Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Hansen-Kokoru� / Mate�i� / Pe�ur-Medinger/ Znika NJEMA�KO-HRVATSKI UNIVERZALNI RJE�NIK

Upravo je iz tiska iza�ao najmoderniji i najve�i Njema�ko-hrvatski univerzalni rje�nik, rezultat dugogodi�njeg stru�nog anga�mana cijelog tima stru�njaka pri Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Rje�nik sadr�ava vi�e od 120.000 natuknica i vi�e od 500.000 ilustrativnih objasnidbenih primjera. Obuhva�a jezi�no blago suvremenoga njema�koga jezika te nazivlje novijega doba iz oko 130 stru�nih i znanstvenih podru�ja. Uvr�tene su i mnogobrojne rije�i i frazemi iz kolokvijalnih govora, uklju�iv�i austrijsko i �vicarsko jezi�no podru�je, koji su tijekom vremena u�li u njema�ku knji�evnost i standardni jezik. Na kraju rje�ni�koga �lanka donosi se uz poslovice i bogata frazeologija. Uz prijevodne ekvivalente, rje�nik sadr�ava i nu�ne naputke korisniku o: naglasku, rastavljanju rije�i, gramatici, izgovoru, stilskoj razini i podru�noj pro�irenosti. Zna�enjske razlike rije�i obja�njavaju se s pomo�u mnogobrojnih gramati�kih uzoraka, tipi�nih sveza rije�i i primjera uporabe koji upu�uju na druk�ije prijevodne mogu�nosti. Rje�nik je koncipiran kao priru�nik za �iroku primjenu, a svojim sadr�ajem i na�inom obradbe pouzdan je izvor za razumijevanje i prevo�enje tako�er i strukovnih jezi�nih sadr�aja. Zbog toga je, a ne samo zbog opsega, ovaj rje�nik univerzalan.

Nakladni zavod Globus
Uvez: tvrdi
Stranica: 2076
Izdanje: prvo
Godina izdanja: 2005
Dimenzije: 17x25 cm
ISBN: 953-167-181-8

Cijena: 600.00 kn
Internet narud�ba i kupnja: 450.00 kn www.globus.hr

Za portal pripremio Ante Gavri�

 


 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.