Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Sje�anja - Bleibur�ka tragedija-nastavak prvog dijela

Koordinator Hrvatskoga internet portala www croatia ch, M. Grabovac me zamolio da napi�em prigodan tekst povodom 59-te obljetnice Bleibur�ke tragedije. Pristao sam, iako svjestan da je ljudsku bes�utnost i ljudsko zvjerstvo nemogu�e opisati. Stoga sam u prvom dijelu prikazao �injenice o toj vjerojatno najve�oj tragediji hrvatskoga naroda, a u ovom drugom dijelu �injenice o posljedicama te tragedije.

BLEIBUR�KA TRAGEDIJA
Drugi dio

Bleibur�ka tragedija nije samo biolo�ki osjetno oslabila hrvatski narod nego i duhovno. Jedan od zlih demona jugoslavenstva je uspio nametnuti Hrvatima kompleks krivnje zbog te�nje za vlastitom dr�avom. Umjesto osude zlo�ina izvr�enog nad tisu�ama i tisu�ama nedu�nih, propagirao se Jasenovac i u svijet slalo krivotvorene podatke o "hrvatskoj genocidnosti". Jednostavno re�eno, Hrvatima se nastojalo ogaditi hrvatstvo stalnim propagandisti�kim podmetanjima, pretjerivanjima i krivotvorinama. Svijet je, na �alost, uglavnom prihva�ao jugopropagandu i na hrvatske legitimne te�nje gledao sa skepsom ili negodovanjem. To je jo� uvijek slu�aj: Hrvatima se jo� uvijek svaki me�unardni ugovor uvjetuje pobolj�anjem odnosa prema manjinama, dok primjerice balti�ke zemlje ulaze u EU, a da nitko ne postavlja pitanja o pravima velike ruske manjine. Isti je slu�aj i sa susjednom Slovenijom.

Spomen na Bleiburg i Kri�ni put je �uvan u domovini u privatnim krugovima, a u inozemstvu ga je od zaborava �uvala politi�ka emigracija.

Poslije rata Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom je zavladala nevi�ena apokalipsa. Hrvatski narod je �ivio u stalnom strahu i neprestanoj nesigurnosti. Svatko je svaki �as mogao biti progla�en "narodnim neprijateljem", �to je zna�ilo sigurnu smrt, a u kasnijim godinama dugogodi�nju tamnicu. Revolucionari su oduzeli Bogu pravo javnosti, ali time nisu oslobodili �ovjeka-gra�anina. Na mjesto protjeranoga Boga ustoli�en je drug Tito, a �ovjekovo mjesto je pripalo revolucionarnom partijskom sljedbeniku. Pod maskom jugoslavenstva partijcu je bilo sve dopu�teno. Nije trebalo dugo �ekati da partijci, pristigli iz �ume, u ime revolucije posvoje sve �to im se prohtjelo: tvornice, ustanove, ku�e i stanove u privatnom vlasni�tvu, �ak i katedre na sveu�ili�tima. Gdje se ciljevi nisu mogli opravdavati revolucijom, opravdavani su "bratstvom i jedinstvom".

Netom ustoli�ena komunisti�ka elita je unijela u hrvatsko dru�tvo bizantski vrijednosni sustav: jedno misli, drugo govori, tre�e radi. To je u na�oj narodnoj zajednici odredilo sasvim nove "eti�ke" vrednote i dru�tvene ciljeve. Htio ili ne, �ovjek s vremenom poprima pona�anje svoje okolice, ako mu to (o)pona�anje koristi. U tom sustavu ve�ina postaje ravnodu�na ili pak odbojna prema nacionalnim interesima. U nacionalnom je smislu dominiralo jugoslavenstvo, a na kulturnom polju serbokroatizam. Hrvatsvo se dr�alo ku�nom bole��u.

U Hrvatskoj se svijest o nacionalnim i kulturnim interesima tek po�ela javno artikulirati padom Rankovi�a. Najprije se pojavljuje u prolje�e 1967. "Deklaracija o hrvatskom jeziku", onda list "Telegram", �to utire put "Hrvatskom prolje�u" i "Hrvatskom tjedniku" 1971. godine. Istaknuti hrvatski intelektualci javno upozoravaju na ugro�enost Hrvata, zapostavljanje Hrvatske i bezumnost hrvatskih srbokatolika. Vlado Gotovac je u svojim "Autsajderskim fragmentima" otvoreno pozvao Srbe, koji ve� stolje�ima �ive u Hrvatskoj, da kona�no prihvate Hrvatsku kao domovinu. Sve je to, me�utim, bilo kratkoga daha. Jugokomunisti�ka �istka je brzo uslijedila i jedan dio prolje�ara utamni�ila, jedan dio protjerala u emigraciju, a zatim zaklju�ala Maticu hrvatsku. Nakon toga je zavladala poznata hrvatska �utnja, dok se ne osjeti ugro�enom pred neuta�ivom bizantskom gramzljivosti. Ovdje bismo se mogli slo�iti s onom da pravda kona�no ipak pobje�uje nepravdu, ali sa stanovitom gor�inom. Doga�aji oko nastanka i konsolidiranja hrvatske dr�ave pokaza�e da su nastale zablude i uvrije�ene predrasude i te kako u nama: jugoslavenstvo se dublje uvuklo u pore hrvatske zajednice nego �to nam je to milo �uti.

Po�etkom o�ujka 2004. stru�njaci Zapadnoatlantskoga saveza (NATO) su ponovno ustanovili da je koncepcija i ustroj hrvatskih Oru�anih snaga (OS) ili Hrvatske vojske (HV) nalik na neprijateljsku i pora�enu vojsku biv�e dr�ave (JNA).Ta porazna �injenica nije nas pogodila zbog toga �to odga�a pristup Hrvatske NATO-u nego �to nas suo�ava s �injenicom da odgovrni ljudi u Hrvatskoj ne misle, ne osje�aju niti rade hrvatski. Naime, u ovih dobrih dvanaest godina od priznanja samostalne hrvatske dr�ave moglo se vojne �asnike stru�no obrazovati na Zapadu, a vojno i nacionalno u Hrvatskoj, gdje postoji duga vojna tradicija, nastala u sasvim drugim okolnostima borbe za samoobranu. U Hrvatskoj su nama dostupna sredstva javnog priop�avanja tu �injenicu jedva spomenula i poput "Ve�ernjeg lista" stidljivo opisala. U inozemstvu se gotovo nitko nije ni uzbunio - kao da je Hrvatima postalo svejedeno �to se zbiva u njihovoj domovini?

Inozemni promatra�i upozoravaju i na jedan drugi "jugosindrom" hrvatske dr�ave, a to je nepromi�ljeno i nekontrolirano zadu�ivanje u inozemstvu. Hrvatska, naime, nije ispunila ni jedan jedini kriterij iz aran�mana s Me�unarodnim monetarnim fondom iz godine 1993. i postoji opasnost da teret zadu�ivanja uskoro dostigne granicu 30 milijardi US $, �to bi imalo katasrofalne posljedice za kredibilitet i opstojnost hrvatske dr�ave.

Osim toga, trajni trule� dr�avnih ustanova i sluganski odnos svih dosada�njih oligarha prema vanjskim �imbenicima s istodobnim ozakonjenjem nesmiljene plja�ke vlastitih gra�ana, pru�aju svima - prijateljima i neprijateljima - dokaze o nesposobnosti Hrvata da upravljaju svojom dr�avom. Nakon sjajnih vojno-redatstvenih akcija "Bljeska" i "Oluje", hrvatske vlasti gotovo da nisu uspjele ponuditi svojim gra�anima kao ni svjetskoj javnosti niti jedan �in kojim se ne bi kompromitiralo hrvatstvo. Upravo je frapantno promatrati hrvatsku politi�ku scenu, koja je navodno podijeljena na desnicu i ljevicu, kako se fakti�ki natje�e u "tra�enju novoga gospodara" - �im je zemlju duhovno i materijalno opusto�ila. Ni�ta novo u Hrvatskoj povijesti, uzme li se u obzir izvje��e, koje je papin legat poslao u Rim sa zasjedanja hrvatskih stale�a 1. sije�nja 1527. u Cetingradu nakon poraza pod Moha�om: "trovarsi altro Signore"!

Mogli bismo,na �alost, jo� dosta toga nabrojiti �to se podudara s "jugoslavenskom svije��u" kao potkupljivost, "prvobora�ki mentalitet" - vi�e boraca nego �to je bilo ratnika, odbijanje osobne odgovornosti, ali na�e nije "popravljati" Hrvate u domovini nego upozoriti na ono �to se uporno pre�u�uje me�u Hrvatima u inozemstvu. A to je problem jugoslavenstva ili otpadni�tva - u situaciji kad je domovini nu�na potpora.

Me�u nama su na djelu ljudi, koji se prikazuju kao strastveni domoljubi, pripadnici krajnje desnice, �uvari nacionalnih interesa, a zapravo su poricatelji hrvatstva. Oni se trude oko povr�inskih manifestacija, kako bi sprije�ili dublju i trajniju promi�bu Hrvatske. Oni uvjeravaju Hrvate da je najbolji rad za Hrvatsku zabavljanje sa samim sobom. Po njihovoj logici svjedeno je �to svijet o Hrvatskoj zna i pi�e kad je i onako "nezainteresiran" ili "protiv nas", va�no je da se Hrvate zatvori u neku prostoriju u kojoj �e iz�ivjeti svoje hrvatstvo. Oni pozivaju na "jedinstvo", kasnije, kad su nau�ili da ta rije� ne odgovara hrvatskom politi�kom diskurzu, po�eli su pozivati na "slogu" i "zajedni�tvo", a jedini sadr�aj kojega su nudili bili su oni i njihovo slugansko politi�ko sloganstvo. Oni su nau�ili u svojim biv�im �kolama da se "svjesni gra�ani" ili "avangarda" imaju okupljati u "Socijalisti�kom savezu" ili "Komunisti�koj partiji", �iji cilj je bio stvaranje prividnoga "jedinstva". Zaboravljaju ili ne�e da znaju, da se narod ili njegovi dijelovi na demokratskim principima slo�e oko te�nji za nekim ciljevima ili oko projekata, ideja i sadr�aja, koji im se �ine vitalnim za op�i boljitak.

Tako oni uporno �ire vijesti da je Hrvatska me�unarodno priznata na temelju granica zapisanih u Ustavu biv�e dr�ave iz 1974. godine. Ova tvrdnja spada u one rafinirane jugola�i koje ne uzimlju u obzir hrvatski narod i njegovu 13-stoljetnu povijest. Izvori tih la�i su apsolutna usredoto�enost na Josipa Broza Tita kao mjerilo svega povijesnoga i svega vrijednosnoga. To je dijalekti�ki izgon Hrvatske iz njezine povijesti. Tu se o�ituje totalno odsustvo ozbiljne hrvatske misli. Zar je mogu�e da je jugoslavenstvo odjednom vi�e pru�ilo Hrvatskoj nego ona samoj sebi?

Oni uporno tvrde da Drugi svjetski rat valja zaboraviti, da su svi Hrvati isti te da se provedbom pomirbe nema razloga Hrvate dijeliti. Bila bi ludost tvrditi da svi Hrvati nisu isti pred zakonom i �to se ti�e gra�anskih sloboda. Ali, povijesno gledano, ne mogu biti isti Hrvati koji su se borili za dr�avu s onima koji su se borili protiv nje. Zar su pred povije��u isti otac i sin Ivankovi�-Vonta s Markom Veselicom i Vladom Gotovcom? To bi bilo jedino mogu�e, ako bi se ustvrdilo da je Hrvatima svejedno imaju li dr�avu ili je nemaju, imaju li eti�ku vrijednosnu ljestvicu ili ne. Iza nastojanja da se sve hrvatske biografije svedu na jednu, zapravo se krije porazna �injenica da Hrvatska ne smije biti domovinom svojih mu�enika. I to je uspjeh pre�u�ivanja Bleibur�ke tragedije.

Titovi pioniri svoju kroatofobi�nost prikrivaju tako �to progla�avaju ljevi�arima sve one koji se s njima politi�ki ne sla�u. Desnica, koja jo� uvijek mitomanski �uva spomen na Josipa Broza Tita, koja se boji i bori protiv hrvatskih domoljuba iz politi�ke emigracije kao pokojnih dr. Petri�evi�a i dr. Ra�e - na �ije komemoracije se nije smjela ni pojaviti a kamoli ih organizirati - ne mo�e zacijelo biti hrvatskom desnicom. Desnica koja jednome biv�em zagovorniku jugoklubova daje odli�je po�asnoga �lanstva, ne mo�e biti desnica. Desnica u civiliziranom svijetu �uva tradicionalne nacionalne vrijednosti, a ne poreme�uje ih i ne organizira, izme�u ostaloga, "Hrvatski bal" u korizmi.

Hrvati su po�etkom devedesetih godina pro�loga stolje�a po�eli zapo�eli s divljenja vrijednim akcijama: pozivanjem �vicarskih javnih djelatnika na predavanja ili razgovor, otkupom vrijednih knjiga o Hrvatskoj i darivanjem �vicarskim ustanovama i javnim djelatnicima. Jugoslavenski orijentiranim snagama je ba� to bio trn u oku, pored hrvatske nadregionalne, dakako srkomne, povezanosti, dokinuli su i tu djelatnost. Godine 1999. se pojavila neobi�na knjiga Leopolda Auburgera "Die kroatische Sprache und der Serbokroatismus", koju oni uporno pre�u�uju u svojim glasilima. Godine 2001. se pojavila knjiga Ludwiga Steindorffa "Kroatien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart" i u spomenutim krugovima do�ivjela istu sudbinu. Dok se ti isti Titovi pioniri se zaklinju da "�ele o�uvati nacionalni osje�aj Hrvata u �vicarskoj i biti odvjetnici svoje domovine pred strancima", povla�e sasvim nepotrebno hrvatsko ime po �vicarskim sudovima i potajice likuju nad tim. Sad se javljaju u elektronskim medijima pod Hrvati-AMAC - Hrvati - gojenci majke hraniteljice - reklo bi se na hrvatskome. Pod �igom slavnoga Zagreba�koga sveu�ili�ta i Gospinom slikom, koju se dr�i za�titnicom hrvatskoga naroda, moderira slavni dvojac "duos" anonimne protuhrvatske pamflete. Os... se proglasio piscom, �ekamo da nas du... obraduje kao pjesnikinja. �ista agitpropska propaganda koja se ne libi vrije�ati hrvatske nacionalne i vjerske osje�aje. Anonimnost je njihova snaga u nastojanjima da Hrvatima ogade hrvatstvo! Kad je primjerice u prolje�e 1991. godine trebalo �vicarskim sveu�ili�nim centrima dostaviti apel Zagreba�koga sveu�ili�ta, u kojem se moli solidarnost s ugro�enim hrvatskim narodom, ni jedan biv�i gojenac-sveu�ili�tarac u �vicarskoj nije smio dati svoje ime da bude osoba za kontakt. U�inio je to potpisnik ovih redaka koji se nikad nije sramio svoga hrvatskoga podrijetla.
Mo�e li se biti Hrvat, ako se bit hrvatstva ne nalazi u doti�nom hrvatstvu? �injenica je da deklarativno rodoljublje stoji u neprimjerenom suodnosu sa stvarnim nacionalnim identitetom. Stoga je jasno da se ovdje �ivi jugoslavenstvo kojemu su se Titovi pioniri ovih desetlje�a �ivota u tu�ini neprestano dodvoravali. �alosno je samo to, �to se o tome na svim stranama �uti! I jedno i drugo je tu�na posljedica Bleibur�ke tragedije!

TIHOMIR NUI�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: