Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


ETNI�KA ZAMKA

Kako vladati jednim dru�tvom u kojemu �ivi vi�e kultura i etnija? To je temeljno pitanje na koje Norbert Mappes-Niediek, dopisnik za jugoisto�nu Europu vi�e novina njema�koga jezi�noga podru�ja, poku�ava odgovoriti u svojoj knjizi "Die Ethno-Falle" (Etni�ka zamka), Berlin 2005. Autor analizira su�ivot i sukobe naroda i narodnih manjina u biv�im jugoslavenskim dr�avama (staroj i komunisti�koj) i nastoji izvu�i odre�ene pouke za Europsku Uniju, koja do danas nije razradila odre�enu, zajedni�ku strategiju prema ovim pitanjima.

Autor polazi sa stajali�ta da ponovno probu�eni mitovi i predrasude koncem osamdesetih i po�etkom devedesetih godina prosloga stolje�a nisu izazvali sukobe me�u narodima biv�e jugoslavenske dr�ave, nego su dr�avne strukture, stvorene u najboljoj nakani, dovele do svakodnevne konkurencije u borbi za politi�ke i gospodarske prednosti. U bosanksim gradovima, gdje su, prema autorovim zapa�anjima, postojale jedva uo�ljive, minimalne jezi�ne, kulturne i religijske razlike me�u stanovnicima, izbijaju naj�e��i sukobi. Jugoslavija se nije raspala na suprotnostima Slovenaca i kosovskih Albanaca, naroda koji su kulturno bili najudaljeniji jedni od drugih, nego na suprotnostima Srba i Hrvata, �ije se kulturne razlike najmanje osje�aju. Pri tom autor priznaje da je kulturna, a osobito konfesionalna, nesno�ljivost zapadnja�ko, a ne "balkansko naslije�e".

Iza etni�kih i konfesionalnih sukoba kriju se ideolo�ka i socijalna protuslovlja. Bosna je u jugoslavenskoj dr�avi bila strukturirana na kvotama ravnopravnosti kako na politi�kom tako i na polju zapo�ljavanja u dr�avnim ustanovama i pogonima. Ova forsirana ravnopravnost me�u narodima nije rije�ila nijednu suprotnost me�u njima, nego je stvorila praznu konkurentnu situaciju li�enu bilo kakvoga sadr�aja. Jugoslavenima, u smislu meta-nacije, progla�avala se bezna�ajna manjina, dok se primjerice jedan Hrvat mogao proglasiti Hrvatom upravo iz interesa. A biti Hrvat po profesiji, sadr�ajno nije moralo puno zna�iti, odnosno nije zna�ilo ni�ta u tolikim slu�ajevima. Prilagodbom biografije, nastojalo se oslabiti dominaciju drugoga ili dominirati drugima. Osje�aj jednoga naroda da ga drugi narod izrabljuje, nije dodu�e doveo do me�uetni�ke mr�nje, nego zacijelo do iritiraju�e nesuosje�ajnosti prema drugima, �to je �okantno djelovalo na strane promatra�e. Nastojanje odr�avanja etni�ke ravnote�e i njezino neprestano tariranje stvaralo je u dr�avi i u dru�tvu uvijek nove konfliktne sadr�aje. Etni�ka ravnote�a i ideologija o ravnopravnosti naroda je kona�no razorila dr�avu, tvrdi autor.

"Ako je po�eljna ravnopravnost i bila postignuta, posebnost naroda nije time i��ezla. Narodi su ostali i idalje me�usobno konkurirali. U sustavu ravnote�e nije ni�ta preostalo o �emu bi se narodi mogli suvislo sva�ati osim egzistenicije drugoga. To je bio put u rat". Druk�ije re�eno: u nastojanju da ukloni etni�ke suprotnosti, dr�ava je dospjela u etni�ku zamku. U BiH je ta suprotnost me�u narodima ostala kao �ista, svakoga sadr�aja ispra�njena konkurencija. Suprotnost je daleko ja�a od kulturnih razlika. Autor to poku�ava razjasniti engleskim vicom. Na jednoj cestovnoj barikadi pita stra�ar putnika je li katolik ili protestant. Ovaj mu odgovara da je �idov. Na to �e iznena�eni stra�ar "katoli�ki ili protestantski �idov?" Suprotnost ne mogu dokinuti ni mije�ani brakovi niti veliki pokreti poput popkulture.

Autor zaklju�uje da u biv�oj dr�avi narodi nisu razmi�ljali o moralnoj nadmo�i nego o paritetu. Etni�ka ravnote�a je bila legitimacija kojom se biv�a dr�ava di�ila pred svijetom. Ali je upravo ta legitimacija razorila sve ostale mogu�e legitimacije, pa i onu socijalisti�ku, da bi na koncu razorila i samu dr�avu. Pokazalo se da je etni�ka ravnote�a nespojiva s demokracijom i pravnom dr�avom. Ako se primjerice u jednom narodu osudilo skupinu "nacionalista", odmah se tra�ilo "grje�nike" u drugim narodima i osu�ivalo ih se u onom broju koji je bio razmjeran veli�ni doti�noga naroda.

Mappes-Niediek se doti�e i povijesti naroda kojima posve�uje studiju, ali samo onoliko koliko slu�e temi. Srbi su u 19. stolje�u oblikovali svoju nacionalnu svijest na mitovima i, po�to su imali vlastitu dr�avu, ulaze u ju�noslavensku zajednicu kao jedini "dr�avotvorni narod". Kod Hrvata i Slovenaca, koji su �ivjeli u Austro-Ugarskoj Monarhiji, se nije osje�ala potreba za stvaranjem nacionalnih mitova. Hrvatima se, dodu�e, priznavalo obilje�je "povijesnoga naroda", ali to u stvorenoj dr�avnoj hijerarhiji nije puno zna�ilo, kako je to ve� ubrzo ustanovio i sam Ante Trumbi�. Ti �e nesporazumi ostati trajnom odrednicom dr�ave sve do njezina nestanka. Na retori�ko pitanje, jesu li se narodi mogli razi�i mirnim putem i bez ratnih sukoba, autor izbjegava decidirani odgovor i upozorava na kompleksnost stanja, isprepletenost naroda i povla�enje nejasnih poteza vladaju�ih struktura.

Premda se autoru mo�e �to�ta zamjeriti, pogotovo glede njegove opreznosti spram srpske agresije i njezine fa�istoidnosti, on poku�ava u odnosu na pokojnog predsjednika Tu�mana biti diferenciran, za razliku od brojnih komentatora koji se gube u pau�alnim ocjenama, predbacuju�i mu desni�arstvo ili pak fa�izam. Mappes-Niediek Tu�manu, me�utim, zamjera nedosljednost u uskla�ivanju politi�kih ciljeva i politi�ke prakse. Predsjednikova teza o sukobu dviju kultura (bizantske i europske) ostala je papirnata teza upravo zbog re�ima koji se unutar dr�ave nije razlikovao od Milo�evi�eva. Autor �ak izbjegava, kod politi�kih promatra�a ve� uhodano predbacivanje podjele BiH, ali mu ostaje zagonetnom izjava u o�ujku 1991., nakon povratka iz Kara�or�eva, da �e "Hrvatska biti tako velika kao nikada ranije".

Norbert Mappes-Niediek poznaje jako dobro zemlje i narode o kojima pi�e. Premda se njegovo tuma�enje povijesnih tijekova i aktualnih doga�aja ne mora uvijek slagati s hrvatskim stajali�tima, njegovi nam se zaklju�ci �ine i te kako relevantnim za Hrvatsku. Poruka koju autor upu�uje Europi u kojoj nedostaje nacionalni osje�aj i kojega se ne mo�e osigurati seminarima, te�ajevima i razmjenom u�enika, mo�da tek jednim ustavom, �ini nam se osobito va�nom za Hrvatsku. Hrvatska dr�ava se ne mo�e razviti u solidnu demokratsku i pravnu dr�avu bez potpunoga raskida sa starim strukturama i mentalitetima. Ako je vladavina prava, koje je izraslo iz civilizacijskih ste�evina na�ega kulturnoga kruga, u temeljima hrvatske dr�ave, onda su suvi�ne usporedbe s isto�nim susjedima i besmisleno dodvoravanje manjinama. Ustav i zakoni va�e za sve jednako, a kvalifikacije, ne kvote, su odlu�ne za popunjavanje radnih mjesta u dr�avnim slu�bama. Izbjegavati diskriminaciju ne zna�i ravnati se prema kvotama. Onaj tko ne priznaje hrvatsku dr�avu ili se �ak bori protiv nje, ne mo�e biti policajac u njoj. U�itelj koji je ravnodu�an prema hrvatskoj kulturnoj i povijesnoj ba�tini, nije dostojan u�iteljske slu�be. Za politi�ara, koji tra�i da njegova manjina bude ravnopravnija od ve�ine i pri tom se slu�i la�nim optu�bama dr�ave, nema mjesta u civiliziranoj dr�avi.

Tihomir Nui�


Norbert Mappes-Niediek: Die Ethno-Falle. Der Balkan-Konflikt und was Europa daraus lernen kann. (Etni�ka zamka. Balkanski konflikt i �to mo�e Europa iz toga nau�iti.) Ch. Links Verlag, Berlin 2005


 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.