Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


JERGOVI�EV ROMAN NA NJEMA�KOM

Nakon "Sarajevo Marlboro" (1996.) i "Karivani" (1997.), "Buick Rivera" je tre�a Jergovi�eva knjiga i prvi roman koji se pojavio na njema�kom jeziku.* I ovim djelom Jergovi� se ne udaljava od svoje teme Bosne, premda se radnja doga�a daleko od njegova zavi�aja, negdje na ameri�kom zapadu u dr�avi Oregon.

Kako je svima poznato, Miljenko Jergovi� je Hrvat iz Sarajeva. Rodio se 1966. godine u Sarajevu, a napu�ta ga u vrijeme srpske opsade 1993. godine. Skrasio se u Zagrebu kao pisac i publicist. U Europi ga se sasvim korektno naziva bosansko-hrvatskim knji�evnikom, jer valjda i sam Jergov� nagla�ava svoje bosansko podrijetlo i svoju pripdadnost hrvatskom narodu.

Iz opkoljenoga Sarajeva je pobjegao i Hasan Hujdur, filmski re�iser, o�enjen glumicom Njemicom. U Americi se dokopa nekoga staroga Buicka, godi�te 1963., oko kojega se vi�e brine nego oko �ene i u kojega vi�e ula�e nego u sve ostale �ivotne potrebe zajedno. Auto mu je postalo nadomjestak za izgubljeni zavi�aj i nepostoje�u djecu, a �esto zbog njega zaboravlja i vlastitu �enu, koja se zbog toga osje�a zapostavljenom i financijski iskori�tavanom. Bra�ne se krize javljaju sve �e��e i bivaju sve �e��e, kad se Hasanu dogodi nesre�a. Jedne snje�ne no�i zavr�i s Buickom u kanalu pored puta. Nastavak je lo�a pri�a, jer jedan vrhunski pisac ne smije tra�iti izlaz u trivijalnostima pu�kih mudrolija.

Hasana spa�ava slu�ajni prolaznik s mercedesom koji se zove Vuko �alipur - Srbin. Ovdje nije vi�e bitan nastavak pri�e u kojoj se oslikavaju razli�iti ljudi s razli�itim �ivotnim putovima i suprotnim karakternim osobinama, u kojoj na koncu Vuko uspijeva napraviti medijsku pri�u o Hasanu Hujduru i postati bogat. Pitanje o naivno, kao slu�ajno, nastalim prijateljstvima izme�u Srba i drugih naroda, raspravljano je ve� po�etkom devedesetih godina pro�loga stolje�a u relevantnim publikacijama i ovdje se ne�emo vi�e vra�ati na tu temu.

Postoji i takozvana trivijalna literatura u kojoj je trivijalno okosnica svega. Ta se literatura uostalom danas i najvi�e konzumira. Jergovi�eva djela ne spadaju u tu vrstu literature - barem nisam dosada nai�ao ni na jednu kritiku koja bi ga tamo svrstavala. U krajevima, iz kojih on potje�e, trivijalno i banalno prote�ira se vi�e nego dostatno u svakodnevnom politi�kom diskurzu. To ne doprinosi, kako se vidi iz pokazatelja, niti miru niti mirnom su�ivotu. I od Jergovi�a se tra�i puno vi�e od �ar�ijskih smicalica, �eli li se etablirati u suvremenoj knji�evnosti. Dublji povijesni smisao stoji iza mira me�u narodima i njihovoga su�ivota tamo gdje je to povijesna datost. Po�elimo mu snage i duha da to knji�evno obradi!

Tihomir Nui�

 

. Miljenko Jergovi�: Buick Rivera. Roman. Aus dem Kroatischen von Brigitte D�bert. Verlag Sch�ffling & Co., Frankfurt am Main 2006. 249 S., Fr. 36.--. 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.