Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom

Na tragu Hrvata u �vicarskoj - PJESNICI: DUBRAVKO PU�EK


PJESNICI
NEKIM HRVATSKIM ISELJENICIMA JE POSRE�ILO USVOJITI I JEZIK NOVE DOMOVINE U TOJ MJERI DA SU NA NJEMU STVORILI ZAPA�ENA UMJETNI�KA OSTVARENJA.

DUBRAVKO PU�EK

DUBRAVKO PU�EK (ZAGREB 1956.) JE �VICARSKI PJESNIK TALIJANSKOGA JEZIKA KOJI �IVI I RADI U LUGANU. KAO DESETGODI�NJAK DOLAZI U LUGANO GDJE U�I TALIJANSKI I �KOLUJE SE. STUDIJ ROMANISTIKE ZAVR�AVA U ITALIJI.

Svojim podrijetlom i biografijom Pu�ek je predestiniran za posrednika. On njeguje veze s hrvatskom literaturom i prevodi najva�nije pjesnike i pisce na talijanski kao �opa, Krle�u, Quiena, Pavli�i�a, Dragojevi�a i dr. Publicira vlastite pjesme kao i one svojih hrvatskih prijatelja u novinama, �asopisima i u izdava�kim ku�ama (�to se pojavljuje ponekad u malim nakladama i ve�inom podijeli prijateljima). Dugogodi�njim radom s autorima, nakladnicima i kriti�arima izgradio je mre�u veza u kojoj lirska rije� slobodno cirkulira.

NAKLONOST I INTERES GA POVEZUJE SA SREDNJOEUROPSKOM LITERATUROM. NA NJEGA MLA�EGA JE NAJVI�E UTJECAO BYRON I CAMPANA, STARIJEGA CELAN UND HOLAN. PU�EK GRADI SVOJU POEZIJU NA NEKI�ENIM, TVRDIM I ZBIJENIM RIJE�IMA. FRAGMENTARNO��U NASTOJI PRODRIJETI DO GRANICA KAZIVOG.

Bo�i� u Vukovaru

Pjevu�enje snijega. I��ekivanje
u mraku �to isklju�uje
svaku usporedbu...

Premda je takva spoznaja
besmislena,
valja �ekati da se bude.
Ali u �ekanju i naj�istiju du�u
pro�me otrov...

Te�ak muk uokolo.
Smrtonosni rub pahulja
�titi ustroj ti�ine...

Objavio je vi�e knjiga poezije i proze, koje su, osim Effeto Raman, prevedene na hrvatski jezik: Arpa serafica (Serafska harfa 1975.), Morfologia della viola (Monologija ljubice 1977.), Parade 76 (Parade 76 1978.), Amore impossibile (Nemoguca ljubav 1978.), Il senso oscuro dell'AmorTe (Nerazgovjetan osjecaj Ljubav(i) i smrTi 1979.), Carni transparenti (Prozirne putenine 1980.), Le stanze dei morti (Stanice mrtvih 1986.), Pietra di labbra (Kamen s usta 1988.), Polvere di Novak (Novakov prah 1990.), Effetto Raman (Ramanov u�inak 2001.).

Pu�ek vodi svoju nakladu pod imenom Laghi di Plitvice ( Plitvi�ka jezera) u kojoj objavljuje pjesni�ke zbirke kako talijanskih suvremenih pjesnika tako i prijevode hrvatskih pisaca.

DUBRAVKO PU�EK JE NA SAJMU KNJIGA U FRANKFURTU 1998. GODINE, KAD JE �VICARSKA BILA ZEMLJOM GOSTOM, DOBIO NEOBI�NE POHVALE ZA SVOJE PJESNI�KO STVARALA�TVO I DR�ANJE U �VICARSKOM "POLIFONIJSKOM ORKESTRU". NJEGOVO JE STVARALA�TVO NAGRA�ENO VI�E PUTA KNJI�EVNIM NAGRADAMA, ME�U KOJIMA OSOBITO VALJA ISTAKNUTI SCHILLEROVU.


 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.