Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Zanat ubijanja

Odavno se na njema�kom jezi�nom podru�ju nije pojavio tako kotroverzan roman koji se ti�e i Hrvata. Jedni, poput A. Breitensteina, ga veli�aju kao vrhunsko knji�evno ostvarenje, drugi, poput Iris Radisch, u njemu vide neuspjeli roman s klju�om prepun bezvu�ja i banalnosti.

I uistinu Norbert Gestrein (1961.), austrijski pisac �ija biografija obuhva�a ve� nekoliko zapa�enih romana, stavlja �itatelje svoga najnovijega romana "Das Handwerk des T�tens" (Zanat ili rukotvor ubijanja - Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2003.) u nedounicu. Rukotvorina je dodu�e sve �to �ini ljudska ruka, ali nije svaka rukotvorina umjetnost. Ljudske su ruke kroz povijest �ovje�anstva dokazale svoju stvarala�ku i umjetni�ku mo� u veli�anstvenim ostvarenjima. �im ljudska ruka po�ini zlo, i to je dodu�e rukotvorina, ali ta nema s umjetno��u ni�ta zajedni�ko. �to je uradio autor?

U sredi�tu romana je fiktivni austrijski ratni reporter Christian Allmayer, ubijen 1999. na Kosovu. Njegov, isto tako izmi�ljeni, studijski kolega i novinar Paul trudi se napisati roman o ubijenom, ali bez uspjeha jer je nesposoban razlikovati izme�u �injenice i fikcije. �to preostaje drugo autoru nego da sam napi�e roman o Paulovu projektu romana kao i Allmayeru koji je za vrijeme Domovinskoga rata izvje�tavao iz Hrvatske. U tu je pri�u jako spretno upletena i Paulova prijateljica Helena, mlada Hrvatica druge generacije, �iji roditelji potje�u iz okolice Zadra. Paul, Helena i ja-pripovijeda� tragaju a Allmayerovim ratnim postajama u ju�noj i sjevernoj Hrvatskoj kao i u Hercegovini. Obilaze popaljena sela, razru�ene gradove, opusto�ena podru�ja. Pri tom se susre�u i s ratnikom, zapravo zapovijednikom brodskoga podru�ja u Slavoniji s kojim se ve� Allmayer susretao i razgovarao. Taj neustra�ivi cinik s neograni�enom mo�i, koji ne posjeduje ni�ta, a dr�i sve u rukama, pa i brodsku ljepoticu koja poslu�uje u njegovoj gostionici, mora se po drugi put suo�iti s istim pitanjem: "Kako je nekoga ubiti"? Pitanje ostaje dodu�e neodgovoreno, ali otvara bezdan povijesti u kojemu se ne mogu neka�njeno postavljati pitanja o opasnim stvarima.

Roman je bez dvojbe jezi�ni biser. Njegov autor je majstor stila: "... stra�nije se mjesto nije moglo prona�i za umiranje, usred ljeta, na �istini ome�enoj bukvama i jablanovima, ispunjenoj mirisom bazge, na kojoj se �ulo cvr�anje cvr�aka, �umor potoka i �inilo se da je vrijeme stalo". Iako opisuje podru�je koje je u percepciji zapadnoeuropskoga promatra�a svedeno na predrasude bez potrebe za diferenciranjem, pokatkad se autoru potkradu usporedbe s njegovim djetinjstvom kad je u svom mjestu promatrao gotovo iste mu�karce koji su mu ulijevali strah. Da bi bio uvjerljiviji, autor citira s terena po koju hrvatsku re�enicu "Koja budala je pucala?" (u romanu stoji "bucala"), "Koliko ima do Srbije?", "Dvadeset kilometara.", "Srbije nema." i sl. On rabi izraze �etnici i usta�e, nastoji ugraditi historijske argumente na obje strane i time upada u klopku aktualisti�koga zapadnja�koga pau�aliziranja. �iroki Brijeg, primjerice, nije Gotovinino skloni�te niti leglo usta�a nego simbol hrvatskoga stoljetnoga pravednoga otpora. Distanciranje od Handkeove srbofilije nije dostatno za intelektualno i eti�ko uzdizanje ponad posvema�njega aktualizma.

Roman je komponiran u pet poglavlja koja �ine jednu cjelinu. Naslov je nastao prema romanu "Zanat �ivota" velikoga talijanskoga pisca Cesare Pavese. U njemu se uistinu mo�e na�i sve �to velika literatura nudi: ljubav i ludilo, smrt i otkupljenje, scene nasilja i otu�enja, nje�nosti i intimnoga. Svakako poti�e na razmi�ljanje. Dojmiljiv je za nas Hrvate u inozemstvu opis reakcije Heleninih roditelja i njihovih prijatelja u Njema�koj na ratna zbivanja. Virtuozno je opisana scena zra�ne uzbune u Zagrebu.

Knjiga je posve�ena �ovjeku koji je pod tim imenom postojao: Gabriel Gr�ner (1963.-1999.) "o �ijem �ivotu i smrti premalo znam, a da bih o tome pripovijedao". Na slijede�oj stranici doslovce stoji: "i za Suzanu". Iris Radisch je o�ito Gabriela Gr�nera upoznala, �to je za nju kamen spoticaja, jer se taj mladi� trudio njema�koj javnosti pru�iti diferenciaranu sliku o ratnim zbivanjima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Norbertu Gstreinu je to, prema njoj, manje uspjelo, budu�i da je ostao pri poznatom kli�eju o tim podru�jima "gdje svatko svakoga u svakom trenutku mo�e stajati glave".

Na koncu nam ipak preostaje knjigu na�im �itateljima preporu�iti kako zbog njezinih dobrih tako i zbog njezinih lo�ih strana. Hrvati se moraju suo�iti i s �injenicama koje drugi o njima misle da imaju. Logika svijeta je da pravo ima onaj tko doka�e da je u pravu. Na�i neprijatelji su to dokazivali sedamdesetak godina � s uspjehom. Nama je to djelomice uspjelo prije 12 godina. Valjda je sad red i na nama da se dalje pokrenemo?

Tihomir Nuic

Norbert Gstrein: Das Handwerk des T�tens. Roman. Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main, 2003. 383 str., Fr. 39.50

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: