Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Zrcalo od soli

Puno volje, znanja i hrvatske svijesti je potrebno da se netko uop�e odva�i na prikupljanje ovih "krhotina" i time obogati hrvatsku ba�tinu, pri �emu valja ista�i da su se priznanjem hrvatske dr�ave vanjske okolnosti promijenile u korist takvih pothvata.

Zora Bu�kuli� (Zemun 1934.- Be� 2001.), dijete oca Zadranina i majke Be�anke francuskih korijena, �ivjela je pod imenom Zora Ot�lora i pisala pod pseudonimom Zora Keran na njema�kom jeziku. Doktorirala je filozofiju u Be�u 1962. godine i slu�ila se s desetak �ivih i mrtvih jezika. Radila je, me�u ostalim, kao prevoditeljica, urednica kod poznatoga njema�koga nakladnika Insel-Verlag, kao lektorica na Be�kom sveu�ili�tu, a od 1982. godine se posve�uje intenzivnije literarnom radu. Objavljivala je na radiju, u �asopisima i novinama, a 1986. se pojavljuje u bibliofilskom izdanju njezina knjiga pjesama "Wenn ich...".

Njezin student, ina�e poznati prevoditelj na�ih pjesnika na njema�ki, te austrijskih, njema�kih i �vicarskih autora na hrvatski, Mate Ante Ivandi�, preveo je 1987. na hrvatski zbirku pjesama "�edna ko�a", koju se tada ni jedan hrvatski nakladnik nije usudio tiskati, pa je izi�la u Novom Sadu. Godine 2003. pojavljuje se u nakladi Mlinarec & Plavi�, Zagreb, zbirka sastavljena od pjesama iz rukopisne ostavine na njema�kom jeziku "Zrcalo od soli". To je ujedno posmrtni knji�evni povratak Zore Keran u o�evinu. "Ono �to Zoru Keran (iako je pisala na njema�kom), osim podrijetla po ocu, motivski i tematski svakako pribli�ava hrvatskoj kulturi jest njezina ljubav i �e�nja za Mediteranom, morem, osoljenim zrakom, zrikavcima, kao da u pjesmama tra�i o�ev Vir i trajno se vra�a svome ishodi�tu" pi�e u pogovoru knjige "Zrcalo od soli".

 

Dreka zrikavaca
na skitskom jezeru

u glinenom biserju
ozna�ivanja
tvoga tijela
nalazim
rastrganu
ogrlicu
i pri bu�enju
te nazivam
zrcalom od soli
treperavim trenom ponad
netaknutih travki

 

U ovim se stihovima osje�a mediteranski ugo�aj, pro�et dubokim promi�ljanjem o �ovjekovoj ambivalentnosti. Jedna kratka meditacija, uobli�ena u jednostavnost slike, bez intelektualisti�kog optere�enja, s jasnom porukom. Nesvakida�nji u�itak za �itatelja koji tra�i.

Poznati njema�ki pjesnik Erich Fried se na Austrijskom radiju osvrnuo na poeziju Zore Keran ovim rije�ima: "Pjesme Zore Keran spadaju me�u najinteresantnije i najupe�atljivije koje sam ve� zadugo �itao ili �uo na njema�kom jeziku. ... Ove su pjesme zna�ajno oboga�enje mogu�nosti dana�njega njema�ko-govornoga pjesni�tva" (1984.).

Mate Ante Ivandi� je preveo pjesme tako da ih se �ita bez zastoja, da se uvijek osje�a njihova melodioznost i da �itatelj nema dojam da �ita prevedene tekstove. Velika je to umjetnost. Pregledaju�i ostavinu svoje profesorice, M. A. Ivandi� nai�ao je i na ciklus proznih zapisa pod naslovom "Topografija Nina". Bilo bi lijepo kad bi se i to na�lo u o�evini.

Lijep je ovo poticaj i za Hrvate u �vicarskoj, osobito za one koji hrvatsku javnost zabavljaju svojim izjavama da se bave kulturom, da se pobrinu o hrvatskoj ba�tini na ovim prostorima - ma kako ona skromna bila!

Tihomir Nui�


Zora Keran: ZRCALO OD SOLI, Zagreb 2003.

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: