Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom
Na tragu Hrvata u �vicarskoj

RADOVAN HALPER


MALO JE ARHITEKATA IZ HRVATSKE DO�LO U �VICARSKU. RADOVAN HALPER (1928.-1993.) JE 1953. ZAVR�IO STUDIJ U SVOM RODNOM GRADU ZAGREBU NA TEHNI�KOM FAKULTETU, ODJEL ARHITEKTURE. NAKON DVOGODI�NJE SURADNJE NA RAZLI�ITIM PROJEKTIMA, ODLU�IO SE PRO�IRITI SVOJ HORIZONT U INOZEMSTVU. GODINE 1955. NAPU�TA SVOJU DOMOVINU. KAO VELIKI POKLONIK LE CORBUSIERA ODLAZI U PARIS. TAMO SE NJEGOVA �E�A ZA ZNANJEM NIJE MOGLA UTA�ITI PA ODLAZI U STOCKHOLM.

U Stockholmu mu uspije 1963. otvoriti zajedni�ki ured "Halper-Karlen" �to mu omogu�uje realizaciju individualnih projekata. Tako su primjerice nastale banke Angpannef�rening i Skarabogs u sredi�tu Stockholma. Istodobno se intenzivno bavi temom individualnog stanovanja. Umjesto klasi�ne obiteljske ku�e, Radovan Halper razvija model ku�e koji je mogu�e sagraditi na svakom terenu (jako strmom, strmom i ravnom). Pritom valja uzeti u obzir troje: nemogu�nost pove�anja tlocrta, izbjegavanje zemljanih radova i nemogu�nost serijske proizvodnje. Prototip ove ku�e je dobio ime gljive ku�e (Pilzhaus).

PO�ETKOM 1969. PRESELJAVA SE RADOVAN HALPER U �VICARSKU I OTVARA VLASTITI ARHITEKTONSKI URED. U GR�NICHENU PROJEKTIRA I REALIZIRA NOVO NASELJE SCH�TZENWIESE. DVIJE LAGANO ZAOBLJENE SKUPINE ZGRADA ZATVARAJU CENTRALNO DVORI�TE KOJE PRIPADA PJE�ACIMA. DVORI�TE SE OTVARA NA SJEVERU, PREMA PARKIRALI�TU POSJETITELJA I RAMPI ZA ULAZ U GARA�U, A NA JUGU PREMA DJE�JEM IGRALI�TU. STANOVA IMA 56, FLEKSIBILNI SU, MOGU SE PRILAGODITI POTREBAMA STANARA. STUBI�TA I DIZALA POVEZUJU STANOVE S GARA�OM, SPREMI�TIMA, PROSTOROM ZA HOBI I BAZENOM �TO POVE�AVA STAMBENU KVALITETU NASELJA. KARAKTERISTIKA SAMOVOLJNE HALPEROVE ARHITEKTURE JE DOSLJEDNO PONAVLJANJE SLI�NIH ELEMENATA KAO IZRAZ VI�EZNA�NOSTI U STEREOTOMSKOM RJE�ENJU PRO�ELJA.

PORED POJEDINIH ORIGINALNIH OBITELJSKIH KU�A I VE�IH PROJEKATA (PO�ETNO U SURADNJI S ARHITEKTOM ROLFOM C. OTTOM IZ POZNATOGA ARHITEKTONSKOGA UREDA OTTO, F�RDERER I ZWIMPFER U BASELU), RADOVAN HALPER JE PROJEKTIRAO I REALIZIRAO ZGRADU �IVOTNOGA OSIGURAVAJU�EG ZAVODA LA SUISSE U SREDI�TU AARAUA. TO JE HRABAR PROJEKT S JASNIM GRA�EVNIM ZAHTJEVOM GRADA KAKO U SVOME KONA�NOM OBLIKU TAKO I U SVOJIM BRI�NO NJEGOVANIM DETALJIMA I MATERIJALU. OVA ZGRADA JE DALA NOVI OBLIK I PODIGLA VRIJEDNOST NAJVA�NIJEGA UNUTARGRADSKOGA PARKA U AARAU.

POD VODSTVOM RADOVANA HALPERA GRADI SE 1985. GODINE NAJZNA�AJNIJA PRIVATNA KLINIKA U KANTONU AARGAU, KLINIK IM SCHACHEN, KOJA DANAS PRIPADA HIRSLANDEN KLINIKAMA. PRETPOSTAVKE ZA GRADNJU OVOGA KOMPLEKSA, PONAJPRIJE POLITI�KE, NISU BILE POVOLJNE. TKO BI DANAS MOGAO PRIMIJETITI KAKO JE OVA NOVIM ZGRADAMA OKRU�ENA PRIVATNA KLINIKA MOGLA NASTATI NA JEDNOJ RELATIVNO MALOJ, DJELOMICE STRMOJ �ESTICI? VALJALO JE PREVLADATI OPTERE�ENOST PRIVATNIM PUTOVIMA, BUKU SUSJEDNE BRAVARNICE, NEPOVOLJNU VISINSKU I DUBINSKU OGRANI�ENOST. UNATO� OVIM POTE�KO�AMA PONOVNO JE NASTALA ZGRADA S PUNO �ARMA I SAMOVOLJE, BIJELA ARHITEKTONSKA PLASTIKA KOJA PODI�E VRIJEDNOST NE BA� UREDNE OKOLICE. ODGOVARAJU�I GRA�EVINSKIM PROPISIMA, NASTALA JE SKELETNA KONSTRUKCIJA U PRIZEMLJU I NA PRVOM KATU TAKO DA JE STVORENA BOLJA POVEZANOST S TERENOM. DVA GORNJA KATA I POTKROVLJE SU IZGRADJENI METALNIM MONTA�NIM ELEMENTIMA. DOK IZVANA DOMINIRA BIJELA BOJA, UNUTAR ZGRADE PREVLADAVAJU DECENTNE BOJE �TO NA NENAMETLJIV NA�IN STVARA UGO�AJ KAO DA SE NE RADI O BOLNICI. NA OTVARANJU KLINIKE 1988. GODINE SUDJELOVALO JE MNO�TVO NARODA.

Radovan Halper je bio izvrstan crta� i oblikovatelj. Njegove fino komponirane, sigurnim potezima nastale skice i crte�i odaju uvje�bano oko arhitekta, ali i strast umjetnika koji svoj svijet oblikuje i pro�imlje.

Njegovu aktivnost je prekinula rana smrt nakon tragi�ne nesre�e 15. kolovoza 1993. u Aarau.
---------
*Ovaj prilog zahvaljujem pokojnikovoj udovici Lisbeth Halper-Zehnder. U Hrvatskoj je o pokojniku pisala Vera Mr�i�: In memoriam Radovan Halper, u: �ivot umjetnosti, Zagreb 1995,84-95

Tihomir Nui�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.