Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U POTRAZI ZA SLOBODOM I KRUHOM
Na tragu Hrvata u �vicarskoj

POLITI�KI EMIGRANTI - ANTUN GUSTAV MATO�

Nakon Beograda, skrasio se u M�nchenu gdje je htio upisati filozofski fakultet. Uskoro saznaje da se Bayern ne bi sustezao izru�iti ga Monarhiji te se 24. velja�e 1898. uputi preko Romanshorna za �enevu gdje je takodjer htio studirati. "Poreznika se - kao obi�no - brzo oprostih jer se za ljudsko tijelo jo� ne pla�a uvoznina." Iz Mato�eva bogatog stvarala�koga opusa proizlazi da njegovo srce i du�a ni�im nisu bili tako pro�eti kao Hrvatskom i �vicarskom. �vicarska nije samo arkadija nego "hotel Europe, a u ovim se skromnim osojima krije mnogi �uveni 'incognito' ". Gotovo u mitskoj opsjednutosti spaja se kod Mato�a zemlja i njezini akteri, koji su je u�inili besmrtnom. "Gledam kako glave ple�atih planina ozarava ve�ernje purpurno sunce, i u tom krvavozlatnom sjaju kao da vidim kako plivaju bla�eni dusi Voltairea, Rousseaua i Byrona, davno istrunutih stanovnika toga raja zemaljskoga, koji u�ini�e vi�e za siroma�ne �vicarce nego Pasteur direktno �to u�ini za Francuze."

"U MOME SE SUSJEDSTVU RODI JEAN-JACQUES ROUSSEAU. �TO DU�E DI�EM �ENEVSKI ZRAK, TO GA VI�E SHVA�AM. RODNA SU MJESTA NAJBOLJI BIOGRAFI. OKOLINA JE OVDJE NAJZANIMLJIVIJA. NA MOJU SRE�U TO JE JEDINO OD �EGA CICIJE �VICARCI NE TRA�E ULAZNICE. BISTRI L�MAN JE KAO DIVAN MORSKI ZALJEV OKO KOJEGA SE RUKUJU 'MORBIDEZZA' PITOMOG PROVEN�ALSKOG PEJSA�A I PUSTINJSKA VELI�AJNOST LEDENOG SJEVERA. S PARI�KIM SE LUKSUZOM DODIRUJE GOR�TA�KA PROSTOTA. (...) SAMO OVDJE SE MOGAO RODITI PJESNIK KOJI �E PRVI U POEZIJU UVESTI PRIRODU KAO LICE - PISAC U KOJEGA JE DU�A JU�NJA�KI TOPLA KAO I OVE SMARAGDNE PRODOLICE, A MISAO FANTASTI�NA I GOTSKI HLADNA KAO LEDENI TORNJEVI OVIH SIJERIH GORA. OVDJE GDJE SE STAPA GORDA PRIRODA I DUH GERMANSKI SA LJUPKOM ROMANSKOM PITOMO��U, LJULJA�E SE KOLIJEVKA PRVOG VELIKOG FRANCUZA KOJI NIJE LATINAC.!

IZ �VICARSKOGA DUBOKOGA ISKUSTVA �E NASTATI AFORISTI�KA RE�ENICA: !OSIM �VICARSKE SLOBODE I KRAVE, �TEDLJIVOST JE NAJBOLJE OBILJE�JE TE ZEMLJE!.

MATO� USPORE�UJE �VICARSKU S TIROLOM. !VRIJEME JE NOVAC, A JA SAM VRLO BOGAT, JER IMAM MNOGO VREMENA, PA PUTOVAH NATANANE. (...) NIGDJE, �INI MI SE, NEMA MANJE NESRETNIKA NEGO U �VICARSKOJ. PRIRODA I SLOBODA, TO SU VELIKI, VJE�NI PRINCIPI DOMOVINE W. TELLA I AMIELA. TO SU GLAVNE TEME U DJELIMA GESSNERA I NAJVE�EGA �VICARSKOGA SINA J.-J. ROUSSEAUA. U SMARAGDU TIH SJAJNIH JEZERA I TAMNIH, TIHIH �UMA, U PURPURNOJ VE�ERNJOJ SJENI VISOKIH PA�NJAKA KROZ KOJE I DANAS ODJEKUJE 'KUHREIGEN' ('RANZ DES VACHES') ARHAJSKOM MELANKOLIJOM ROLANDVOG ROGA I SVJE�INOM ROSSINIJEVE MELODIJE, U MODRINI OVIH BRDA I SJENATIH DOLINA KOJE NEDAVNO VIDJE�E ZARATHUSTRIN TRAGI�NI TRAG, OVDJE SE KRIJE PAN SA POSLJEDNJIM SATIRIMA �TO POBJEGO�E IZ �IFTINSKE PROZAI�NE EUROPE. BOECKLIN JE VIDIO TE ZATO�ENIKE DIVNOG POGANSKOG SVIJETA I S NJEGOVIH SLIKA BUJA, KIPI TITANSKO ZDRAVLJE, KLASI�NO OSJE�ANJE PRIRODE I �IVOTA KOJIM ODVAJKADA OSVJE�UJE �VICARSKA BLAZIRANU, ANEMI�NU EUROPU. (...) USPOREDITE �VICARCA I TIROLCA, PA DA VIDITE OGROMAN UTJECAJ HISTORIJSKOG RAZVITKA, POLITI�KIH INSTITUCIJA NA DU�U NARODNU. �VICARAC JE NAPREDAN, IMU�AN I MODERAN �OVJEK. TIROLAC JE SIROMA�AN, �IVI U SREDNJEM VIJEKU. EUROPSKA CIVILIZACIJA BILA BI NEPOTPUNA BEZ �VICARSKE, DOK JE TIROL (SALZBURG I DRUGE ALPSKE ZEMLJE U AUSTRIJI) U HISTORIJI NAPRETKA GOLA, NEISPISANA STRANICA. ANDRIJA HOFFER GINE ZA KU�U NA KOJU SE DI�E TELL S DRUGOVIMA. TIROL JE LEGLO JEZUITSKO, �VICARSKA JE UTO�I�TE EUROPSKIH NEZADOVOLJNIKA I BUNTOVNIKA. OVDJE HABSBURG, TAMO REPUBLIKA; OVDJE FEUDALNI KATOLICIZAM, TAMO SLOBODA NA PRINCIPIMA SAMOUPRAVE I APSOLUTNE TOLERANCIJE.!

Zato �to je �enevska knji�nica bila samo tri sata dnevno otvorena, Mato� napu�ta �vicarsku i odlazi u Pariz. Ali �vicarsku ne zaboravlja. I pred samu smrt prisje�a se: "Kroz dim vidim ledenjake, Z�rich, Hobeinove Mrtva�ke plesove u Baselu, pa Mont Blanc, Juru i sjajni L�man, divno jezero Schelleya, Rousseaua, g�e Stael, B. Constanta, Gibbona i Amiela, s ljetnikovcima Byrona i Paderewskoga. Kroz umorni dim gledam �enevske nihiliste, sanjare i studentice, pa Mladoturke oko Ahmed Rize u �enevskoj kazali�noj kavani".

- NASTAVLJA SE -

TIHOMIR NUI�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: