Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Hrvatska na sajmu knjiga u Leipzigu 2007.

Hrvatski autori i izdava�i predstavili su se ove godine na Sajmu knjiga u Leipzigu na �tandu koji je nosio naziv "Knji�evnost iz Hrvatske", a organizaciju i program nastupa po prvi puta nije nosila Zajednica nakladnika i knji�ara, ve� ga je kao zaseban projekt Ministarstva kulture preuzela i vodila dr. Alida Bremer, slobodna docentica, prevoditeljica i autorica. Hrvatsku su na Sajmu predstavljali Daniel Na�inovi�, Robert Peri�i�,  Nedjeljko Fabrio, Nikica Petrak,, Jak�a Fiamnego, Renato Bareti�, �arko Pai�, Vedran Peternel, Edo Popovi�, Ivana Sajko, Olja Savi�evi� Ivan�evi�, Roman Simi� Bodro�i�, Nenad Popovi� ("Durieux"), Kruno Lokotar (AGM i "Algoritam"),  Seid Serdarevi� ("Fraktura") i Sre�ko Lipov�an (Interliber).

Osim same prezentacije na�ih izdava�kih i prevodila�kih projekata, kao i predstavljanja pisaca i brojnih �itanja, kako na hrvatskom �tandu tako i na �tandovima Foruma "Mali jezici, velike knji�evnosti" i "International Foruma" kao i, po prvi puta, na najatraktivnijem vansajamskom  programu "Leipzig �ita" koji se odvija na pedesetak mjesta po cijelom gradu, po kafi�ima, muzejima, �kolama, trgovinama, dr. Bremer i njeni njema�ki i hrvatski suradnici odradili su zna�ajan PR posao jo� prije samog po�etka Sajma.
Zahvaljuju�i tome, na� je nastup jo� u toj ranoj fazi izazvao veliko zanimanje njema�kih medija; posebni prilog lajpci�kog gradskog magazina "Kreuzer" koji tradicionalno izlazi kao neslu�beni program Sajma i tiska se u visokoj nakladi, objavio je naslovnoj stranici fotografiju hrvatskog pisca Ede Popovi�a i objavio njegov tekst o novijoj hrvatskoj literaturi.  Lajpci�ki Sajam objavio je listu ovogodi�njih highlightsa u koju su uvr�tena �ak �etiri hrvatska programa - "Hrvatski pisci govore o Europi", �itanje i diskusija s Nedjeljkom Fabrijem i Nikicom Petrakom, "Versibus unitis" Daniela Na�inovi�a, "Pisci s izvjesnim -i�" Renata Bareti�a, Olje Savi�evi� Ivan�evi�, Romana Simi�a, Roberta Peri�i�a i Daniela Na�inovi�a i "O psima, otocima, jeziku i na�im ljubavima" Marice Bodro�i�, Renata Bareti�a, Olje Savi�evi� Ivan�evi� i Romana Simi�a.
Ove su pripremne aktivnosti voditelja hrvatskog nastupa koji su u najkra�em mogu�em vremenu organizirali nastup, izazvale zanimanje i podr�ku direktora Sajma, gospodina Olivera Zillea, koji je 22.o�ujka kada su se slu�beno otvarali svi �tandovi Sajma, najprije sudjelovao i odr�ao svoj prvi pozdravni govor upravo na otvorenju hrvatskoga �tanda. Tako�er je pratio rad i aktivnosti na�eg �tanda tijekom cijelog Sajma i osobito pohvalio dobru suradnju i vrlo uspje�na zajedni�ka �itanja s piscima iz regije.

Moderatorica i prevoditeljica na svim programima bila je voditeljica projekta, dr. Alida Bremer, povremeno joj se pridru�io ma�arski kolega Gyoergy Dalos, a tekstove su �itali glumci Thorsten Giese i Katarina Blaschke.

Izvor: MVP RH

Dr. Alida BREMER

bremer.jpg

Dr. Alida BREMER rodila se u Splitu, studirala je komparatistiku, germanistiku, romanistiku i slavistiku na sveu�ili�tima u Beogradu, Rimu, M�nsteru i Saarbr�ckenu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala. Svakako je studirala previ�e predmeta, ne razmi�ljaju�i �to �e sa svim znanjem kasnije �initi. Zato danas upozorava svoje sinove da ne polaze njezinim stopama. Barem onaj stariji pokazuje sklonost k fizici i matematici, �to ju veseli. �ivi s obitelji u njema�kom gradu M�nsteru.

Godinama je bila slobodna docentica, prevoditeljica i autorica, moderirala je u �vicarskoj i Njema�koj velik broj diskusija i knji�evnih manifestacija koje su napose u vrijeme rata bile organizirane u ovim zemljama. Radila je na sveu�ili�tima u M�nsteru i Giessenu na odsjecima za germanistiku i slavistiku kao znanstvena suradnica i lektorica, a sada radi na sveu�ili�tu u Giessenu kao znanstvena suradnica interdisciplinarne radne skupine za �enske i srodne studije. Organizirala je izlo�bu Propast junaka: patrijarhalna kultura u jugoisto�noj Europi i njezine posljedice, prikazanu u Giessenu, Berlinu i Z�richu. Spektar tema kojima se bavila vrlo je �aren - kulturolo�ke i politi�ke dodiruju se s antropolo�kim i feministi�kim, a knji�evnost joj je uvijek ostala sredi�njim podru�jem zanimanja. Statisti�ki gledano, ipak najvi�e �ita teorijske knjige, novine i krimi�e. Sre�om, �ita brzo.

Osim mnogobrojnih znanstvenih �lanaka, eseja te reporta�a, kolumni i crtica, objavila je studiju Kriminalistische Dekonstrukion. Zur Poetik der postmodernen Kriminalromane, W�rzburg (1999) i uredila zbornik Jugoslawische (Sch)Erben: Probleme und Perspektiven, (M�nster/Osnabr�ck 1993). Prevodi s hrvatskoga i srpskog jezika na njema�ki (Tin Ujevi�, Antun �oljan, Ivana Sajko, Sibila Petlevski, Veljko Barbieri, Edo Popovi�, Miroslav Krle�a, Janko Poli� Kamov, Milko Valent, Bora �osi�, Dragan Veliki� itd.).

Za portal pripremio: zm

 


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.