Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Paul Widmer: "Kroatien im Umbruch. Ein Land zwischen Balkan und Europa"


DOBA TEMELJITIH PROMJENA U HRVATSKOJ
Knjiga Paula Widmera, �vicarskoga poklisara u Hrvatskoj, "Kroatien im Umbruch. Ein Land zwischen Balkan und Europa" imat �e sigurno stanoviti utjecaj na ugled Hrvatske u diplomatskim i politi�kim krugovima. Tihomir Nui� joj stoga posve�uje vi�e prostora nego �to je uobi�ajeno.

Diferenciranje (razlu�ivanje) je oblikovanje razli�itosti na zajedni�koj podlozi - tako jedan rje�nik. Razlika (Unterschied) je ono u �emu se dvije ili vi�e stvari ne sla�u. Razlu�ivanje (diferenciranje) i razlikovanje (Unterscheidung) nisu, dakle, identi�ni pojmovi. Ova pojmovna razlu�ba je jedna od bitnih pretpostavki za razumijevanje knjige Paula Widmera*, �vicarskoga poklisara u Hrvatskoj (1999.-2003.), koja se netom pojavila u renomiranoj liberalnoj ku�i NZZ-a.

"Razgrani�enje, ogra�ivanje, izdvajanje, posvajanje - na Balkanu se rado razlikuje izme�u sebe i drugoga. Rado se stvaraju fronte izme�u moga i tvoga, izme�u mi i drugi, izme�u prava i nepravde. Prije svega, puno ih je uvjereno da je samo njihov nazor ispravan. Kamo god se krenulo, istinu se prezentira kao ne�to jednozna�no, kao uvezani paket. Koliko naroda, toliko istina. Svaka nacija obja�njava s bezpogovornim uvjerenjem kako su drugi prouzro�ili sva zla u regiji. Nitko sebe samoga ne vidi kao po�initelja, nego je uvijek �rtva. Hvata se za vrijednosni kanon koji je poprili�no imun na utjecaje izvana. On vrijedi apsolutno, ali je teritorijalno ograni�en. Stoga se ovdje radi, ako se po�e od jedne k drugoj naciji, o ne�emu kao paralelnim istinama - ili upravo neistinama.

Razlika sve vi�e i vi�e - diferenciranje pak nedostaje na Balkanu. Takvo �to manje le�i nacijama i manjinama na jugoistoku Europe. Postoje povijesni razlozi za to dr�anje. Diferencirano promatranje pretpostavlja minimum zajedni�koga na kojemu se temelje sve razli�itosti. Tko diferencira, ne izdvaja drugo, nego ga situira u jednom ve�em rasteru. S nadre�enoga stajali�ta odva�e jednako i razli�ito �to je vi�e mogu�e bez stran�arenja i bez strasti. Pritom ne �tedi ni vlastitu poziciju; i nju podvrgava isto tako kriti�nom propitivanju. Ovaj pak zajedni�ki okvir nije nikada egzistirao, otkad su slavenska plemena naselila prostor na jugoistoku Europe. Tek na po�etku 20. stolje�a, nakon povla�enja Osmanlija, pojavljuju se naznake u tom smjeru" (str. 22/23).

Autor o�ito vidi probleme koji ipak nisu samo problemi toga dijela Europe i nudi perspektive. Povijesne okolnosti, u kojima su narodi na jugoistoku Europe �ivjeli, pripadnost razli�itim religijama, koje su jo� uvijek element nacionalne identifikacije, te postkomunisti�ko brisanje svega �to bi bilo zajedni�ko, poja�avaju i o�tre pogled za razlike. Unato� tome postoje tendencije za prevladavanjem nagla�avanja razlika, premda se ne �eli odre�i nacionalne svijesti i etni�ko-religioznoga identiteta. Postoji �elja za sudjelovanjem u sekularnom europskom procesu ujedinjenja. Po�to se to ne mo�e posti�i vlastitim snagama, nu�na je pomo� izvana, a tu je Europska Unija kao jedina nada.

Autor poznaje jako dobro hrvatske osjetljivosti i navodi ih ovim redom "Balkan", "ex-Jugoslaveni" i "srpskohrvatski". Poku�ava se u�ivjeti u njih i pri tom doziva u pomo� onu Churchillovu o vi�ku povijesti na Balkanu: There is too much history in the Balkans. Premda se jedna tre�ina Hrvatske geografski nalazi na Balkanskom poluotoku (Lika i Dalmacija), pisac opisuje kako Hrvati i njihovi politi�ari, s kojima se osobno susreo, od pokojnoga predsjednika Tu�mana do zastupnice u Saboru Vesne Pusi�, odbijaju bilo kakvu povezanost Hrvatske s Balkanom - regijom stalnih konflikata, nasilja, zaostalosti, mr�nje... On ne vidi "balkanski" problem u nastajanju malih dr�ava, nego u kvaliteti tih dr�ava. "Povijest je odavno dokazala da male dr�ave, ako svoju pozornost usredoto�e na unutarnji razvoj, nisu manje sposobne osigurati svoj opstanak negoli ve�e dr�ave. �tetan je nemir kojega siju male, u sebi nestabilne i revan�isti�kim snovima no�ene dr�ave. One unose labilni element u me�unarodnu konstelaciju snaga. Ovakve dr�ave moraju se stalno bojati napada izvana ili su same povod za takvu bojazan" (str.36). Hrvatska uistinu �ivi u okru�enje velikosrpskih iluzija s utegom srpske manjine, neoblikovanom bosanskom dr�avom, a i dobar dio hrvatskoga naroda �ivi u susjednim zemljama. Hrvatski problem s Balkanom je kompleksan i podlije�e ucjenjivanju. Pisac je toga svjestan te ubacuje u igru rije� "po�vicar�enje" ("Verschweizerung"), koja unato� ugledu �vicarske u svijetu ima jako negativan podton, da bi ilustrirao problematiku.

Za drugu hrvatsku osjetljivost, pisac ima potpuno razumijevanje. Hrvati su ulo�ili tolike �rtve da se oslobode jugoslavenskoga balasta i sad ih zbog nemara ili obi�ne udobnosti nazivati "Ex-Jugoslawen" �isti je cinizam.

Tre�u hrvatsku osjetljivost "srpskohrvatski" jezik autor uop�e nije shvatio, premda valja imati razumijevanja za neugodnosti kojima je bio izlo�en u svezi s time. Kako je god glupo poricati zajedni�ku podlogu ju�noslavenskih jezika, ni�ta manje nije neugodno inzistiranje jednoga diplomata na nazivu koji je povezan s nametanjem, tiranijom, kolonijalnim odnosom i ne na posljetku sa srbiziranjem hrvatskoga jezika. U temeljna �ovjekova prava spada da imenuje svoj jezik. Kad bi se cijeli svijet slu�io njema�kim jezikom, prvi bih ustao u obranu �vicaraca da imaju pravo re�i da govore "Schwizerd�tsch"! Uostalom i sam autor posve�uje jedno manje poglavlje problemu brisanja ili pre�u�ivanja Hrvatima nepo�udnih imena kao Beograd, Jugoslavija i sl. Ako su imena tako va�na i kao znak uva�avanja drugoga, zbog �ega Hrvati nemaju pravo na imenovanje svoga jezika i kao znak uva�avanja samih sebe? Ni hrvatska dr�ava niti hrvatski jezik nisu nastali protiv nekoga; hrvatski narod ostvaruje samo ona prava koja su na�elno zajam�ena svim narodima na kugli zemaljskoj. To �to su u Zagrebu bili uklonjeni putokazi "Beograd", u�injeno je ono �to bi se posvuda na svijetu u�inilo u to vrijeme prema agresoru.

Jedno je poglavlje knjige posve�eno Brijunima, koje je poklisar Widmer posjetio na poziv predsjednika Mesi�a. Iz njega se i��itava da i najljep�a prirodna ljepota nije bila u stanju utjecati na diktatorsku prirodu komunizmom otrovanoga Tita. Daljnje poglavlje je posve�eno onom o �emu Hrvati �ute, a trebalii bi iz dana u dan ponavljati - minama. Humanitarna pomo� �vicarske dr�ave, koja iznosi vi�e desetina milijuna franaka, nije samo kori�tena u obnovu spaljenih sela, nego i u �i��enje minskih polja. Me�u mjestima koja su dobila �vicarsku pomo� je i sinjsko Hrvace. Autor bilje�i da je Hrvatska, pored BiH, zemlja s najvi�e posijanih mina u Europi. Ra�una se da u Hrvatskoj na 1600 km2 ili na gotovo 3 % dr�avnoga teritorija le�i jo� oko 700 tisu�a mina. Razminiranje je uglavnom prepu�teno biv�im vojnicima koji rade pod lo�im uvjetima i stalno pod �ivotnom opasno��u. Naravno, tko je blizu Sinja, taj se upoznaje i sa Sinjskom Alkom. Autor opisuje svu dramati�nu politizaciju poprili�no precizno kao i svoju posredni�ku misiju.

Knin i okolica kao te�i�te poratne pomo�i Hrvatskoj s oko 11 milijuna franaka. 285 restauriranih ku�a i stanova na broj. U Golubi�u, selu naseljenu prete�ito srpskim pu�anstvom s podosta hrvatskih izbjeglica iz Bosne, �vicarska je obnovila poljoprivrednu zadrugu iz sociajlisti�koga doba i predala stanovnicima pod uvjetom da oba naroda budu zastupljena u vode�im tijelima i da se posluje prema pravilima koja je sam autor nalo�io. Poklisar je ve� jedanput morao iz Zagreba putovati u Golubi� i ponavljati �vicarske uvjete. On ra�una da se do sada vratilo oko 100 tisu�a srpskih izbjeglica u Hrvatsku i da bi njihov kona�an broj mogao biti oko 150 tisu�a i to spominje kao ne�to neusporedivo u europskoj povijesti - protjerani Grci iz Turske ili Turci iz Gr�ke, sudetski Nijemci iz �e�ke ili Finci iz Karelije nitko se od tih nikad nije vratio u podru�ja iz kojih je protjeran. Jedno je poglavlje posve�eno sudbini bosanskih naroda ispripovije-dano na prognanoj hrvatskoj obitelji iz Prijedora, a u pretposljednjem se poglavlju prisje�a svoga susreta i pregovora s tada�njim vo�om bosanskih Srba i sada�njim optu�enikom za ratne zlo�ine Radovanom Karad�i�em, dok je jo� bio na drugoj funkciji KSZE-delegata. Posljednje je poglavlje naslovljeno "Zagreb - ili dugogodi�nje tra�enje naklonosti Zapada". Zagreb je oduvijek europski grad koji pati, opravdano ili ne, od balkanofobije. Danas �eli ispraviti onu stranputicu koju je po�inio 1918. godine i gotovo u panici se �eli priklju�iti EU, kako je Sabor ve� 1527. godine na Cetingradu odlu�io. Hrvatska kuca na vrata Europe s te�kim teretom ratnih posljedica: s najmanje 12 tisu�a poginulih, s jo� vi�e povrije�enih, s poru�enim gradovima i selima, s haa�kom om�om. Umjesto su�uti, Hrvatsku se vodi pred suca. Me�unardona zajednica je posljednjih godina postavila nove standarde. Ona ne prosu�uje samo pravo na rat, nego i pravo u ratu, me�unarodno pravo obuhva�a ne samo dr�ave, nego i pojednice. Po�injena nepravda, pa makar i u okviru legitimnoga rata, ostaje nepravdom. Stoga Hrvatska treba ovu procesuirati u vlastitiom interesu, ka�e autor. Ipak se autor pita, je li me�unarodna zajednica zaista postavila nove standarde? Za�to bi Hrvatska morala izru�ivati svoje generale Haa�kom tribunalu, ako Amerika odbacuje svaku suradnju s Me�unarodnim kaznenim sudom? Za�to moraju vlastiti �asnici preuzeti odgovornost za zlo�ine koje nisu sprije�ili, ako nijedan "plavac" nije morao odgovarati za masakr u Srebrenici? Pobjednici nikad u povijesti nisu bili optu�ivani. Tek nakon raspada Jugoslavije Europa je promijenila pravila. (str. 179)

U razgovoru s Hrvatima, autor je suo�en s neugodnim pitanjima poput onoga: "Za�to me�unarodna zajednica vi�e tra�i od nas nego od drugih"? (str. 98) On odgovara da je to zbog toga �to su ljudska prava postala va�nim �imbenikom u me�unarodnim odnosima i da se ta nova na�ela �ele provesti upravo na podru�ju jugoisto�ne Europe. Ali pisac zna da Hrvati vide da SAD ne�to od njih tra�i, �to same ne provode, da Francuska zahtijeva provedbu ljudskih prava za manjine, a sama ne dopu�ta da u zemlji postoje nacionalne manjine, Velika Britanija promatra sjevernoirski konflikt kao unutarnje pitanje, a o�ituje se skepti�no prema stanju u Hrvatskoj... Mjera s dva ar�ina. Ipak je Hrvatska du�na provesti ugovore koje je sama potpisala, misli autor. K tome valja dodati da je i autor mi�ljenja da je Hrvatska dobila premalo me�unarodne pomo�i u odnosu na Bosnu, Kosovo i Srbiju. Me�utim, on ka�e da je me�unarodna pomo� stvar solidarnosti, a to je ne�to �to je dragovoljno - daje onaj tko ho�e onome kome ho�e.

Knjiga je jasno pisana i �ita se lagano. U njoj su na�la mjesta pitanja s kojima se Hrvati danas suo�avaju - osim jednoga va�noga: osim �to nacionalne manjine u�ivaju sva prava, imaju li one ikakve obveze prema Hrvatskoj? Me�u odgovorima mi je osobito jedna re�enica zapela: "Oni (misli se na narode jugoisto�ne Europe) zagovaraju strane investicije, a vlastiti novac ipak radije �tede u inozemstvu". Autorova zapa�anja su zapa�anja jednoga diplomata odrasla i �kolovana u demokratskom okru�enju i u miru. Zamislite nekog carevi�a na objedu na nekom zapu�tenom seoskom dobru! Paul Widmer je ulo�io veliki trud u ovu knjigu. Nije samo pro�ao zemlju uzdu� i poprijeko, nego je razgovaro s ljudima na terenu i �itao. Nesvakida�nji je to doga�aj. Diplomat pisac i liberalni nakladnik. Ova �e knjiga bez dvojbe imati odre�eni utjecaj u diplomatskim i politi�kim krugovima na njihov budu�i odnos prema Hrvatskoj. Knjiga je bogato ilustrirana fotografijama i kartama i jednim malim dodatkom sa statisti�kim podacima o stanovni�tvu na dijelu jugoisto�ne Europe.

Tihomir Nui�

* Paul Widmer: Kroatien im Umbruch. Ein Land zwischen Balkan und Europa. Verlag Neue Z�rcher Zeitung, Z�rich 2004. Cijena Fr. 38.--


 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.