Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


BLEIBUR�KA TRAGEDIJA

Koordinator Hrvatskoga internet portala www croatia ch, M. Grabovac me zamolio da napi�em prigodan tekst povodom 59-te obljetnice Bleibur�ke tragedije. Pristao sam, iako svjestan da je ljudsku bes�utnost i ljudsko zvjerstvo nemogu�e opisati. Stoga u prvom dijelu donosim �injenice o toj vjerojatno najve�oj tragediji hrvatskoga naroda, a u drugom dijelu �injenice o posljedicama te tragedije.

Bleibrug, Dravograd, Celje, Zidani Most, Ko�evski Rog... mjesta o kojima sam slu�ao u djetinjstvu. U dugim zimskim ve�erima, uz pucketanje vatre u pe�ima, govorilo se o nestalima, o onima za koje se vi�e ne zna gdje su, ali se vjerovalo da su �ivi, jer su posljednji put vi�eni u jednom od spomenutih mjesta. Po�to nitko nije mogao posvjedo�iti smrt doti�noga �lana obitelji, vjerovalo se da je jo� �iv i da �e se kadtad vratiti - �im se prilike promjene. (Za nestale se izbjegavalo pla�ati mrtva�ke mise, jer bi bilo bogohulno proglasiti ih mrtvima prije nego je to utvr�eno!) Sje�am se oronulih lica sa suzama u o�ima i dubokim uzdisajima na spomen Amerike, u �iju se osloboditeljsku misiju tako slijepo vjerovalo - ona �e uni�titi komunizam i omogu�iti povratak nestalim sinovima. Na spomen gornjih mjesta i danas se probudi u meni unutarnji �apat velike nesre�e, narodne katastrofe, jer u mom zavi�aju gotovo da i nije bilo obitelji koja nije imala mu�ku rodbinu ili u domobranskoj ili u usta�koj vojsci. Djeca hrvatskih partizana nisu imala ove traume!

Njema�ki general L�hr je 7. svibnja 1945. obavijestio poglavnika Paveli�a da �e Njema�ka potpisati kapitulaciju i da od sada on, Paveli�, kao vrhovnik snosi punu odgovornost za sudbinu vojske. Ta vijest se pro�irila strahovitom brzinom. Zavladala je op�a panika. Po�elo je povla�enje i bijeg pred bezbo�nim komunistima, koji su se poput spodoba po�eli pojavljivati iz �ume. Nadalo se da "kr��anski" Zapad ne�e dopustiti pokolj nedu�noga puka, pa se krenulo na Zapad. Oblikovale su se kolone, prema izjavama o�evidaca, duga�ke preko 60 km, u kojima su hrvatsku vojsku pratile starice i starci, �ene s malodobnom djecom.

Austrijski povjesnik Rudolf Kiszling u svojoj knjizi "Die Kroaten" (Graz/K�ln 1956.) opisuje doga�aje, u slobodnom prijevodu, ovako: Glavna kolona su uputila preko Celja, �o�tanja i Slovenskoga Gradeca prema Dravogradu. Postrojbe su bile uvjerene da �e sa svojim naoru�enjem uspjeti do�i do Austrije. A partizani, koji su tek 9. svibnja u�li u Zagreb, nisu bili na vidiku. Medjutim, u Dravogradu dolazi do borbe s partizanima, koji napadaju iz svojih utvrda. Hrvatima je bilo onemogu�eno povla�enje dolinom Drave, te su morali promijenti smjer prema jugozapadu, prema Bleiburgu i dalje prema Klagenfurtu. Hrvatima uspjeva odbiti partizanske napade, premda su manje skupine, koje se nisu dr�ale glavne kolone, bile uni�tavane. Hrvatski puk 14. svibnja se pribli�ava Bleiburgu. Mjesto je bilo ve� u rukama Engleza. Po jugoisto�nim bre�uljcima partizani su zauzeli polo�aje. Dolazi do sukoba s partizanima iz kojega Hrvati izlaze kao pobjednici. Istoga dana po�inju pregovori s Englezima s namjerom da im se Hrvati predaju. Englezi u prvom trenutku pokazuju dobru volju. U tom se trenutku na�lo oko 150.000 Hrvata, od toga izme�u 130.000 do 140.000 tisu�a vojnika.

Dan kasnije, 15. svibnja, Englezi mijenjaju svoje dr�anje, valjda zbog dogovora me�u Saveznicima da se postrojbe, koje kapituliraju, imaju predati onim vojskama protiv kojih su se borile. Hrvati su po�eli odlagati oru�je. Jednome dijelu, oko dvadesetak tisu�a je uspio bijeg. Oko 120.000 tisu�a ih je predano partizanima. Jedna druga kolona od oko 100.000 do 150.000 tisu�a, uglavnom izbjeglica, predala se prije Bleiburga. Tu je po�etak hrvatskoga Kri�noga puta; partizani su te ljude podijelili u razli�ite kolone i krenuli s njima u razli�itim pravcima prema Hrvatskoj i jo� i dalje.

"Pred austrijskim gradi�em Bleiburgom 15. svibnja 1945. glavnina hrvatske vojske predala se je engleskim jedinicama, �iji je zapovjednik hrvatsku vojsku predao partizanima i svojim oru�jem osigurao izvr�enje te predaje. Jedan dio zarobljenika pobili su partizani ve� u okolici Bleiburga; drugi je dio zaglavio u "mar�evima smrti", koji su bili organizirani, da bi se pokolj izvr�io na �to ve�em prostoru, te time ote�alo utvr�enje istine i ubla�io, ako ne rasplinuo, impakt zlo�ina; tre�i, najmanji, nakon mjeseci i godina stradanja, pre�ivio je da svjedo�i." (Danijel Crljen "�imbenici bleibur�koga sloma", M�nchen 1970.)

Matija Kova�i�, glavni ravnatelj za promid�bu NDH, u svojoj knjizi "Od Radi�a do Paveli�a" zapisuje da su s Englezima s hrvatske strane pregovarali generali Ivo Heren�i� i Vjekoslav Servatzy te pukovnik prof. Danijel Crljen. Patizanski pregovara� je bio Milan Basta, komunisti�ki politi�ki komesar, koji je 1963. objavio knjigu "Rat posle rata" - kojeg li sarkazma, upravo u Zagrebu. Kova�i� pi�e: "Nakon izru�enja hrvatske vojske po�eo je jedan od najstra�nijih zlo�ina povijesti, jedan od najve�ih Drugoga svjetskog rata, po opsegu i obliku drugi nakon poku�aja istrebljenja �idova u Europi (po Hitlerovom nalogu)!

Ubijanja su se vr�ila punih mjesec dana. Najbrojnija ubijanja nastavila su se, kada su po�ele stizati kolone izru�enih vojnika i bjegunaca iz podru�ja Bleiburga. Strijeljanja su se vr�ila po bre�uljcima i �umama unaoko Maribora. Na strati�ta su ih otpremali kamionima. Ubijali su ih strojnim pu�kama, skinuv�i ih prije toga do gola, i prisvojiv�i sebi sve �to su na�li kod njih. Gole, svezane �icom otpremali su ih na strati�ta.

Ubijanja su se nastavila u "kolonama smrti" od slovenske granice pa dalje u Hrvatskoj. Glavne "kolone smrti", u kojima su se uz pripadnike oru�anih snaga nalazili uglavnom civili, bile su ove:
1. Vara�din, Ludbreg, Koprivnica, �ur�evac, virovitica, Podravska Slatina, Na�ice, Osijek, Vinkovci, �id, Kukujevci, Mitrovica, Ruma, Stara Pazova, Zemun,Pan�evo, Bijela Crkva.
2. Bre�ice, Samobor, Zagreb, Sesvete, Dugoselo, �azma, Bjelovar, Pakrac, Dragovi�, Po�ega, Krnida, Osijek, Vukovar, �id, Mitrovica, Beograd.
3. Jesenice, Kranj, �ent, Vid, Bre�ice, Zagreb.
4. Jesenice, Delnice, Rijeka.
5. Zagreb, Dugo Selo, Popova�a, Lipik, Oku�ani, Nova Gradi�ka, Bosanska Gradi�ka, Gornji Podgradci."

General Stjepan K. Peri�i�, jedna od najsposobnijih i najpopularnijih hrvatskih generala u Drugom svjetskom ratu, koji je stajao iznad strana�kih i uskih grupa�kih interesa i u duhu starih hrvatskih vojni�kih tradicija branio svoju domovinu, primio je od hrvatskoga vrhovnoga vojni�koga zapovjedni�tva po�etkom svibnja 1945. zapovijed, da se sa svojom divizijom povu�e u Austriju. Do�ivio je tragediju kod Bleiburga i �ivio je povu�eno u Austriji jo� nepunih 26 godina. U jednom pismu od 25. svibnja 1965. svjedo�i: "U mjesecu travnju 1945. poslao sam na na�e vrhovno zapovjedni�tvo krugovalom �ifrovanu depe�u - da je rat izgubljen - �to valja raditi? Nisam dobio nikakav odgovor. Saznao sam da je odr�ana neka konerencija u Zagrebu, na koju ja nisam pozvan - mogu�e je tu rje�eno upu�ivanje dr. Vran�i�a i po�etak katastrofe.

Ja sam donio odluku jo� prije ovoga pitanja - da sa Divizijom ostanem u Domovini - zamjenjenim ulogama - partizani u grad mi u �umu! To je mojim �asnicima bilo poznato i neke usta�ke postrojbe su rje�ile, da se priklju�e mojoj Diviziji - vjerojatno da bi i drugi dalje od mojeg operacijskoga podru�ja po saznanju isto u�inili.

S ovom namjerom - odbio sam da primim zapovjedni�tvo III. takti�koga Zbora - jer bi morao napustiti moju Diviziju - izvr�avanje nakana ote�ano.

No�u 7./8. svibnja primio sam nalog da se s Divizijom povla�im preko Celja Englezima u susret - dakle konkretno! Pod pretpostavkom da je ovaj prihvat ure�en, moja namjera je propala, jer je sada zna�ilo izvr�iti zapovijed ovu katastrofalnu! �to bi bilo sa mnom i mojim podre�enima - u slu�aju da je zbilja ovaj na� pothvat od strane Engleza prihva�en? Izgledalo bi da ja produ�avam borbu proti Engleza. Svr�io bi na vje�alima u N�rnbergu. Isklju�ivo i samo pada krivnja za na�u katastrofu na na�e vrhovno politi�ko Vodstvo! Da su bar kad se Vran�i� nije vratio pustili zapovjednicima na volju i naho�enje bila bi se katastrofa jo� uvijek mogla izbje�i!

Za moju osobu navodim - da kad su me dr. Crljen i drugi pozivali da prisustvujem pregovorima s Englezima - odbio sam i nisam kapitulaciju podpisao. Mojim podre�enim �asnicima sam saop�io prije Bleiburga da se ja ne predajem i prepustio njihovim odlukama svakog pojedinog."

Ovaj izbor nije reprezentativan nego namjeran. Njime �elim dana�nje nara�ataje upozoriti na dalekose�nost nacionalne katastrofe i dubinu osobnog mucanja pred njom. Tragedija se ne krije toliko u brojkama, koje se navode od 26.000 tisu�a do 600.000 tisu�a ubijenih, koliko u op�ehrvatskom odnosu prema njoj. Tko je odgovoran za pokolj? Ako su Hrvati sa�injavali glavninu "antifa�isti�koga pokreta" u biv�oj dr�avi, gdje su bili u vrijeme ovoga pokolja? Mogu li hrvatski "antifa�isti" u Europi na�i sli�ne "antifa�iste" koji su veliki postotak vlastitoga naroda u ime "antifa�izma" poklali? Na Bleiburgu i Kri�nom putu su, naime, usta�ke postrojbe sa�injavale mali postotak. Masakrirani su uglavnom civili i domobrani. O posljedicama toga mentaliteta govorit �emo u drugom dijelu.

Nastavlja se...

TIHOMIR NUI�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: