Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U POTRAZI ZA SLOBODOM I KRUHOM
Na tragu Hrvata u �vicarskoj

POLITI�KI EMIGRANTI - Jure Petri�evi�, Tihomil Ra�a i Dragutin Opa�i�

JURE PETRI�EVI�

DR. JURE PETRI�EVI� (1912.-1997.) JE NAKON DIPLOME NA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU U ZAGREBU, DO�AO 1940. U �VICARSKU NA PRAKTI�NU IZOBRAZBU KOD �VICARSKOG SELJA�KOGA SAVEZA. DOKTORIRAO JE KOD PROF. HOWALDA NA SAVEZNOJ TEHNI�KOJ �KOLI (ETH Z�RICH) 1942. NAKON TOGA SE VRA�A U RATOM ZAHVA�ENU HRVATSKU. GODINE 1945. POBJEGAO JE PRED TITOVIM PARTIZANIMA U AUSTRIJU. 1946. SE USPJEVA PREBACITI U �VICARSKU I DOBIVA MJESTO KOD �VICARSKOGA SELJA�KOGA SAVEZA, GDJE OSTAJE DO SVOJE SMRTI. SAVEZ MU JE POSLODAVAC, STANODAVAC I NAJMODAVAC PRIVATNOGA UREDA. GODINE 1960. UTEMELJUJE HRVATSKO DRU�TVO U �VICARSKOJ �IJIM JE PREDSJEDNIKOM BIO SVE DO NJEGOVA PRESTANKA S RADOM 1973. DR. PETRI�EVI� JE BIO NE SAMO DRU�TVENO AKTIVAN NEGO I POLITI�KI POZNAT PO SVOJOJ SREDNJOJ LINIJI, �TO JE ZNA�ILO OTKLON OD USTA�A I KRITI�NOST PREMA HSS-U. INTENZIVNO JE SURA�IVAO SA SREDNJO-EUROPSKOM IZGANI�KOM INTELIGENCIJOM �IJE JE RADOVE OBJAVLJIVAO U SVOJOJ NAKLADI ADRIA VERLAG, BRUGG (SELBSTBESTIMMUNG F�R MITTEL- UND OSTEUROPA, 1988, G�RUNG IN MITTEL- UND OSTEUROPA, 1989, ITD.). U TOJ NAKLADI JE UGLEDALO SVJETLO DANA 16 SVEZAKA �TO NA NJEMA�KOM �TO NA HRVATSKOM JEZIKU. SVOJU JE NOV�ANU OSTAVINU VE�IM DIJELOM DAROVAO MATICI HRVATSKOJ, NAJSTARIJOJ HRVATSKOJ KULTURNOJ USTANOVI U ZEMLJI.

Nakon umirovljenja o Petri�ev�u je pisalo glasilo �vicarskog selja�koga saveza: "Njegov se posao uglavnom odvijao u ti�ini. Ali je u svim ovim desetlje�ima njegov rad bio u slu�bi �vicarskoga seljaka. �vicarskom poljodjelstvu i agrarnoj politici dao je mnoge poticaje i �esto je bio za�etnik postignutoga napretka. Tko je primjerice znao da je on do pred dvije godine redovito bio autor izvje��a �vicarskoga selja�koga saveza o gubitku i dobiti �vicarskog poljodjelstva koje je tijelima �vicarskog selja�koga saveza slu�ilo kao temelj za postavljanje zahtjeva za pobolj�anje pla�a. �vicarsko poljodjelstvo ima puno zahvaliti dr. Petri�evi�u koji je trajno djelovao u pozadini. Suradnici �vicarskoga selja�koga saveza zahvaljuju mu na kolegijalnosti i lojalnosti i njegovom neumornom zalaganju u slu�bi zajedni�koj stvari". (Schweiz. Bauernverband, Brugg 5.11.1980).


LUCIJAN KORDI�

FRANJEVAC, MISIONAR, PJESNIK I NAKLADNIK LUCIJAN KORDI� (1914.-1993.) PROVEO JE KAO PROGNANIK �ETRDESET GODINA U �VICARSKOJ. DIPLOMIRANI TEOLOG I SVECENIK POBJEGAO 1945. GODINE PRED PARTIZANIMA U RIM GDJE UPISUJE STUDIJ SLAVENSKE I ROMANSKE FILOLOGIJE. POHA�A PREDAVANJA G. UNGARETTIA. U �VICARSKU SE PRESELJAVA 1951. I DJELUJE VJERSKI, KULTURNO I NACIONALNO DO 1991. �IVIO JE I DJELOVAO U FRIBOURGU, HERGISWILU, BASELU I Z�RICHU. BUDU�I DA JE KAO DU�OBRI�NIK, GODINAMA JEDINI HRVATSKI DU�OBRI�NIK, OBILAZIO HRVATE DILJEM �VICARSKE, UPOZNAO JE ZEMLJU UZDU� I POPRIJEKO: OD ROMANSHORNA DO �ENEVE I BASELA DO CHIASSA. POEZIJU JE PISAO VE� U RANOJ MLADOSTI. NAPISAO JE I OBJAVIO VI�E KNJIGA POEZIJE I PROZE: ZEMLJA, 1951., OD ZEMLJE DO NEBA, 1953., POD ARKADAMA NEBA, 1955., KROZ PLAVE ZORE, 1961., GROB U KATEDRALI, 1962., EXODUS, 1964., SVIBI I RIBIZI, 1968., LIVADE SNOVA I VJETROVA, 1970., KRATERI I GEJZIRI, 1978., PROBUDJENE TIPKE, 1984. PJESME SU MU PREVO�ENE NA ENGLESKI, TALIJANSKI I NJEMA�KI. NA NJEMA�KOM MU JE TISKANA KNJIGA FREMDE BLUMEN, Z�RICH 1987. NJEGOVO STVARALA�TVO JE DUBOKO PRO�ETO DUHOVNO��U KOJOM JE FRA LUCIJAN ZRA�IO U OSOBNIM SUSRETIMA. BIO JE UREDNIK KOD HRVATSKE EMIGRANTSKE NAKLADE ZIRAL, �LAN HRVATSKOGA DRU�TVA U �VICARSKOJ, �LAN IGFM (MEDJUNARODNOG DU�TVA ZA LJUDSKA PRAVA) I �VICARSKOGA P.E.N. KLUBA. VRATIV�I SE U DOMOVINU, POGINUO JE U JEDNOJ PROMETNOJ NESRE�I 16. LIPNJA 1993.


Tihomil Ra�a

Dopredsjenik Hrvatskoga dru�tva u �vicarskoj je bio dr. Tihomil Ra�a (1928.-2002.). Kao gimnazijalac je 1944. odveden u vojsku da bi ga nakon Drugog svjetskog rata komunisti osudili na vi�egodi�nju robiju. Nakon izdr�ane kazne, po�eo je u Zagrebu strudirati pravo. Po�to je bio izlo�en stalnim pratnjama i nasilju, pobjegao je 1956. u �vicarsku. Zavr�io je studij u Fribourgu, a postdiplomski studij je poha�ao na London School of Economics. Politi�ke znanosti je doktorirao na Sveu�ili�tu u Fribourgu. Djelovao je kao ekonomist u Fedration Horlogere Suisse od 1965.-1993. U Hrvatsku se definitivno vratio nakon umirovljenja.
Ra�a je pisao u hrvatskim emigrantskim listovima demokratske orijentacije gospo-darske, kulturno-politi�ke i literarno-ktiti�ke osvrte. Uredio je vi�e knjiga s razli�itih emigrantskih simpozija. Pokrenuo je, suradjivao i uredjivao s drugim emigrantima listo-ve Novu Hrvatsku, Poruku slobodne Hrvatske i Slobodni dom. Bio je �lanom politi�ke stranke HSS-a u inozemstvu od 1975., a u njezinom Sredi�njem odboru od 1986.-1991. Po povratku u domovinu bio je kolumnist vi�e listova. Godine 1995. utemeljio je u Zagrebu Udrugu domovina i dijaspora, kasnije pod imenom Udruga za demokartsko drustvo, a bio je u Zagrebu i jedan od pokreta�a Centra za europsku dokumentaciju i istra�ivanje - Robert Schuman, te udruge za borbu protiv korupcije Transparency Inernational Hrvatske. Umro je u Sionu 19. o�ujka 2002., a pokopan u rodnom Sinju 2. travnja 2002.


Dragutin Opari�

Profesionalni filatelisti�ki djelatnik i sudski vje�tak za filatelistiku, glazbenik i publicist Dragutin Opari� rodio se u Zagrebu 1933. godine. Poha�ao je Vojnu glazbenu �kolu i studirao obou. Iz politi�kih razloga napu�ta 1958. Hrvatsku i dolazi u �vicarsku gdje dobiva politi�ki azil.

Ve� u djetinjstvu se Opari� zanimao za filateliju kojoj se dolaskom u �vicarsku profesionalno posve�uje. Niz je godina bio zaposlen kao stru�njak za podru�je balkanskih zemalja u jednoj od najpoznatijih filatelisti�kih ku�a Briefmarken Zumstein u Bernu. Njegovi stru�ni radovi o po�tanskim markama objavljivani su u Berner Briefmarken Zeitung, Deutscher Briefmarkenspiegel, The Trumpeter Borger-Texas te u hrvatskim �asopisima Filatelija i Vara�dinske vijesti. Godine 2002. tiskao je na njema�kom jeziku katalog o hrvatskim po�tanskim markama tiskanim u egzilu u razdoblju izme�u 1934. do 1992. godine. Nakon odlaska u mirovu Opari� se sa suprugom vratio u domovinu. Umro je u Klenovniku kod Vara�dina 16. o�ujka 2003.

********

Za razliku od nekih drugih europskih zemalja, hrvatski politi�ki emigranti su u �vicarskoj bili za�ti�eniji. Sigurno je da jedno ubojstvo ide na ra�un jugoslavenske tajne slu�be. Stanko Ni�i� (1951.) ubijen je na svom radnom mjestu u jednom hotelu u Z�richu 24. kolovoza 1981. Dvije su smrti jo� uvijek nedovoljno razja�njene: ve� spomenuti A. Jureti� i ing. Damir Lueti�, na kojega je 1962. jedna osoba sko�ila, dok se kupao u otvorenom bazenu u Wettingenu, i nestala.

- NASTAVLJA SE -

TIHOMIR NUI�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.