Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


IGRA� NUTARNJEGA TRENUTKA

Dalmatinska Zagora ili preciznije na� kr� je izvorni krajolik kojim su se nadahnjivali pjesnici, pisci, slikari. Sjetimo se samo Dinka �imunovi�a, Antuna Branka �imi�a, Josipa Pupa�i�a, Vlade Gotovca, slikara Frane �imunovi�a... Marica Bodro�i�, koja ga je s deset godina napustila, vjerorajtno zauvijek, vra�a mu se iz berlinske ravnice na najotmjeniji na�in. Snovi ne rastu, jer ne podlije�u vremenu. Pa ipak rastanak od kr�a ima svoj odre�eni trenutak, svoje to�no vrijeme, svoje vlastito sje�anje, svoju boju, svoj zadah...

Roman “Der Spieler der inneren Stunde” (Igra� nutarnjega trenutka) druga je knjiga Marice Bodro�i� (ro�ena u Zadvarju 1973.) koja se pojavila kod renomirane ku�e Suhrkamp iz Frankfurta na Majni. Premda je pisana kao i prva (“Tito ist tot”) iz dje�je perspektive, uo�avamo veliki pomak u zrelosti spisateljice. Zagora i Hercegovina nisu vi�e samo mjesta dje�je razigranosti i razdraganosti, sad je njihovo napu�tanje puno vi�e gubitak skladnosti sa sobom i svojom okolicom, rez posred dubinske sveze.

Jelena Felder je, nakon �to su joj roditelji oti�li na “privremeni rad” u Njema�ku, ostala s djedom. Tu su jo� mla�a sestra i brat. Povremeno je odlazila k tetki u Hercegovinu, upoznavala novi rje�nik i novi svijet. U njezinom su okru�ju �ivjela djeca iste sudbine, starci istoga zadatka. Mlade se ljude jedva vi�alo, jer su i��ezavali s prvom izglednijom mogu�no��u. Povremeno su se vra�ali, najprije kolektivno u autobusima, da bi �to vi�e u�tedjeli, kasnije vlastitim autima, �to je pridonosilo njihovu ugledu u selu. I standard njezinih roditelja je rapidno rastao. Brzo su izgradili novu ku�u, opremili je i, ipak, djecu poveli sa sobom u Njema�ku. S deset godina dolazi kraj seoskoj bajci.

Jelenino prvo putovanje vlakom po�inje varkom: djed misli da se njegovi spremaju k zubaru. Kov�ezi su, me�utim, spremni za odlazak u Njema�ku. Rastanak od rodne zemlje, prvoga jezika, obi�aja i snova baca sjenu na dje�je lice. Unato� tome, zemlja koja je dalje od Italije, izaziva u djetetu radoznalost i privla�nost, poziv na otkrivanje nepoznatoga. Nakon odlaska javlja se u Jeleni �elja za povratkom k izvoru. Dvokatni je autobus dovozi pred ku�u, gdje je djed ili do�eka ili o�ekuje u obli�njoj ku�i. To se uvijek iznova ponavlja u vrijeme �kolskoga dopusta, dok se cilj odjenom ne izgubi i raniji �ivot postane jo� jedna jedina predod�ba. Naime, selo se toliko izmijenilo, da vi�e nitko i ne zna tko je Jelena, a sama Jelena ne poznaje vi�e ljude koje susre�e.

U Njema�koj je prestala svaka idila. Otac radi po kanalima, majka �isti. I kruh, kojega ima u izobilju, je druk�iji. Ljudi s kojima se susre�u su druk�iji ljudi, a osobito roditelji njema�kih su�kolaca. Sukob svjetova. Iz velikodu�nosti kamenjara susre�e se sku�enosti ravnice – ograni�enost na tro�ni stan, poznanike koji jo� manje imaju i znaju, snatrenja ograni�ena samo na dogradnju ili izgradnju nove ku�e u mjestu postanka. Dok u rodnome Zadvarju stoji nova ku�a prazna, njih se petoro jedva mimoilaze u sku�enom trosobnom stanu.

Krasni su opisi detalja, divne slike kr�a. Katkad su to usnuli predjeli u kamenu, katkad se nalazimo u lirskom trenutku dodira s tvarnim prostorom mitskoga podneblja, a uvijek su to predjeli zemlje s mirisom i bojom. Svaka biljka je slika za sebe i svaka po jedna metafora. Pri �itanju knjige �itatelju su mirisi i boje tako bliski da pomisli da se nalazi u kamenjaru s vrtlovima i dolinama, vinogradima i maslinicima. Povijest je to jedne obitelji – i jednoga naroda – koja nestaje iz svoga vremena i dolazi u jedno drugo vrijeme, �ije biografije ostaju tu�im i kad o�aravaju gostoprimce i kad ih pridobiju da budu sudionicima njihovih sudbina.

Podosta je pisano o hrvatskom iseljeni�tvu, najprije na hrvatskom jeziku. Pone�to se na�e i na stranim jezicima. Koliko mi je poznato, nitko nije dosad napisao, i vjerojatno ne�e za dugo napisati, jednu sadr�ajem pouzdanu i umjetni�ki dotjeranu knjigu na razini ove.
 

Tihomir Nui�


Marica Bodro�i�:
Der Spieler der inneren Stunde, 227 stranica,
Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2005, EUR 16,90


 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.