Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom

Na tragu Hrvata u �vicarskoj - PJESNICI: DRAGICA RAJ�I�


PJESNICI
NEKIM HRVATSKIM ISELJENICIMA JE POSRE�ILO USVOJITI I JEZIK NOVE DOMOVINE U TOJ MJERI DA SU NA NJEMU STVORILI ZAPA�ENA UMJETNI�KA OSTVARENJA.

DRAGICA RAJ�I�

Nepostoje�a ku�a

kad
komad
po komad
vjerovanja
s rije�i
padne
�to
�u tamo
�to mogu tu
ja skupljam slova
i gradim
nepostoje�u ku�u

Kako je mogu�e graditi ku�u skupljanjem slova? Na po�etku stoji nepovjerenje prema jeziku i stvarnosti! Paradoks ove lirike je istodobno njezina originalnost. Ona stvara nekonvencionalnom, nedostatnom uporabom propisanog knji�evnog jezika ambi-valentnost izme�u njema�koga i nenjema�koga, izme�u vi�ezna�nosti i jedno-zna�nosti, izme�u stvarnosti i virtualnosti. Dvodioba svijeta koja kao "mi" iz perspektive ve�ine i kao "vi" iz perspektive samoj sebi prepu�tene manjine, postaje upitnom na ovaj suptilni na�in.

"RAJ�I� PUBLICIRA SVOJE PJESME NA 'NEDOSTATNOM' JEZIKU KOJI SE NE DR�I PROPISANIH GRAMAT�KIH I PRAVOPISNIH NORMI I PRIMJENJUJE UPRAVO OVAJ JEZIK KAO SUBVERZIVNI ELEMENT �IJE RABLJENJE ZNA�I USKRA�IVANJE OSOBNOG IDENTITETA ASIMILACIJI KOJA PORI�E TAJ IDENTITET. RAJ�I� POTVR�UJE SVOJE POSTOJANJE NA VLASTITOJ STRANOSTI, PRIMJERICE KAD TEMATIZIRA ODNOS IZME�U VE�INE I MANJINE ILI SPECIFI�NA ISKUSTVA MIGRANATA".

Osim jezi�nih prekora�enja dopu�tenoga i njihove sadr�ajne funkcije u pjesmama, mo�e se govoriti o slobodnom ritmu, igri sa semanti�kim i glasovnim elemntima, humoru i ironiji te postavci alternativnih okvira zna�enja kao bitnoj karakteristici njezine lirike.

SARAH KIRSCH JE JEDANPUT USKLIKNULA DA U OVIM PJESMAMA DOLAZI DO IZRA�AJA POETSKA �ILA KOJU SE U CJELOKUPNOJ NJEMA�KOJ KNJI�EVNOSTI INA�E NIGDJE NE MO�E VIDJETI: "TU SE DOGODILO NE�TO �UDNOVATO, PJESNI�KA SNAGA RU�I GRAMATIKU, DIVNO JE TAKO KAKO JEST I GLAS JE TO S NA�E PLANETE KOJEGA SI NA DOJMLJIVIJI NA�IN NE MOGU ZAMISLITI". I ZAISTA SE NE�TO �UDNOVATO DOGA�A DA NETKO PI�E POEZIJU NA JEDNOM JEZIKU KOJI SLU�BENO NE POSTOJI, KOJEGA NITKO NE MO�E NAU�ITI, A SVATKO MO�E PREPOZNATI I RAZUMIJETI. IZAZOVAN JE TO JEZIK �IJE NEPRAVILNOSTI OSLIKAVAJU DUBOKU EGZISTENCIJALNU DRAMU. ZBILJA JE TO �IVOTA U TU�INI, PRA�ENA STALNOM GASTARBEITERSKOM NESIGURNO��U I OVISNO��U. STOGA JE TAJ JEZIK NEPRILAGODLJIV, SVOJEGLAV, NERAVAN, GRUDAST I NEDOSTATAN, A SLIKE KOJE NAM POSREDUJE SU NEUOBI�AJENO DOJMLJIVE, UZBUDLJIVE, PUNE IRONIJE, CINIZMA, GOR�INE.

Dragica Raj�i� (Split 1959.), majka troje gotovo odrasle djece, �ivi u St. Gallenu. Djelo Dragice Raj�i� je puno obuhvatnije od onoga �to se pojavilo u knjigama jer ona je nazo�na na germanisti�kim simpozijima diljem svijeta, u znanstvenim radovima po sveu�ili�tima, u novinama i �asopisima. Dosad su se pojavile knjige: Halbgedichte einer Gastfrau (Polupjesme jedne go��e 1986.), Lebendigkeit ihre z�rick (�ivot vratiti natrag 1992.), Nur Gute komt ins Himmel (Samo Dobro sti�e u Nebo 1994.), Post bellum (Poslije rata 2000.), te dva kazali�na komada Ein St�ck Sauberkeit (Drama o �isto�i, 1993.) i Aufliebeseen (Doljubljenja, 2000.).

OD 1988. GODINE DOBILA JE SEDAM RAZLI�ITIH POTPORNIH I KULTURNIH NAGRADA, ME�U KOJIMA SU NAJVE�E ONA ZAKLADE BOSCH ADELBERT VON CHAMISSO I NAGRADA GRADA ST. GALLENA.

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.