Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom
Na tragu Hrvata u �vicarskoj - �VICARCI U HRVATSKOJ

O�ITO JE KOD HRVATA �VICARSKA ZBOG SVOJE PRIRODE VE� RANIJE IZAZIVALA POSEBNE ASOCIJACIJE. TAKO JE U LICI, NEDALEKO OD GRADA OTO�CA, GDJE SE DONJI DIO TOKA RIJEKE GACKE SLIVA U JEZERO GORNJE �VICKO, A ODATLE SLAPOVIMA PRELIJEVA U KR�KO JEZERO DONJE �VICKO, NAZVANO PODRU�JE �VICA. TAMO GDJE PRESTAJE OBRADIVO POLJE, NASTAJE ZELENILO LIVADA I PA�NJAKA KOJE OKRU�UJE �UMA. IZNAD �UME SE DI�U VISOKA BRDA POD KOJIM URANJA I NESTAJE U �UDESNIM BUKOVIMA SLAPOVA VODA KOJOM SE POLJE OPLODNJAVA I LJUDIMA DARUJE HRANU. OVU JEDNISTVENU LJEPOTU NAROD JE IMENOVAO ONIM IMENOM KOJEMU SE �INILO NAJPRIKLADNIJIM - �VICA TJ. MALA �VICARSKA.

�VICARCI NISU UVIJEK SELILI NA ZAPAD. BILO JE �VICARACA KOJI SU, IAKO NE U VELIKOM BROJU, SLIJEDILI PUT SUPROTAN MIGRACIJSKIM TRENDOVIMA I NASELJAVALI SE PO ISTO�NOM DIJELU EUROPSKOG KONTINENTA. JEDAN DIO IH SE TAKO DOSELIO I U TADA�NJU AUSTROUGARSKU POKRAJINU HRVATSKU. ME�U NJIMA JE BILO SELJAKA, VOJNIKA, UMJETNIKA I PODUZETNIKA.

Najstariji nama poznati podatci o jednom �vicarcu, koji je izabrao Hrvatsku za mjesto svoga boravka i djelovanja, su oni o zlatarskom majstoru Johannesu von Basel koji se u 15. stolje�u nastanio u Dubrovniku. Iz pisanih dokumenata znamo da je obrazovao u�enike, dovr�io oltarske pale u dominikanskoj crkvi, da je 1451. godine dobio narud�bu da izradi kadionicu. Od svih predmeta koje je Johannes von Basel u Dubrovniku napravio, sa�uvalo se do danas jedno Raspelo u riznici Male Bra�e. "

"KAO ZANIMLJIVOST MO�E SE NAVESTI DA JE U RIJE�KOM STAROM GRADU POSTOJALA ULICA GRIGIONI PO �VICARSKOM KANTONU KOJI JE POZNAT I KAO GRAUB�NDEN. TO SVJEDO�I DA JE U GRADU U 17. STOLJE�U, A MO�DA I RANIJE, BILO I DOSELJENIKA IZ TOG DIJELA EUROPE. ONI SU OTVORILI I JEDNU OD PRVIH KAVANA NA TADA�NJEM GLAVNOM TRGU (DANAS KOBLEROV TRG) U VE� ODAVNO SRU�ENOJ ZGRADI ZVU�NA IMENA - DOMUS AUREA." JE LI BRAT FRANJEVAC I SLIKAR SERAPHIN SCH�N ZBOG OVE �VICARSKE ZAJEDNICE DO�AO NA RIJEKU ILI JE POBJEGAO PRED STRAHOTAMA TRIDESETGODI�NJEGA RATA I VJERSKE NESNO�LJIVOSTI U MIRNU OAZU VJERE NA TRSATU, OSTAT �E TAJNA. NA TRSATU U RIJECI SE NAKON PO�ARA U 17. STOLJE�U GRADIO FRANJEVA�KI SAMOSTAN I OBNAVLJALA CRKVA. SERAPHIN SCH�N JE TU U RAZDOBLJU OD 1631.-1640. GODINE OSMISLIO SVOJ POZNATI SLIKARSKI OPUS. OD NJEGOVIH RADOVA SA�UVNI SU SV. NIKOLA SA ZAGOVORNICIMA, SV. MIHOVIL, SV. KATARINA, GOSPA LORETSKA TE FRESKE U SAMOSTANSKOM KLAUSTRU ITD. GODINE 1634. POSLAO JE SERAPHIN SCH�N S TRSATA DVIJE SLIKE KRISTOVO KR�TENJE I IMMACOLATA (BOGORODICA BEZGRJE�NOG ZA�E�A) U SVOJ RODNI MENZINGEN. CIKLUS SLIKA U KLAUSTRU FRANJEVA�KOGA SAMOSTANA MO�E SE SMATRATI NJEGOVOM KOMPOZICIJOM, ALI NE I NJEGOVIM SLIKAMA JER SU IH RESTAURACIJE PREVI�E UDALJILE OD ORIGINALNOG STANJA. SLIKAR SCH�N JE RO�EN U MENZINGENU, KANTON ZUG, OKO 1600. GODINE, A UMRO PREMA OVOJ LEGENDI: "DO�IVIO JE LIJEPU STAROST. KAD JE POD STARE DANE PUTOVAO U MLETKE DA KUPI BOJE, OTROVALI SU GA OD ZAVISTI �TO JE LIJEPO SLIKATI ZNAO. OTROV JE LAGANO DJELOVAO. GINUO JE OD DANA DO DANA DOK NIJE UMRO 4. SVIBNJA 1693."


U Novom Vinodolskom je �upna crkva sv. Filipa i Jakova u 17. stolje�u barokizirana. Glavni oltar i stukatura na svodu su djelo �vicarskih umjetnika bra�e Clementa i Giaccoma Somazzi (1807.).

PIETRO NOBILE SE RODIO 1776. GODINE U SELU CAMPESTRE KOD TESSERETE (TICINO). OTAC MU SE RANO S OBITELJI PRESELJAVA U TRST GDJE MALI PIETRO POHA�A �KOLU. DALJE SE OBRAZUJE U RIMU, A STUDIJ ARHITEKTURE ZAVR�AVA U BE�U. PIETRO NOBILE JE �IVIO IZME�U TRSTA I BE�A, ALI JE POSLOVNO PUNO PUTOVAO PO AUSTRIJI, UGARSKOJ, ITALIJI, NJEMA�KOJ I HRVATSKOJ. U VI�E JE NAVRATA BORAVIO U RODNOME MJESTU JER JE PROJEKTIRAO JEDAN HOTEL I GRADSKU PALA�U U LUGANU, A UZ POMO� �VICARSKE VLADE UTEMELJUJE 1844. GODINE U TESSERETU �KOLU LIKOVNIH UMJETNOSI. UMRO JE U BE�U 1854. GODINE.

Krajem godine 1807. imenovan je in�enjerom Ureda za graditeljstvo koji je bio nadle�an za Trst, Istru, Aquileju i Goricu. Projektirao je novogradnje i nadzirao njihovu izvedbu. Godine 1810. slu�beno je imenovan glavnim in�enjerom graditeljstva mostova i cesta za Ilirsko primorje s nadle�no��u na podru�ju Istre, civilne i vojne Hrvatske, a sam je pro�irio svoje djelovanje na podru�je Dalmacije. Godine 1813. Nobile predla�e francuskim vlastima cjeloviti projekt za�tite spomenika Projet relatif aux Antiquitees Architectoniques d'Illyrie. Projektirao je obalnu cestu od Kopra do Pule, izradio nove nacrte, skice i crte�e spomenika, pri tom su mu najva�niji bili Amfiteatar, Augustov hram i slavoluk Sergijevaca (Zlatna vrata). Nobilov plan i projekt izgradnje svjetionika na rtu Savudrije ostvaren je 1818. godine (svjetionik je i danas u uporabi). Navodno je taj svjetionik prvi u Europi imao plinsko svjetlo. Za za�titu spomenika u Puli u�inio je mnogo vi�e od bilo koga prije njega. Pietro Nobile je zapo�eo sustavnu obradu anti�ke ba�tine u Hrvatskoj i ostavio po�etnu dokumentaciju.

"BISKUP FRANJO (ILI FERRY) SALIS U ZAGREBU, KOJI JE NAKON DRUGOGA SVJETSKOGA RATA U VRIJEME INTERNACIJE NADBISKUPA STEPINCA PREUZEO VODJENJE BISKUPIJE KAO KOADJUTOR, GOVORIO NAM JE O 'DRAGOM SVETOM OCU' - KOJI GA IPAK NIKAD NIJE IMENOVAO NADBISKUPOM". FRANJO SALIS-SEEWIS SE RODIO U KARLOVCU 15. SIJE�NJA 1872. U OBITELJI AUSTROUGARSKOGA �ASNIKA KOJI JE POTJECAO IZ GRAUB�NDENA. ZAVR�IV�I GIMNAZIJU U KARLOVCU, DOKTORAT FILOZOFIJE POSTI�E NA GREGORIANI U RIMU, A DOKTORAT TEOLOGIJE U INNSBRUCKU. PAPA PIO XI. IMENUJE GA 23. TRAVNJA 1926. NASLOVNIM BISKUPOM CORICE I POMO�NIM BISKUPOM ZAGREBA�KIM. ISTE GODINE DR. ANTUN BAUER ZAREDIO GA JE 4. SRPNJA ZA BISKUPA. KAD JE U RUJNU 1946. GODINE NADBISKUP STEPINAC LI�EN SLOBODE, BISKUP SALIS-SEEWIS PREUZIMA PRIVREMENU UPRAVU NADBISKUPIJE KAO GENERALNI VIKAR SEDE IMPEDITA. UMRO JE U ZAGREBU 27. LISTOPADA 1967. GODINE.

Za�etnik antropozofije i graditelj Goetheanuma u Dornachu je Rudolf Steiner (Kraljevec/Hrvatska 1861. - Dornach 1925.). Njegova antropozofija u ranom djelu nastaje na kontinuitetu njema�koga idealizma i istodobno zahva�a fenomenolo�ke aspekte Goetheanisti�kog promatranja prirode. Steinerova epistemolo�ka pozicija temelji se na ontolo�kom monizmu, u kojem su duh (svijest) i materija samo razli�ite recepcionisti�ke kvalitete jedne te iste stvarnosti. Tako le�i njegova spoznajna teorija na zapa�anju i mi�ljenju kao temeljima spoznaje, u �ijem doticaju nastaje nova stvarnost, koja svoju istinitost izvodi iz datosti opa�enog i promi�ljenog kao duhovnoj manifestaciji svijeta koji opstoji mimo subjektivnosti i objektivnosti jer se tek na ovome temelji.

ARHEOLOG I KONZERVATOR DR. �URO BASLER JE POTOMAK �VICARSKIH RODITELJA. RODIO SE 1917. U SIJEKOVCU/BOSANSKI BROD. �KOLU JE ZAVR�IO U SLAVONSKOM BRODU, A ARHEOLOGIJU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU. OD 1950.-1959. GODINE RADI KAO KONZERVATOR ARHEOLO�KIH SPOMENIKA U ZAVODU ZA ZA�TITU SPOMENIKA KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE, A OD 1960. KAO ARHEOLOG U ZEMALJSKOM MUZEJU U SARAJEVU. OBAVIO JE RAZNA ISKAPANJA NA PODRU�JU BOSNE I HERCEGOVINE TE NA�AO DOKAZE O �IVOTU U VRIJEME PALEOLITIKA I MEZOLITIKA U TIM KRAJEVIMA. BIO JE ZNANSTVENIK ME�UNARODNOGA GLASA. NEKA SU MU DJELA OBJAVLJENA NA NJEMA�KOM I FRANCUSKOM, A SURA�IVAO JE U RAZNIM �ASOPISIMA. UMRO JE 3. VELJACE 1990. U SARAJEVU. Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.