Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom
Na tragu Hrvata u �vicarskoj

Marko Turina


Me�u vi�e stotina u �vicarskoj zaposlenih lije�nika hrvatskoga podrijetla, Marko Turina (Zagreb, 1937.), "najslavniji kardiokirurg Svicarske" (Neue Z�rcher Zeitung, 24.1.1997, 56), zauzima posebno mjesto. Direktor klinike za kardioviskularnu kirurgiju Sveu�ili�ne bolnice u Z�richu, do�ao je 1962. godine u Flawil, nakon �to je u Zagrebu zavr�io studij medicine, odslu�io vojnu obvezu i bio progla�en "bur�ujom". Komunisti, naime, nisu mogli oprostiti nadarenom mladom lije�niku koji potje�e iz ugledne gra�anske obitelji (majka mu je zavr�ila studij za profesoricu na gimnaziji, a otac pravnik), �to im ne �eli pristupiti i biti jedan od njih. Godine 1964. prelazi u Z�rich. Nakon istra�iva�koga rada i dalje izobrazbe, Turina je 1982. postao izvanrednim profesorom na Sveu�ili�tu u Z�richu, a 1985. postaje ordinariusom za kirurgiju, osobito za viskularnu i kirurgiju srca. Obavljao je i du�nost dekana Medicinskog fakulteta Svu�ili�ta u Z�richu.

TURINU FASCINIRA KOMPLEKSNOST �IVOTNIH PROCESA KOJE SE SAMO PROU�AVANJEM MO�E BOLJE RAZUMIJETI. ZA TO SE TRA�I NE SAMO MEDICINSKO ZNANJE NEGO I POZNAVANJE BILOGIJE, BIOKEMIJE I KEMIJE. POZIV SR�ANOG KIRURGA NEMA NI�TA ZAJEDNI�KOGA SA �UDOTVORSTVOM, NEGO JE TO IZAZOV, SVAKI PUT IZNOVA, KOJEMU SE MORA �TO JE MOGU�E SAVR�ENIJE ODAZVATI I TO U SVIJESTI DA I NAJMANJA POGRJE�KA MO�E IMATI SMRTNE POSLJEDICE. SMRT JE DEFINITIVAN KRAJ, STOGA VALJA ODR�ATI �IVOT, DOK JE TO MOGU�E. TO JE TEMELJNA IDEJA VODILJA MARKA TURINE, JAKO PRO�ETA OPCIJOM BOLESNIKA KOJI STOJE PRED IZBOROM: SMRT ILI OPERACIJOM DO OPSTANKA NA �IVOTU. BEZ SRCA NEMA �IVOTA. SRCE JE NEVJEROJATNO U�INKOVITA CRPKA. "U DANU IMA OKO 86 TISU�A OTKUCAJA, TRIDESET MILIJUNA U GODINI, I TO SVE CIJELI �IVOT, OSAMDESET I VI�E GODINA - TO JE NAPROSTO FENOMENALNO. NE POSTOJI STROJ KOJI MO�E TAKO NE�TO I PRIBI�NO. A ONDA SAMOREGULIRANJE: KOD SPAVANJA ILI KOD IGRANJA NOGOMETA, SRCE SE ODMAH PRILAGO�AVA, TO JE VELI�ANSTVENO." (NZZ FOLIO, STUDENI 1999., 9).

Valja pomo�i �ovjeku kad mu je �ivot u opasnosti i pritom se slu�iti tehni�kim sredstvima koja stoje na raspolaganju. Na primjer pumpa iz titanskog �elika je 7 cm duga, 3 cm debela i 93 grama te�ka. Ona preuzima funkciju srca, a na elektromagnetski je pogon. Njome se mo�e premostiti vrijeme do transplantacije. Turina je prvi u svijetu konstruirao, a potom i klini�ki primijenio umjetno srce izvan grudnoga ko�a. Po�eo je s transplantacijama srca 1985. Prvi je operirao sr�anu manu novoro�en�etu starom jedan dan. Godine 1999. ugradio je 19-godi�njem pacijentu umjetno srce. U tome dodu�e nije bio prvi, ali mu je jedinom na svijetu uspjelo da mu pacijent pre�ivi operaciju bez ve�ih pote�ko�a. "Umjetno srce koje smo ugradili jedno je od najboljih na svijetu, a rezultat je 30-godi�njega rada" ka�e dr. Turina. Ve� je operirao pomo�u robota, �to je takodjer inovacija u medicini. Obavio je do sada oko 300 transplantacija srca. Bio je osam godina izdava� stru�noga �asopisa "European Journal of Cardiothoraxic Surgery" i objavio je veliki broj znanstvenih radova.

Tihomir Nui�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.