Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


DOLJANI U PIEMONTU

Iz �vicarske se u Piemont sti�e relativno brzo; �im vas auto-vlak Brig-Domodossola iskrca, brzo sti�ete na Ortsko jezero. Orta je, kao i moj Imotski, mediteranski gradi� izvan Mediterana. Zapravo je to slika i prilika Ticina. Ku�e su dobrim dijelom jo� uvijek pokrivene plo�ama, pa i na� Hotel "Zlatni lav". U Hercegovini se danas dr�i sirotinjom onaj �ija je ku�a pokrivena plo�om, ako je se uop�e jo� mo�e vidjeti.

Put prema jugu vodi zapadno od Novare. Nailazite na veliku nizinu, zasijanu ri�om, koju ve� desetlje�ima u �vicarskoj kupujemo i jedemo. �im prije�ete rijeku Po, nestaje ravnica, pojavljuju se bre�uljci. Na njima su vinogradi. Izme�u njih se tu i tamo na�e mala �umica, vjerojatno zbog prirodne ravnote�e. Prema jugu su bre�uljci ne�to vi�i od 400 metara nadmorske visine i tu se umjesto vinograda uzgajaju lje�njaci.

Zanimljivo je usporediti piemontske vinograde s hercegova�kim i dalmatinskim. U Piemontu su redovi loze jedan od drugoga oko tri metra, a loza od loze oko metar. Piemonte�ani mogu kroz redove prolaziti najve�im traktorima. Pravi luksuz u odnosu na Hercegovinu i Dalmaciju, �iji su vinogradi zasa�eni na zemlji dobivenoj uni�tenjem i �i��enjem kamena. Kad bi se vinogradi tako sadili kod nas, vlasnici ne bi imali ni tre�inu �okota.

Navratite li se u gradi� Barbaresco, po kojemu popularno vino nosi svoje ime, nai�i �ete na �udan odnos prema tradiciji. U jednoj romanskoj crkvi usred gradi�a gradska je uprava otvorila enoteku (vinariju). Ali sam gradi� nije ni blizu tako stiliziran kao ju�niji Barolo. Naravno da je nadaleko �uveno vino barolo u�inilo svoje. Barolo, barbaresco, dolcetta - crna vina poredana po cijeni i, valjda, vrijednosti. U Barolu se nalazi vjerojatno jedinstveni muzej otvara�a za �epove boca. Tu �ovjek do�ivi kako je na�a tehnika i civilizacija jako mlada i da je ljudski izum tek u pro�lom stolje�u zapravo profinjen.

Jo� ju�nije smo nai�li na gradi� Dogliani - �to me podsjeti na Doljane iznad Jablanice. Dok su na�i Doljani smje�teni na jablani�koj klisuri i opjevani u gangi, piemontski su Dogliani sagra�eni u �ivopisnoj dolini jedne rje�ice i okru�eni vinogradima. Ne znam, �ivi li danas itko u na�im Doljanima, nakon muslimansko-hrvatskoga rata, ali toponim je valjda ostao, ukoliko muslimani nisu preuzeli srpsku taktiku nacionaliziranja imena naselja.

Na povratku smo se uputili preko doline Aosta prema Velikom St. Bernardu. Posljednje va�nije mjesto prema �vicarskoj na uzvisini gorskog tjesnaca se nalazi Saint-Rh�my, mjesto u kojem se �vicarska vojska, u Napoleonovoj slu�bi, rano u no�i 15. svibnja 1800. sukobila s jednom austrijskom stra�om i poubijala 200 Hrvata. Napoleon je, naime, krenuo preko Velikoga St. Bernarda na austrougarsku vojsku kako bi je iznenadio. To je isto davno prije u�inio i Hanibal preko St. Gottharda protiv Rimljana. Za razliku od Hanibala, Napoleonovoj vojsci je uspjelo potisnuti austrougarsku vojsku i prodrijeti u na�u Istru, Dalmaciju i, na prijevaru, u�i u Dubrovnik, koji je tako kona�no izgubio svoju samostalnost. Na Napoleonovu "Ilirsku Provinciju" podsje�aju i danas mnogi putovi i gra�evine, a i ulice u na�im gradovima generala Marmonta. Tako je taj svijet blizak i ujedno dalek, zahvaljuju�i povijesti ovisnoj o ljudskoj dobroti ili zlobi!

Tihomir Nui�

 


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.