Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U POTRAZI ZA SLOBODOM I KRUHOM
Na tragu Hrvata u �vicarskoj

HRVATSKI MIKROKOZMOS

Herman Dalmatin je ve� u prvoj polovici 12. stolje�a djelovao u �panjolskoj i Francuskoj, prevode�i tekstove s arapskog i starogr�kog na latinski i time uspostavljao kontakte izme�u arapske i zapadnoeuropske znanosti. Zajedno s Petrom Cluniacense prevodi na latinski Kuran, a sam je preveo vi�e arapskih djela o astronomiji. Osim prevo�enja, napisao je djelo De essentiis (O bitnome, 1143.).

Juraj Dragi�i� (1450.-1520.) imao je veliki ugled medju humanistima svoga vremena i na samom dvoru Lorenza Medicija gdje i dobiva plemi�ki naslov "de Salviatis". Zajedno s Marsiliom Ficinom i Picom della Mirandolom bio je �lanom Accademia Plethonica u Firenci. Javno je ustao u obranu Girolama Savonarole, Pica della Mirandole i Johannesa Reuchlina, koji se zauzimao za o�uvanje i tiskanje �idovskih knjiga.

Franjo Petri� (1529.-1597.) je pored Giordana Bruna i Thomasa Campanelle glavni predstavnik filozofije prirode u Italiji. Odbacivao je Aristotela, �iji se nauk po njemu ne mo�e slo�iti s kr��anstvom, i prihva�ao Platona, navode�i 43 to�ke u kojima se Platonove misli podudaraju s kr��anskim naukom. Djelo mu se Nova de universis philosophia (Nova op�a filozifija, Ferrara 1581.) na�lo na indeksu zabranjenih knjiga. Pisao je suptilno o politici, o rimskoj vojnoj vje�tini, o novoj geometriji, o govorni�tvu, tako da ga se s pravom dr�alo svestranim stru�njakom "homo universalis". U mladosti je napisao djelo La citta felice (Sretna dr�ava, Venezia 1553.). Najprije je bio profesor filozofije u Ferrari, a potom na sveu�ili�tu Sapienza u Rimu.

Hrvatski slavofilni sanja�, pustolov i prosvjetitelj, pisac djela Politika i Gramatika Juraj Kri�ani� (1617.-1683.) htio je, potaknut ratnim stradanjima u svojoj domovini, ujediniti sve Slavene pod ruskim vodstvom. Stoga je u dva navrata boravio u Rusiji i do�ivio petnaestogodi�nje progonstvo u Sibir. Njegovu tezu da su Rusi postali �rtvom shizme iz neznanja, prihvatit �e kasnije Vladimir Solovjev. Poginuo je pod Be�om u borbi protiv Turaka.

VELIKI FIZI�AR I FILOZOF SVOGA DOBA, ISUSOVAC RU�ER BO�KOVI� (1711.-1787.), �IJE JE GLAVNO DJELO THEORIA PHILISOPHIAE NATURALIS REDACTA AD UNICAM LEGEM VIRIUM IN NATURA EXISTENTIUM (TEORIJA FILOZIFIJE PRIRODE SVEDENA NA JEDAN JEDINI ZAKON SILA KOJE POSTOJE U PRIRODI, VIENNAE 1758., 2. IZDANJE VENEZIA 1763.), RASTVORIO JE TRADICIONALNU FIZI�KU TVAR NA ATOME KAO SREDI�TA SILE. BIO JE �LANOM ROYAL SOCIETY U LONDONU I ACCADEMIE DEGLI ARCADI.

Budu�i da su hrvatski krajevi od konca 15. stolje�a bili izlo�eni dugotrajnom i sna�nom nadiranju Osmanlija, susre�u se u latinskim djelima motivi borbe i otpora kao i o�ajni�ki pozivi europskoj javnosti za moralnu i materijalnu pomo� protiv premo�nog neprijatelja s Istoka koji je ugro�avao ne samo kulturni napredak nego i biolo�ki opstanak hrvatskoga naroda. U tom mra�nom vremenu javljaju se i velike sintetske zamisli kod dijela hrvatske humanisti�ke intelektualne elite.

Ivan Vitez (oko 1405.-1472.), ostrogonski biskup i primas Ma�arske, kasnije zatim kardinal, najvi�i dostojanstvenik u kraljevini Ugrasko-Hrvatskoj, utemeljuje akademiju i sveu�ili�te u Budimu i oboga�uje korvinsku knji�nicu. Ugarsko-hrvatski kraljevski dvor postaje u njegovo doba �ari�tem europskoga zanstvenoga, knji�evnog i umjetni�koga �ivota, u kojem sudjeluju i pojedinci iz Hrvatske. Me�u njima se isti�e i proslavljeni pjesnik, Vitezov ne�ak, Janus Pannonius (1434.-1472.). Nakon �to se kralj Matija Korvin u jednom trenutku odlu�uje za borbu protiv hereti�kih husita, umjesto vojne protiv Mehmeda Osvaja�a, �ija je konjica ve� pregazila Bosnu, pobune se 1471. godine Vitez i Pannonius zajedno s hrvatskim kne�evima i slobodnim gradovima protiv kraljeve bezumne odluke i padnu u njegovu nemilost. Ova pobuna je ujedno afirmirala vjersku toleranciju i bila poziv na jedinstvo europskog kr��anstva protiv turskog osvaja�a.

Marko Maruli� (1450.-1524.), dvojezi�ni pisac, poznat kao "otac hrvatske knji�evnosti", obra�a se kr��anskoj Europi o�ajni�kim pismom upu�enim papi Hadrijanu VI. i moli za jednistvo kr��ana i pomo� za uspostavu mira u njegovoj ugro�enoj domovini. Njegovo najpoznatije latinsko djelo De institutione bene beateque vivendi (O uputi u �estit i bla�en �ivot, Venecija 1506.) tiskano je u Baselu u tri navrata 1513., 1518. i 1555. Knjiga je do�ivjela 20 latinskih naklada, tiskana je 12 puta na talijanskom, 8 puta na njema�kom, 6 puta na francuskom i 2 puta na portugalskom.

�IMUN KOZI�I�-BENJA OBJAVLJUJE U PARIZU 1516. SVOJ GOVOR ODR�AN PRED PAPOM LEONOM X. U RIMU ISTE GODINE POD NASLOVOM ORATIO DE CROVATIAE DESOLATIONE AD LEONEM X. PONT. MAX. 1516 (GOVOR O PUSTO�ENJU HRVATSKE). HRVATSKI VELIKA� BERNARDIN FRANKOPAN DR�I GOVOR NA SABORU U N�RNBERGU 1522. GODINE, A KNEZ VUK FRANKOPAN MOLI GODINE 1530. NA AUGSBUR�KOM DR�AVNOM SABORU CARA KARLA V. I NAZO�NE KNEZOVE ZA POMO� PROTIV TURAKA. NAKON BITKE KOD MOHA�A PUNO JE HRVATSKIH MLADI�A ZAROBLJENO I ODVEDENO POPUT ROBLJA U TURSKU. JEDAN TAKAV ROB JE BIO I BARTOL GEORGIJEVI� (OKO 1506. - NAKON 1566.). NAKON �TO JE USPIO POBJE�I IZ TURSKE, NAPISAO JE VI�E DJELA O PRILIKAMA U TURSKOJ. DE AFFLICTIONE TAM CAPTIVORUM QUAM ETIAM SUB TURCAE TRIBUTO VIVENTIUM CHRISTIANORUM (O PATNJI KAKO ROBOVA TAKO I KR��ANA KOJI �IVE POD VLA��U TURSKE, ANTWERPEN 1544.) SADR�I DODATAK HRVATSKO-LATINSKOGA RJE�NIKA. SVE �TO JE NAPISANO O TURSKIM PRILIKAMA SKUPLJENO JE U VELIKO DJELO NA ENGLESKOM JEZIKU I OBJAVLJENO U LONDONU 1580. GODINE: GEORGIEVITS BART. THE OFSPRING OF THE HOUSE OF OTOMANO, AND OFICERS PERTAINING TO THE GREATHE TURKES COURT. WHEREUNTO IS ADDED BART. GEORGOVITS EPITOME, OF THE CUSTOMES, RYTES, CEREMONIES AND RELIGION OF THE TURKES: WITH THE MISERABLE AFFLICTION OF THOSE CHRISTIANS, WICH LIVE UNDER THEIR CAPTIVITIE AND BONDAGE.

Antun Vran�i� (1504.-1573.), vrstan dr�avnik i diplomat, postao je ostrognskim biskupom i primasom Ma�arske. Njegova su djela objavljena u 12 svezaka pod naslovom Monumenta historica Hungariae (Ma�arski povijesni spomenici, Budae 1857-1875). Njegov ne�ak Faust Vran�i� (1551.-1617.) objavio je djelo Machinae novae (Vencija 1595.) u kojem je anticipirao niz novih tehni�kih izuma. Najslavnije mu je djelo Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linquarum: Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Hungaricae (Rje�nik pet najplemenitijih europskih jezika: latinskoga, talijanskoga, njema�koga, dalmatinskoga i ma�arskoga, Venecija 1595.).

MARKO ANTON DE DOMINIS (1560.-1624.), SPLITSKI NADBISKUP I PRIMAS CROATIAE, BIO JE U�ITELJ SLOBODNIH UMIJE�A (ARTES LIBERALES) I BAVIO SE MATEMATIKOM I PRIRODOSLOVLJEM. NA PODRU�JU OPTIKE NAPISAO JE DJELO DE RADIIS VISUS AC LUCIS IN VITRIS PERSPECTIVIS ET IRIDE (O VIDNIM I SVJETLOSNIM ZRAKAMA U LE�AMA I O DUGI). DJELO MU JE DONIJELO VELIKU SLAVU, A OBJAVLJENO JE 1611. GODINE. DE DOMINIS JE U SVOM DJELU DE REPUBLICA ECCLESIASTICA LIBRI X (DESET KNJIGA O CRKVENOJ DR�AVI, LONDON 1618.), KOJE JE KASNIJE DO�IVJELO VI�E IZDANJA, "VE� IZGRADIO POTPUNU VIZIJU KR��ANSKE EUROPE. TU �E SPO�ITNUTI VATIKANU DA JE KRISTOVU DUHOVNU OP�INU PRETVORIO U MONARHIJU S DO�IVOTNIM MONARHOM, A AROGANTNO PAPINSTVO JE GLAVNI IZVOR CRKVENOG RASKOLA. PO NJEGOVU SUDU SVE SU VJEROISPOVIJESTI, I KATOLI�KA I PROTESTANTSKA I GR�KOISTO�NA I ANGLIKANSKA, JEDNAKO DOBRE KR��ANSKE RELIGIJE PA NEMA VJERSKOG RAZLOGA ZA UZAJAMNE KLETVE I SHIZMU. KAD JE OTPO�EO TRIDESETGODI�NJI VJERSKI RAT, ODLAZI DOMINIS U RIM POSREDOVATI ZA MIR IZME�U KATOLIKA I PROTESTANATA, ALI BUDE ONDJE UTAMNI�EN KAO HERETIK I POSTHUMNO SPALJEN NA ISTOM TRGU NA KOJEM I GIORDANO BRUNO (CAMPO DEI FIORI). AKO JE I NJEGOV PEPEO BIO PROSUT U TIBER, NA�ELO VJERSKE TROLERANCIJE I OTPOR APSOLUTNOJ VLASTI NAD DU�AMA I IMANJEM, NADAHNUT �E NAS I DANAS. U POZADINI SVIH DOMINISOVIH PRIZIVA STAJALA JE TURSKA NAJEZDA KOJA JE DOPRLA SVE DO KLISA, JUTRO JAHANJA OD SPLITA. MARKO ANTONIJE POZIVA KR��ANSKE VLADARE DA SE UJEDINE KAKO BI OSLOBODILI EUROPU OD BARBARSKIH OSVAJA�A".


Knjiga Tihomira Nui�a pod naslovom "U potrazi za slobodom i kruhom" izlazi po�etkom prosinca na njema�kom jeziku. Hrvatski Portal u �vicarskoj objavljuje u nastavcima mjestimice skra�eni hrvatski prijevod knjige.

- NASTAVLJA SE -

TIHOMIR NUIC

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: