Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


HRVATSKA DAROVNICA

Osim velikih izdava�kih ku�a, u Hrvatskoj sve vi�e ni�u male, privatne, po programima i realizaciji mnogo fleksibilnije i u�inkovitije izdava�ke ku�e.
Jedna od njih je i ALKA SCRIPT d.o.o. iz Zagreba koja je osim razli�itih ud�benika i priru�nika za profesore srednjih �kola � objavila i nekoliko posebnih, ekskluzivnih izdanja. Najzanimljivije su Ud�benik matematike za djecu s posebnim potrebama i Hrvatska darovnica. Ud�benik matematike je izuzetno vrijedan jer isti matemati�ki problem razra�uje na pet razli�itih na�ina koji vode i omogu�uju u�eniku da se prona�e u jednome od njih koji najvi�e odgovara njegovu stupnju i vrsti o�te�enja.
Osobito zanimljiva po sadr�aju i vrlo luksuzna po opremi, u skladu sa svojim naslovom jest: HRVATSKA DAROVNICA. Drugo, pobolj�ano izdanje priru�nika za vi�e razrede ( od 5. - 8. ) hrvatskih dopunskih �kola u inozemstvu - doista daje HRVATSKU na dar svakom �itatelju, pa i onom koji ga samo letimi�no prelista.
Fotografije na 304 stranice zaintrigirat �e svakog tko otvori knjigu i potaknuti ga da je detaljnije pregleda. Daruju mu se pejza�i ravnica, gorja, primorja i mora, ljepote arhitekture, primjeri slikarskog i kiparskog naslje�a, fotografije autohtonog bilja, snimci kazali�nih predstava, igranih i crtanih filmova, fotografije sporta�a i sportskih vrsta koje su Hrvatsku dostojno predstvile svijetu. Rije�ju: suvremena Hrvatska u slici...
... I RIJE�I
Hrvatska knji�evnost od Ba��anske plo�e do danas, predstavljena je tekstovima primjerenima dobi i jezi�nim mogu�nostima tinej�era u inozemstvu. Ljepotu �enoinih Kamenitih svatova, smjenjuje prozra�no Kova�i�evo : Uzbudljivo sanjkanje, iza kojeg, pak, slijedi razbaru�ena : Ma�ka kod psihijatra, Luke Paljetka...
Kako izgovarati � i �, kako pisati zarez u vokativu, kako pisati slo�enice -pitanja su na koja u�enici mogu potra�iti odgovor u HRVATSKOJ DAROVNICI . Uz �ivu rije� u�itelja -svaki u�enik, ma kako se dalekonalazio od domovine, mo�e spoznati ljepote hrvatskog knji�evnog jezika u malim crticama naslovljenima : Hrvatski jezik. U tome mu mo�e pomo�i i slu�anje odabranih knji�evnih tekstova iz HRVATSKE DAROVNICE koje mo�e "skinuti" s Internet stranice izdava�a: http://www.alkascript.com/
Hrvatska darovnica zemljovidima i �lancima pod naslovom :
Hrvatski zemljopis -pru�a uvid u krajolik domovine, strukturu i migracije stanovi�tva te teritorijalnu podjelu dr�ave.
U �lancima pod naslovom : Hrvatska povijest u�enik upoznaje osnovne povijesne doga�aje u Hrvatskoj, od Grgura Ninskog -zavr�no sa Zagreba�kim sastankom na vrhu, odr�anim 2000. godine.
Notni zapisi najizvo�enijih pjesama od Lijepe na�e preko poznatih narodnih pjesama do Bo�e �uvaj Hrvatsku -osigurat �e opu�teno ozra�je u razredu dopunske �kole u tom malom prikazu Hrvatske glazbe.
HRVATSKA DAROVNICA je priru�nik prilago�en kombiniranim razredima : u�itelj mo�e za svaki uzrast prona�i temu i sa svakom skupinom ( ili pojedincem ) odvojeno raditi.
HRVATSKA DAROVNICA je knjiga za svaku ku�nu knji�nicu, knjiga koja se lista i �ita uvijek ponovno, osobito za odre�enih blagdana kao pomo� pri evociranju tog neizmjernog blaga Hrvatske ba�tine, do dr�avnih praznika i godi�njih doba.
Izdava� HRVATSKE DAROVNICE je ALKA SCRIPT iz Zagreba ( Vrandu�ka 44 ), a mo�e se naru�iti i telefonom :
00385 1 30 952 37 ili faxom : 00385 1 30 135 30

Namjera autorice teksta nije reklama, ali je iskrena preporuka jednog vrijednog izdanja u koje je ulo�eno mnogo rada i sredstava, s ljubavlju prema Domovini i svima nama koji je nosimo u srcu. Vrijednost Hrvatske darovnice je nemjerljiva za svaku obitelj, svaku osobu koja �eli jo� malo detaljnije upoznati svoju ba�tinu, i tamo gdje �ivi ponosno je prezentirati svojim susjedima i prijateljima kao promotor kulture, povijesti i turisti�og potencijala .

Prof. Dragica Pongrac


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.