Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U POTRAZI ZA SLOBODOM I KRUHOM
Na tragu Hrvata u �vicarskoj

POLITI�KI EMIGRANTI - JURAJ DRA�KOVI�

PO�TO SU HRVATSKI ORIJENTIRANI POLITI�ARI ODBACIVALI MA�ARSKE ZAHTJEVE, 144 VELEPOSJEDNIKA, PRIPADNIKA MAD�ARONSKE STRANKE, IZ PROSVJEDA NAPUSTAJU HRVATSKU. ME�U NJIMA JE BIO, IAKO IZ DRUGIH MOTIVA, GROF JURAJ DRA�KOVI� (1773.-1849.), POTOMAK JEDNE OD NAJUGLEDINIJIH HRVATSKIH PLEMI�KIH OBITELJI, DUBOKO PRO�ET SLOBODUMNOM IDEJOM VREMENA I UMJETNI�KI NADAREN. PREPUSTIV�I SVOJE IMANJE VE� ODRASLIM SINOVIMA, KOJI SU SE OBVEZALI PLA�ATI MU MIROVINU, GROF DRA�KOVI� 1833. GODINE DOLAZI SA SVOJE TRI K�ERI, A KASNIJE DOVODI I NAJMLA�EG SINA, U �VICARSKU. U OP�INI KURZRICKENBACH VE� 1834. DOBIVA PRAVO BORAVKA I KUPUJE IMANJE SCHLOSSGUT SCHROFEN U ISTOJ OP�INI. PRILIKOM SVOGA DOLASKA, POZDRAVIO JE �VICARSKU STIHOVIMA:

Budi pozdravljena, zemljo slobode,
Primi me u svoje krilo,
Da zaboravim svoje muke,
Mojih dragih tu�nu sudbinu.

Sve mi mo�e� ponovno dati,
�to mi tirani oplja�ka�e,
�emu sam se nadao, posjedovao,
U �to sam neko� radosno vjerovao.

K�eri su mu se poudale: jedna u obitelj R�plin iz Emmishofena, druga u obitelj von Viollier iz Konstanza, a tre�a u obitelj Lorenz iz Kurzrickenbacha. Schlossgut Schrofen naslijedila je k�er Maria Lorenz-Dra�kovich, a njezin sin Georg (1837.-1909.) vodio do 1876. Godine 1877. dvorac je poru�en, a obitelj se preselila u Z�rich.

GROF JURAJ DRA�KOVI� JE NJEGOVAO KONTAKTE S INTELEKTUALCIMA, RODBINOM I PRIJATELJIMA U DOMOVINI. VATRENI ZAGOVORNIK GRA�ANSKIH SLOBODA I DEMOKRATSKI ORGANIZIRANOG DRU�TVA, DRA�KOVI� SE POSVETIO PISANJU I OBJAVLJIVANJU OD 1833.-1844. NEREDOVITO TISKANOGA �ASOPISA GEDANKEN AUS DER SCHWEIZ (OD TRE�EGA BROJA PO NASLOVOM FREIM�THIGE GEDANKEN ) �IJE JE RASPA�AVANJE U MONARHIJI BILO ZABRANJENO.

Praunuk Ivan Dra�kovi� u svojim Sje�anjima zapisao je o obitelji sljede�e:

"MOJ PRADJED JURAJ GROF DRA�KOVI� I NJEGOV SIN TEODOR �IVJELI SU �ETRDESETIH GODINA PRO�LOGA STOLJE�A KAO IZBJEGLICE U SCHROFENU KOD KREUZLINGENA NA BODENSKOM JEZERU U �VICARSKOJ GDJE SU OSTALI DO KONCA �IVOTA. MOJ PRADJED, �IJA JE SUPRUGA BILA BARONICA ORCZY, JE IMAO �EST SINOVA I �EST K�ERI. K�ERI SU SE SVE POUDALE, DOK SE OD SINOVA SAMO TEODOR, NAJMLA�I - MOJ DJED - O�ENI AMALIJOM PL. THOMEKOVICH, KAO SLIKA LIJEPOM K�ERI UGLEDNE ZAGREBA�KE OBITELJI VI�EGA SUDBENOGA VIJE�NIKA. DJED JE IMAO JEDNOGA ISTOIMENOGA SINA, MOGA OCA, I DVIJE K�ERI. MOJA JE BAKA IMALA DVIJE SESTRE OD KOJIH SE JEDNA UDALA U PARIZU ZA DIPLOMATA COMTE GOUVERNEUR OD TAHITA. I DRUGA SE SESTRA UDALA U PARIZ ZA PREFEKTA DEPARTEMENTA LESTAUBIERE. NAKON �TO JOJ JE MU� UMRO U �VICARSKOJ, ODLU�I SE MOJA BAKA NA BORAVAK U FRANCUSKOJ KOD JEDNE OD NJEZINIH SESTARA. BILA JE �ARMANTNA �ENA �AROBNE LJEPOTE. FRANCUSKI JOJ JE BIO NAJDRA�I JEZIK, SVIRALA JE KLAVIR I VODILA DUHOVITE RAZGOVORE. SESTRIN �OGOR JE BIO INTIMNI PRIJATELJ NAPOL�ONA III.

Nakon �to je bakin sin Teodor 1850. ugledao svjetlo dana u Bo�njakovini, ona nije vi�e podnosila boravak tamo, nego se vratila u Pariz, a sina je prepustila na �uvanje vjernoj dadilji Jani. Kratko vrijeme nakon toga umre u Schrofenu njezin mu� kao ugarski poklisar u �vicarskoj. Pradjed Juraj nad�ivio je sina i dalje je pisao i objavljivao u svescima Gedanken in der Schweiz (Slobodoumne misli).

PRADJEDOVA NAJDRA�A K�ER MARIJA JE UPOZNALA U �VICARSKOJ POZNATOGA LIJE�NIKA LORENZA I UDALA SE ZA NJEGA. TRAGI�NA JE SUDBINA HTJELA DA ONA UMRE NAKON PORO�AJA PRVOGA DJETETA, KOJE JE DOBILO IME JURAJ. SIN OVOGA JURJA LORENZA, EMIL, JE BIO NADARENI SLIKAR, ALI JE UMRO MLAD U OBERWIESU KOD R�TIA, GDJE JO� �IVI UDOVICA ELISE, RO�ENA HONEGGER, SA SVOJOM DJECOM.

Ve� spomenuta dadilja moga oca brinula se za nj tako uspje�no da ju je baka, kad bi posjetila domovinu, zbog zdravoga i krasnoga izgleda djeteta uvijek puno hvalila. Razumljivo je da su tada�nja putovanja bila druk�ija od dana�njih. Tako su pradjed i djed bje�ali u �vicarsku na ko�iji koju su vukli konji, koje bi se povremeno izmjenjivalo. Tako je i baka morala putovati, ipak si je ponekada mogla priu�titi udobnost �eljeznice".

OVAJ TEKST POTJE�E IZ SJE�ANJA GROFA IVANA DRA�KOVI�A (1876.-1971.), JURJEVA PRAUNUKA KOJI JE 1945. POBJEGAO PRED KOMUNIZMOM, NAPUSTIV�I VELIKO IMANJE I DOMOVINU I U �VICARSKOJ, NAKON VELIKIH PUSTOLOVINA DOBIO AZIL 1946. EMIGRANTSKE GODINE JE PROVEO SKROMNO �IVE�I U WALDU ZH GDJE MU JO� UVIJEK �IVI MLA�A K�ER. NAPISAO JE ZANIMLJIVA I POU�NA SJE�ANJA NA NJEMA�KOM, A RUKOPIS JO� UVIJEK �EKA NA NAKLADNIKA.

- NASTAVLJA SE -

TIHOMIR NUI�

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: