Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


KAKO LUXEMBURG SPA�AVA SVJETSKO PRVENSTVO

Pobjednici svjetskoga prvenstva u nogometu su ve� unaprijed poznati.To tvrde Zoran Drvenkar i Gregor Tessnow u svojoj knjizi za mlade "Wenn die Kugel zur Sonne wird". Autori pronalaze i neke druge pustolovne pri�e kao primjerice da se Gr�nland ranije zvao Island i obrnuto, da u Luxemburgu vlada neki tajni kralj koji rado igra lego, ili da je Nostradamus prorekao katastrofu koja �e se dogoditi na finalnom susretu nogometnoga svjetskoga prvenstva u Berlinu 2006. godine.

O svemu tom ni�ta ne zna 10-godi�nji Kai. On se samo �udi �to mu djed daruje nogometnu loptu kad ga vi�e zanima hokej. Djed je tajni agent, po procjenama Kai gotovo stogodi�njak, i o�ito je jo� poreme�en. On uistinu �eli s luxembur�kom vrstom sudjelovati na svjetskom nogometnom prvenstvu. A Kai trebai postati trenerom. Tek pismo tajnoga luxembur�koga kralja, posljednjega stvarnoga kralja, prema kojemu je Queen kao skuhana marmelada, osvjedo�uje Kai-a; on preuzimlje trenersku du�nost.

Pustolovina po�inje, Kai saznaje za tajnoga kralja iz proricanja - ali Nostradamusovi redci pru�aju vi�e zagonetki nego jasno�e. Sigurno je jedno: U okviru svjetskoga nogometnoga prvenstva �e se dogoditi katastrofa, naime onda kad kugla postane suncem. Da bi sprije�io ovu katastrofu, mora Luxemburg sudjelovati na svjetskom nogometnom prvenstvu. Zahvaljuju�i neobi�nim ali korisnim metodama treniranja, postaje Kai pomo�ni trener luxembur�ke vrste, a misteriozno pi�e pretvara slaba�noga djeda u sna�nu nogometnu zvijezdu. Tako se Luxemburg kvalificira u zavr�nicu svjetskoga nogometnoga prvenstva i dospijeva do finala.

Ipak se katastrofa ne da tako lako sprije�iti. Neki Samurai s pohotom osvete stavlja se na put Kai-u i njegovom djedu; otmice, vo�nje �amcima kroz kanalizaciju, potjere i puno dobrih nogometnih utakmica ne dopu�taju akterima da se smire. Unato� razli�itim popri�tima, ponekad kompleksnim poveznicama i veoma turbulentnoj radnji, tekst nikad nije zbunju�i.

�itatelj ve�inom vidi okoli� o�ima Kai-a, �to mu pri�inja jako zadovoljstvo. To je pogled jednoga mladi�a, koji sve �to se doga�a oko njega, radoznalo prima, pa i kad mnogo toga ne razumije. Tako on pronalazi za sve svoj vlastiti opis, ne osje�a se kao mokra krpa, opisuje okus prostora kao "zapaljenu �ibicu na jeziku", i ljuti se na svoju bolest zau�njaka: "Ve� je sama rije� tako odvratna, da odvratnije ne ide." Komi�ne su tako�er mnoge sporedne figure kao primjerice psiholo�ki savjetnik trenera Martell Yan Kissip, koji je od svoje ku�e oti�ao i tra�i od igra�a da prijateljski pozdrave igrali�te pred utakmicu.

Tihomir Nui�

Zoran Drvenkar, Gregor Tessnow: Wenn die Kugel zur Sonne wird. Mit Bildern von Ole K�nnecke. Altberliner Verlag, Berlin 2006. 303 S., Fr. 26.80 (ab 10 Jahren)


"Wenn die Kugel zur Sonne wird"


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.