Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U potrazi za slobodom i kruhom
Na tragu Hrvata u �vicarskoj
Mirko Ro�


"MIRKO RO� (1879.-1962.) JE BIO SIN HRVATSKE KOJI JE �VICARSKU IZABRAO ZA SVOJU DOMOVINU. RO� JE PREKO POLA STOLJE�A BIO U SLU�BI NA�E ZEMLJE KAO IN�ENJER - IN�ENJER NEOBI�NOGA FORMATA I JEDINSTVENOGA OBILJE�JA DUHA I �UDI; LI�NOST KOJA JE VI�E CIJENILA ODVA�AN POTHVAT NEGO SIGURNOST; MU� KOJI JE RADIJE, PREMDA JE SVOJU KARIJERU ZAPO�EO KAO MOSTOVNI IN�ENJER, HODAO PO �ICI NEGO PO MOSTU, VI�E VOLIO STRMU, VRTOGLAVU STAZU NEGO DOBRO UGA�ENU CESTU. SVEMU USPRKOS, NIKADA NE IZGUBI NEUTA�IVU �ELJU KRO�ITI VLASTITIM PUTOVIMA NA SVOJ OSOBIT NA�IN NITI ODVA�NOST ZAPO�INJATI NOVO.
Od 1924. obvezao se �vicarskoj, time �to ga Savezno vije�e imenuje direktorom Saveznog zavoda za istra�ivanje materijala i profesorom na Saveznoj viskoj tehni�koj �koli. Godine 1937. imenovan je predsjednikom uprave Saveznog zavoda za istra�ivanje materijala i pokuse - sredi�njem mjestu na�eg dr�avnoga istra�ivanja materijala - koji je prethodno prema njegovom naputku bio reformiran i kojega je potom izvanredno vodio u odvojenom odjelu A do svoga sedamdesetoga ro�endana 1949".
PROF. RO� SE RODIO U ZAGREBU, GIMNAZIJU JE ZAVR�IO U BEOGRADU, A STUDIJ IN�ENJERSTVA NA VISOKOJ TEHNI�KOJ �KOLI U HANNOVERU. GODINE 1906/7. RADI KAO MOSTOVNI IN�ENJER NA PROBIJANJU �ELJEZNI�KE LINIJE GOTTHARD. GODINU DANA KASNIJE ZAPOSLEN JE KAO KONSTRUKTOR MOSTOGRADNJE U TVRTKI GUTEHOFFNUNGSH�TTE A.-G. OBERHAUSEN-RHEINLAND, A 1909. POSTAJE ASISTENTOM ZA STATIKU I MOSTOGRADNJU NA VISOKOJ TEHNI�KOJ �KOLI U HANNOVERU. U �VICARSKU SE VRA�A 1910. I RADI KAO VI�I IN�ENJER I DIREKTOR TVRTKE C. ZSCHOKKE A.-G. DO 1923. OTADA RADI KAO DR�AVNI NAMJE�TENIK U GORE SPOMENUTOM ZAVODU. OBJAVIO JE BROJNE ZNANSTVENE TEHNI�KE RADOVE NA PODRU�JU MOSTOGRADNJE, STATITKE, GRA�EVNE KONSTRUKCIJE I ISTRA�IVANJA MATERIJALA. POSTAO JE PO�ASNIM DOKTOROM, SENATOROM ILI �LANOM 25 RAZLI�ITIH FAKULTETA, USTANOVA I UDRUGA. PROF. BRANDENBERGER NASTAVLJA: "MIRKO RO� JE SVOJ DAR I SVOJE TALENTE KOJIMA JE BIO OBDAREN STAVIO U SLU�BU, KAKO MU SE U PRVOM TRENUTKU �INILO, JEDNE STRANE ZEMLJE. POTOM JE POSTAO �VICARSKIM GRA�ANINOM I PRIBLI�IO SE ZEMLJI I LJUDIMA. NJEGOVO JE ZNANJE, ME�UTIM, BILO TAKO UTEMELJENO I �VRSTO, A ON S PRAVOM BIO TOGA SVJESTAN, DA TO NIJE NI MOGAO NI HTIO TAJITI. TOME JE OSTAO CIJELI SVOJ �IVOT VJERAN, A TAKO I SAMOM SEBI. I NJEGOVO JE DJELO PUNO OSOBITOSTI I SINGULARNOSTI KOJE JE NEUMORNIM I STRPLJIVIM �IVOTOM DOKON�AO I OSTAJE BEZ USPOREDBE, A NA�U SLIKU O MIRKU RO�U KAO VELIKOM IN�ENJERU NA�EGA STOLJE�A �UVAT �EMO U ZAHVALNOSTI." MIRKO RO� JE IMAO JEDNOGA SINA MIRKA ROBINA (1912.-1968.) KOJI JE IZA SEBE OSTAVIO TROJE DJECE.

Tihomir Nui�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.