Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


V I O L A

Sa smr�u dr. Jure Petri�evi�a, prestala je postojati i njegova naklada Adria u Bruggu. To je dugo godina bila jedina naklada u �vicarskoj u posjedu jednoga Hrvata. Pjesnik Dubravko Pu�ek, Lugano, je devedesetih godina pro�loga stolje�a utemeljio svoju nakladu pod nazivom Laghi di Plitvice (Plitvi�ka jezera). Za razliku od Petri�evi�eve naklade, koja se bavila politi�kom publicistikom, Pu�ekova je isklju�ivo orijentirana na knji�evnost. Nakon �to je tiskao niz knjiga, Pu�ek je sad pokrenuo �asopis Viola.

Viola je talijanska rije� i zna�i ljubi�ica. U prvom broju �asopisa Viola su objavljene pjesme i prozni tekstovi raznih autora s njema�koga, francuskoga i hrvatskoga jezi�noga podru�ja, koji su prevedeni na talijanski. Tekst Sergeja Roi�a, koji tako�er �ivi u �vicarskoj, "La legge" je objavljen na talijanskom - po svoj prilici ovaj ro�eni Spli�anin i pi�e na talijanskom. Od poznatijih pisaca spomenut �emo imena poput Robert Walser, Eugene Guillevic, Jochen Gerz. U �asopisu se na�la i jedna hrvatska pjesnikinja Marija �udina (1937.-1986.). Sam nakladnik, Dubravko Pu�ek, je napravio izbor pjesama i preveo ih na talijanski. Ina�e, Marija �udina je objavila vi�e zbirki pjesama i proznih djela.

Na�im �itateljima prenosimo jednu pjesmu na hrvatskom koju je Dubravko Pu�ek preveo na talijanski:


Jedva da pamtim jo� kako se nekada
�ak i ovdje sunce penjalo visoko -
ono �as grija�e, �as rashla�iva�e
bezmjerja sva - �inio sam se sebi

ve�im nego prije, i umjesto jedne
�ak tri sjene moje le�ahu na tlu, jedna
tamnija od druge, ali sve tri ipak
ogromne i sjajne odmarahu se

na pijesku, dok ja vrludah ovuda.
Ali, vi�e sam zaboravio nego �to
pamtiti mogu, pa ne znam �ak ni kako se
stvorih ovdje. Mo�da ba�en bijah

odnekuda, ili u zubima divlje lavice
donesen, a �inilo mi se ponekad
da me�u stijenama planinskim
samo za �as zalutah. Vjerovao sam �ak

da sam odmah mogao, samo da sam htio
izbaviti se iz ovih vrleti.

Za�elimo Dubravku Pu�eku jo� puno brojeva �asopisa Viola i puno prijevoda hrvatskih knji�evnika!

Tihomir Nui�

PS:
�to o pojavi �asopisa "Viola" na talijanskom jeziku pi�e Yari Bernasconi pogledajte ovdje.

 


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.