Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom
Na tragu Hrvata u �vicarskoj - SUVREMENA NAZO�NOST

KAKO SE VIDI IZ OVOGA SKROMNOGA IZBORA, HRVATI SU VE� STOLJE�IMA NAZO�NI U �VICARSKOJ. U RANIJIM VREMENIMA SU TO PRVENSTVENO BILI POJEDINCI. U KRIZNIM VREMENIMA PRVOGA I DRUGOGA SVJETSKOGA RATA TAJ SE BROJ POVE�AVAO. JEDNI SU DOLAZILI U �VICARSKU JER SU JE DR�ALI POVOLJNOM ZA OSTVARENJE SVOJIH PRIVATNIH SNOVA, DRUGI SU NA TAJ NA�IN SPASILI SVOJE GOLE �IVOTE. RIJETKI SU BILI ONI KOJI SU BIRALI �VICARSKU ZA O�UVANJE I POVE�ANJE SVOGA BOGATSTVA.

�ezdesetih godina 20. stolje�a �vicarske su tvrtke vrbovale radnike po Hrvatskoj. To je po�etak omasovljenja hrvatskoga �ivlja u �vicarskoj. Ve� u prolje�e 1963. godine zapo�ljavala je tvrtka Brown Boveri u Badenu 167 hrvatskih in�enjera. Nesloboda pod komunisti�kim totalitarizmom, potraga za boljim uvjetima �ivota, a onda rat 90-tih godina 20. stolje�a protiv velikosrpske okupacije zemlje, doveli su mnoge Hrvate u �vicarsku i na taj na�in spasili mnoge ljudske �ivote u �vicarskoj i u domovini.

DANAS SE PREMA SLU�BENOJ STATISTICI NALAZI NE�TO PREKO 43 TISU�E HRVATA U �VICARSKOJ. SLU�BENA STATISTIKA, MEDJUTIM, NE UBRAJA ONE U HRVATSKI �IVALJ KOJI SU PRIMILI �VICARSKO DR�AVLJANSTVO. TAKVIH BI MOGLO BITI I DO DESETAK TISU�A. DAKLE, U �VICARSKOJ �IVI PREKO PEDESET TISU�A LJUDI HRVATSKOGA PODRIJETLA.

U �vicarsku su na "privremeni rad", koji se kod ve�ine pretvorio u stalni boravak, dolazile razli�ite skupine �ena i mu�karaca s niskom, vi�om i viskom naobrazbom. Oni rade po bolnicama, znanstvenim ustanovama, u tvornicama, hotelima. Jedan dobar dio �vicarskih stambenih i poslovnih zgrada i cesta sagradile su njihove ruke. Gotovo da nema ve�eg tunela u �ijem probijanju nisu sudjelovali, a poneki u njima i �ivote ostavili. Do�li su u �vicarsku jer su bili �eljni rada i zarade. Ali nisu svi ostali samo na tome. Neki su u�ili dalje i uspjeli zavr�iti dodatnu izobrazbu. U �vicarskoj su, pak, svi mogli pone�to novo nau�iti od izravne demokracije do liberalnoga tr�i�noga gospdarenja. Pojedinci su se stoga uklju�ili u dru�tveni rad na crkvenoj, �kolskoj i op�inskoj razini. Svi su ugradili svoje znanje i umije�e, a poneki i �ivote u izgradnju �vicarske.

ONIMA KOJI SU TO HTJELI BILO JE PONU�ENO I DU�OBRI�NI�TVO, NAJPRIJE U OSOBI FRA LUCIJANA KORDI�A, POLITI�KOGA EMIGRANTA. KONCEM 60-TIH GODINA PRO�LOGA STOLJE�A POLAKO SE OTVARAJU SLU�BENE HRVATSKE KATOLI�KE MISIJE, NAJPRIJE U Z�RICHU, KASNIJE U BERNU, BASELU, ST. GALLENU, LUZERNU, CHURU, LAUSANNI, FRAUENFELDU, AARAU, VALLISU, ZUGU, TICINU I SOLOTHURNU. SLU�BE BO�JE SE NUDE NA OSAMDESETAK MJESTA. MISIJSKE PONUDE SU BILE OSIM SLU�BI BO�JIH I HODO�A��A I VJERONAUK, A BILO JE POTPORE I ZA AKTIVNOSTI U SLOBODNOM VREMENU KAO U �PORTU I FOLKLORU. OSOBITO JE ZNA�AJNA NJIHOVA KARITATIVNA DJELATNOST. POSTIZANJE NEOVISNE HRVATSKE DR�AVE PONEKOGA JE MISIONARA TOLIKO ZANIJELO DA JE KATKAD ZAMIJENIO BO�JU S RIJE�JU NJEMU DRAGE POLITI�KE OPCIJE. GODINE 1995. UTEMELJENO JE U Z�RICHU PSIHOLO�KO SAVJETOVALI�TE NA HRVATSKOM JEZIKU. HRVATSKA KATOLI�KA MISIJA JE NOSITELJICA SAVJETOVALI�TA ZAJEDNO S KATOLI�KOM CRKVOM KANTONA Z�RICHA I AARGAUA TE CARITASA.

Na dru�tvenom podru�ju Hrvati su se dijelili, prije 1990. godine, uglavnom u dvije skupine: hrvatsku emigraciju bez jugoslavenskih putovnica i hrvatsku emigraciju s jugoslavenskim putovnicama. O politi�koj emigraciji je bilo ve� rije�i. Hrvatski iseljenici s jugoslavenskim putovnicama nisu imali puno mogu�nosti za djelovanje na dru�tvenom podru�ju; dovoljna je bila banalna nepodobna aktivnost kojom se moglo izazvati oduzimanje putovnice, a time i ugro�avanje vlastite egzistencije. Ipak je bilo hrabrih ljudi i organizacija koje su nosile hrvatsko ime. Tako je 1971. godine utemeljena jedna (osim pokoje �portske i folklorne udruge) i jedina gra�anska udruga Prijatelji Matice hrvatske, koja se pod pritiskom jugoslavenskih diplomata 1973. godine preimenovala u Hrvatsku kulturnu zajednicu. Imala je sjedi�te u Z�richu. Hrvati, koji su idejno bili prohrvatski i protukomunisti�ki orijentirani, bili su spiritus movens ove udruge koja je okupljala i one manje sklone protujugeslavenstvu. Bilo ih je malo, ali su se odlikovali snala�ljivo��u. Nakon �to je Hrvatska postala neovisnom dr�avom, neki su se Hrvati odnosno hrvatski neofiti o�ito prestra�ili politi�ke slobode. Po�eli su sve hrvatsko, �to nisu sami mogli kontrolirati, uni�tavati kao nezdravu konkurenciju i - u tome uspjeli. Na �alost, to nije bila samo sudbina Hrvatske kulturne zajednice.

NAZO�NOST HRVATA U �VICARSKOJ BILA BI NEPOTPUNO PRIKAZANA BEZ HRVATSKE SOCIJALNE SLU�BE U BUCHSU SG KOJU JE HRVATSKA KATOLI�KA MISIJA Z�RICH POTPOROM SESTARA IZ INGEBOHLA UTEMELJILA 1. LIPNJA 1970. OD 1972. DO 2000. GODINE SLU�BU SU FINANCIRALE �VICARKE BISKUPIJE PREKO SKAF-A (�VICARSKA KATOLI�KA RADNA ZAJEDNICA ZA PITANJE STRANACA). SLU�BA JE SURA�IVALA INTENZIVNO S POZNATOM USTANOVOM PRO FILIA, KOJA JE OSOBITU POZORNOST POSVE�IVALA �ENAMA NA KOLODVORU, �IJE SU NAMJE�TENICE 90% SVOGA RADNOGA VREMENA RADILE ZA NJU. OVA SLU�BA JE JEDINA HRVATSKA SOCIJALNA SLU�BA NA SVIJETU KOJOJ JE POVJERENO DJELOVANJE NA OSJETLJIVOM GRANI�NOM PRIJELAZU JEDNE DR�AVE. HRVATSKA SOCIJALNA SLU�BA JE BESPLATNO INFORMIRALA LJUDE O RADNIM, ZDRAVSTVENIM, �KOLSKIM, OBITELJSKIM, A DEVETESETIH GODINA I O PROGNANI�KIM PITANJIMA. USMENE INFORMACIJE I SAVJETE ZATRA�ILO JE I DOBILO PREKO MILIJUN LJUDI, OKO 20 TISU�A DOBILO JE PISMENE ODGOVORE, A REGISTRIRANO JE VI�E OD 120 TISU�A TELEFONSKIH RAZGOVORA. VODITELJICA HRVATSKE SOCIJANE SLU�BE SUDJELUJE U RADU VJERSKIH, OP�INSKIH, KANTONALNIH I SAVEZNIH TIJELA, AKTIVNA JE U HUMANITARNIM, SOCIJALNIM, INFORMATIVNO-PREVENTIVNIM (LOKALNI RADIO, RADIO DRS 2, TISKOVINE) I INTEGRACIJSKIM POTHVATIMA I TIME PRONOSI HRVATSKO IME ME�U NA�IM DOMA�INIMA. OVDJE NIJE MJESTO IZNOSITI RAZLOGE ZBOG KOJIH JE HRVATSKA SOCIJALNA SLU�BA POLOVICOM 2000. GODINE PRESTALA DJELOVATI POD TIM IMENOM. NOVO IME S ISTOM VODITELJICOM I ISTIM DJELOKRUGOM I PITANJIMA GLASI MINTEGRA - MIGRACIJA I INTEGRACIJA.

Godine 1973. organizirana je dopunska �kola za djecu iz tada�nje dr�ave po posebnim odjelima za slovensku, hrvatsku i srpsku djecu. Vec 1978. uspjelo je jugoslavenskim diplomatima manipulacijama dokinuti ove odjele i oblikovati mije�ane razrede. Peticiju hrvatskih roditelja iz Badena i �ireg podru�ja 1979. da se zadr�e posebni razredi za hrvatsku djecu, potpisala su 263 roditelja. Tada�nji direktor Savezne slu�be za znanost i znanstveno istra�ivanje kojemu su se roditelji obratili za pomo�, pi�e: "S interesom smo uzeli na znanje Va�u peticiju, ali moramo odmah ustvrditi da se ova diskusija ti�e unutarnjeg jugoslavenskog pitanja jer jugoslavenska slu�ba organizira i izvodi dopunsku nastavu. U svakom slu�aju ne vidimo mi iz Saveza nikakvu mogu�nost, na bilo koji na�in mije�ati se u podru�je nadle�nosti zemlje Va�ega podrijetla." Godine 1990. Hrvati su u �vicarskoj sami organizirali i sufinancirali svoje dopunske �kole. U�itelji, koji su ve� �ivjeli u �vicarskoj, brzo su se prihvatili ove plemenite zada�e. Mjesne �kolske vlasti su pri tom puno pomogle svojom susretljivo��u. Danas ova �kola ima oko 2000 u�enika.

U VRIJEME RATNIH ZBIVANJA 1991.-1995. HRVATI U �VICARSKOJ SU SE PROBUDILI IZ LETARGIJE I POSTIGLI ZAVIDNU RAZINU SOLIDARNOSTI S DOMOVINOM. DAVALI SU NOV�ANU POMO�, ANGA�IRALI SE NA HUMANITARNOM PODRU�JU SKUPLJAJU�I HRANU, ROBU, LIJEKOVE. ONOGA TRENUTKA KAD SU OSJETILI DA SE NJIHOVI NACIONALNI OSJE�AJI ZLORABE U STRANA�KE SVRHE PRESTAO JE OP�EHRVATSKI ZANOS I DJELATNOST SE SVELA NA ZAVI�AJNE UDRUGE, �TO SVAKAKO VI�E ODGOVARA POVIJESNOJ SVIJESTI HRVATA KOJA JE JAKO REGIONALNA. JEDINO JE HRVATSKI HUMANITARNI FORUM SA SJEDI�TEM U BADENU USPIO OP�EHRVATSKI NASTAVITI DJELOVATI ZAHVALJAJU�I OZBILJNOM VO�ENJU KNJIGA I IZBJEGAVANJEM STRAN�ARSKE POLITIKE.

Ovo je sve jedna pro�lost iz koje se i��itava turobna �injenica da me�u Hrvatima nije bilo i jo� uvijek nema sklonosti za produbljivanje vlastite kulturne ba�tine. Kultura ljude uvijek spaja. U �vicarskoj je to shvatio zanemariv broj Hrvata, a me�u njima posebno valja istaknuti de�ke iz klape Chorus Croaticus koja ve� desetak godina �iri narodni hrvatski, a osobito dalmatinski melos diljem �ivicarske. Na znanstvenoj se razini bavi produbljivanjem hrvatske glazbene ba�tine prof. Radovan Lorkovi�.

O DRUGOJ (I TRE�OJ) GENERACIJI JE ZASAD TE�KO GOVORITI. ONA SE NE ARTIKULIRA NA NA�IN PRVE GENERACIJE. JO� UVIJEK POSTOJE ODRE�ENE VEZE S DOMOVINOM O�EVA KAO I STANOVITI KONTAKTI SA SUNARODNJACIMA. NJEGUJU SE POJEDINI NARODNI OBI�AJI, PLE�E SE FOLKLOR I CIJENI DOMA�A KUHINJA. ZA VI�U KULTURNU RAZINU NE POSTOJE PREDUVJETI, ALI JEDNA SKUPINA MLADIH LJUDI NA PODRU�JU Z�RICH-BADEN SE IZDI�E U SVAKOM POGLEDU IZNAD PROSJEKA I TISKA POVREMENO SVOJ DVOJEZI�NI �ASOPIS SA ZAPA�ENIM TEMAMA. U JAVNOSTI SE MO�E ZAPAZITI PRIVR�ENOST KATOLI�KIM MISIJAMA KOD JEDNOGA DIJELA MLADIH KOJI SUDJELUJU NA HODO�A��IMA MLADE�I. NEPOBITNA JE �INJENICA, ME�UTIM, DA SE MLADI HRVATI JEDVA RAZLIKUJU OD SVOJIH �VICARSKIH VR�NJAKA. ONI SU ZAJEDNO U RAZLI�ITIM ORGANIZACIJAMA: OD NOGOMETNIH KLUBOVA PREKO CRKVENIH MLADENA�KIH UDRU�BI DO PAPINSKE GARDE.

Danas su aktualni integracijski procesi, procesi u kojima �ovjek tra�i svoj sociokulturalni identitet. Svi stojimo pred istim pitanjem vlastitoga identiteta, koji je privremeni rezultat nezaustavljivoga povijesnoga procesa. Identitet je ne�to nepostojano, ne�to �to se kontinuirano oblikuje i mijenja. "Identitet postoji kao ne�to parcijalno i u dodiru s drugim identitetima" ka�e Karl Dedicius.

INTEGRACIJSKI PROCESI PO�INJU U PRAVILU PRILAGODBOM NAJBLI�OJ OKOLICI. ZBOG TOGA JE NEMJERLJIVA VA�NOST UDRUGA, OP�INA I CKVENIH ZAJEDNICA PO KOJIMA STRANAC DOBIVA ISKUSTVO O "�VICARSKOJ". DAKLE, GOVOR JE O UZAJAMNOJ SPREMNOSTI NA INTEGRACIJU. INTEGRIRAN JE ONAJ TKO U �VICARSKOJ DRUGE RESPEKTIRA I SAM BIVA RESPEKTIRAN. TO ISKUSTVO JE VRLO JEZGROVITO IZREKAO NOBELOVAC VLADIMIR PRELOG PRED MLADIMA KOJI SU PRIMALI �VICARSKO DR�AVLJANSTVO GODINE 1971. U Z�RICHU: "AKO ME PITATE, �TO ME NAJVI�E POVEZUJE S MOJOM ODABRANOM DOMOVINOM, TO NISU IZVANREDNI UVJETI RADA NA ETH NEGO POGLAVITO DUH SNO�LJIVOSTI KOJI MI DOPU�TA �IVJETI U SKLADU S MOJOM SAVJE��U I PISANIM I NEPISANIM ZAKONIMA MOJE OKOLICE" (NEUE Z�RCHER ZEITUNG, 24./25.1.1998., 17). Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.