ivao sa slavnim Andr� Bretonom i ostvario zavidnu razinu stvarala�tva na francuskom jeziku, a knjige mu je tiskao nitko drugi doli Gallimard. U Hrvatskoj se posljednjih godina o njemu ne�to vi�e �ulo, zahvaljuju�i njegovoj supruzi Annie Le Brun, poznatoj francuskoj spisateljici, koja je me�u prvima u Francuskoj imenovala Milo�evi�ev "nacionalkomunizam" kao uzrok rata i svega zla koje se u to vrijeme sru�ilo na hrvatski narod.

Pjesmu "Narcis" je objavio 1942. godine. Dubravko Pu�ek ju je preveo s hrvatskoga na talijanski. Pjesma glasi na hrvatskom:

list / od vode / na snu trave // on roni pijesak / u tihi / vjetar / slu�a / strah / u plahe ponore / on sanja / na tanke ruke / narcis // sa mokre grane / na crnu / pticu / od hoda / trske / na tamu hridina / od skrovita / �uma / mladih izvora / �utim / livadama / blagih bregova // narcis hoda / pod crnim / granama / i kako on / tiho ide / �umama / ni voda / mu plaho hvata / tamu // lisni vjetar / u crvenoj / bujadi / kao sneni / �umati / �ljunak / ili kamenju / tamnih / planina / da plisne / o mirno / granje // narcis je tamo / tamno zastao // kora se malo / pokrenula / sa sna / kada je no� / nado�la / na stijene / livade su / otvorile / i sakrile valove / da trava / lisnat san / u pijesku // narcis je / polagano / razmaknuo grane / �umu su / pogledale / trava je potekla / sama / u zatonu snivane / tame / rasla je / voda / na romonu pijeska // on je �udnije / i �udnije / gledao / crna grana / se skr�ila / u kro�njama / i dugo / tonula / u �umnim tamninama // granje se / za njim / tiho saklapalo / i kad je / vjetar / lako tapnuo / na korijenju / na malim / ponorima // i kako on / tiho ide / �umama / ni voda mu / plaho hvata / tamu / kad roni pijesak / u tanki / vjetar / sniva / na tihe / ruke // ako ide / ako ide / kad ide / ako ide / kad ide / za njim hoda / i / da �e / po�i / i / da �e / zastati / kad / on / zastane // na modroj / dalekoj / planini / od tamne / ruke / prozirna / blagom / borom / livade / laku / boju / titrice // do�la je / malo / i slu�ala / za mokrom / �umom / no�i / �to �e / sama / tamo / plava / kad / bude / pod / drve�em / nova // tako je ona / po�la / po �umama / glatka / po li��u / i drugdje milovana / da ima snova / koje voli / no�i / kamenja u ruci / �to su njoj / za �udo // grane su lako nastale / i na pijesak / rasle / i najednom je / vjetar bio / po prstima / i sve su stijene / hujale / i zeleno kad ga je / ona malo / pogledala // ako ide / ako ide / kad ide / ako ide / kad ide / za njim / hoda / i da �e / po�i / / i da �e / zastati / kad on / zastane // narcis se tada / prema njoj / okrenuo / ona mu se / malo / pribli�ila // on je / ve� �elio / da bi ponorima / da bi livadama / travi / i kamenu / i tako je / i�ao / kro�njama / da se preko �ume / sav / nasmijao // tko je / tko je / rukama // gdje / �udne ruke / san / i / drugoj strani / tama / skrovitom / zlogukom / gorom / ...�

Za na�e je �itatelje mo�da zanimljiva ova Iv�i�eva pjesma iz pora�a kad je oslu�kivao progone i ubojstva pora�enih i na koncu pobjegao iz toga nasilja:

Koliko hlada
i ... i zelene mr�nje
u ljudskom oku!
A u srcu? U srcu?
�to �ovjek ima tamo?

Ka�ete: bomba
ja vam ka�em: jabuka.
Draga vam je krv,
meni je voda i smijeh:
s vama se ja ne igram.

Ako ve� nisam
kamen ni voda bi val
ni duboka no�
�to nisam bor samotni
kad ve� moram da �ivim!

Ponovno za�elimo Dubravku Pu�eku jo� puno brojeva �asopisa Viola i puno prijevoda hrvatskih knji�evnika!

 

Za portal: Tihomir Nui�


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.