Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Velika monografija nacionalne kulture "HRVATSKA PISANA KULTURA"

prof. dr. sc. Josip Bratuli� i prof. dr. sc. Stjepan Damjanovi�
HRVATSKA PISANA KULTURA
Izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i �irilicom od VIII. do XXI. stolje�a;
1. svezak : VIII. - XVII. Stolje�e

VI�E O KNJIZI NA INTERNET STRANICAMA: www.knjiga-znanja.hr/

Knjiga je po mi�ljenju mnogih stru�njaka izvanredan doprinos razvoju istra�ivanja i opisivanja hrvatske kulture.
Knjiga �e biti izlo�ena na izlo�bi Book Art International u sklopu sajma u Frankfurtu i Leipzigu.
U podru�ju znanstvene knjige progla�ena je najljep�om knjigom 2005-2006 godine.
Knjiga �e tako�er biti izlo�ena na kongresu najve�e slavisti�ke udruge na svijetu koji se odr�ava od 16. do 19. studenog u Washingtonu.

Kronolo�ki prikaz kulturne proizvodnje obuhva�a djela razli�ita karaktera; najvi�e ih ima iz podru�ja knji�evnosti i jezikoslovlja, no zastupljeni su i relavantni teolo�ki, pravni, povijesni, filozofski i leksikografski tekstovi.

Kapitalno je djelo hrvatske pismenosti i svojevrsna enciklopedija pisane kulture, vrlo bogato ilustrirana sa ilustracijama snimljenim na orginalnim lokacijama.
Namjenjena je raznolikoj publici: intelektualcima, studentima, akademskoj zajednici u naj�irem smislu rije�i, ali i svima koji se zanimaju za pisanu rije� i cijene dobru knjigu.

- U knjizi se nalazi 200 najva�nijih djela hrvatske pisane kulture od VIII. do XVII. stolje�a
- kameni spomenici, rukopisi, tiskana djela
- djela pisana hrvatskim, latinskim i staroslavenskim jezikom, odnosno latinicom, glagoljicom i �irilicom
- u knjizi su obra�ene ove stilske epohe: SREDNJI VIJEK, HUMANIZAM I RENESANSA, BAROK
- vi�e od 400 orginalnih likovnih priloga u boji koji su snimljeni u mnogim arhivima, knji�nicama, muzejima, riznicama, samostanima i �upnim uredima
- SVI OBLICI PISANE KULTURE: natpisi, grafiti, rukopisi, tiskane knjige
- RAZLI�ITE VRSTE KNJIGA: misali, brevijari, evan�elistari, molitvenici, zbornici, statuti, rje�nici, gramatike, enciklopedije, leksikoni te priru�nici.
- format: 21,5 x 28,5 cm- 360 stranica
- �etverobojni tisak i tvrdi uvez

Ponuda:
stara cijena 360,00 kn
popust 17% -61,00 kn
cijena sa popustom
299,00 kn

Knjigu �aljemo i na ogled bez obveze kupnje!
Knjigu mo�ete naru�iti i pouze�em. Izdava� snosi tro�kove po�tarine!

IZDAVA�KA KU�A VEDA d.o.o.
ZAKMARDIJEVA 21,
48260 KRI�EVCI
Tel./fax: 048/712-982, tel: 048/ 270-215
E-mail: veda@kc.htnet.hr
www.knjiga-znanja.hr


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.