Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U POTRAZI ZA SLOBODOM I KRUHOM
Na tragu Hrvata u �vicarskoj

HRVATSKI MIKROKOZMOS

Kulturno je Hrvatska posve europska zemlja. Pojedine hrvatske pokrajine su pod utjecajem �irih kulturno-geografskih podru�ja: panonska Hrvatska je pod germansko-srednjoeuropskim utjecajem, mediteranska Hrvatska pod romansko-mediteranskim, a dinarska Hrvatska pod orijentalno-balkanskim. Stremljenja svih kulturnih epoha su zastupjena u hrvatskoj literaturi i umjetnosti, ali sadr�avaju vlastita obilje�ja. O tome svjedo�e brojne gradjevine i umjetni�ka ostvarenja.

"ENGELESKI POVJESNIK GIBBON U SVOM GLAVNOM DJELU 'HISTORY OF THE DECLINE AND FALL OFT THE ROMAN EMIPIRE' PI�E: POVIJEST JE POPIS ZABLUDA, KRIVNJE I NESRE�E NARODA. NEPRISTRANIM POGLEDOM NA �IVOTNI PUT HRVATA MO�E SE UTVRDITI DA OVA PROSUDBA VRIJEDI I ZA HRVATSKI NAROD. U SVOJOJ DUGOJ POVIJESTI TAJ NAROD KAO CJELINA NE MO�E POKAZATI NA PUNO SRETNIH RAZDOBLJA. RASCJEPKANOST NA RAZLI�ITE REGIJE, KOJE �ESTO NISU PRIPADALE ISTOJ DR�AVI, PRIJE�ILA JE UVA�AVANJE CJELOKUPNOGA NARODA. ZBOG SVOJE BROJ�ANE SLABOSTI NIJE MU BILO LAKO DOKAZIVATI SE NA GRANICI IZMEDJU ZAPADNJA�KE I BIZANTSKE KULTURE, IZMEDJU HABSBUR�KE MONARHIJE I TURSKE, NA ME�I IZMEDJU KATOLICIZMA I PRAVOSLAVLJA".

Hrvati nisu mogli, poput velikih i sretnijih europskih naroda, utjecati na tijek svoje povijesti nego su uvijek tra�ili mogu�nost da u njoj ne nestanu. Jedino je gradu Dubrovniku uspjelo odr�avati odre�eni stupanj politi�ke samostalnosti. Taj je grad, naime, ve� u 13. stolje�u, zahvaljuju�i spretnoj diplomaciji i razvijenoj trgovini i brodarstvu, gospodarski uznapredovao do te mjere da se ve� 1400. bilje�i Republikom i odr�ava svoju slobodu sve do 1808. godine, kad Napol��on dekretom dokida Dubrova�ku Republiku. Unato� borbi za goli opstanak, hrvatskom je narodu uspjelo donekle dr�ati korak s europskim kulturnim gibanjima primjerice u graditeljstvu i literaturi, osobito pisanoj latinskim jezikom - jezikom kojim se Hrvatski sabor slu�io do 1847. godine, kad je donesen zaklju�ak da �e se ubudu�e u Saboru govoriti hrvatskim.

UMJETNI�KO BLAGO HRVATSKE, OSOBITO DALMACIJE, NADILAZI EPIGONALNO, "PROVINCIJALNO I PERIFERNO UMJETNI�KO STVARALA�TVO". MONUMENTALNA CRKVA SV. DONATA U ZADRU S PO�ETKA 9. STOLJE�A OSOBITO PRIVLA�I SVOJOM RUSTIKALNO-SNA�NOM PROSTRONOM MATERIJALNO��U. U DIFERENCIRANOM OBLIKU PRONOSI SE OVAJ SPECIFI�NI ORIGINALNI STIL NA VELIKE ROMANSKE I GOTI�KE KATEDRALE I REDOVNI�KE CRKVE S RABA, IZ TROGIRA, SPLITA, DUBROVNIKA. U KRASNOJ RENESANSNOJ KATEDRALI SV. JAKOVA U �IBENIKU (OD 1431.) TAJ STIL �IVI DALJE. PORED ANONIMNIH KLESARA, ISTI�E SE IME JURJA DALMATINCA (+1473.), GENIJALNOGA GRADITELJA IZ �IBENIKA, KOJI JE OSTVARIVAO SVOJE PROSTORNO-PLASTI�NE PREDOD�BE NE SAMO U ARHITEKLTURI NEGO I U SKULPTURI. RADIO JE I U ITALIJI KAO I ARHITEKT LUCIJAN VRANJANIN (1420.-1479.), KIPAR FRANJO VRANJANIN (1420.-1502.) I JEDAN OD "POSLJEDNJIH VELIKIH MAJSTORA IZUMIRU�E UMJETNOSTI ILUMINACIJE" JULIJE KLOVI� (1498.-1578.). HRVATSKA NIJE SAMO PRIMALA STVARNE POTICAJE NEGO IH JE NJEZINA UMJETNOST I ZRA�ILA NATRAG. U DALMACIJI UPADAJU U O�I OSOBITO PLASTIKE. PRIMJERICE KI�ENOST ROMANSKE KATEDRALE U TROGIRU, GDJE MAJSTOR RADOVAN SJAJNOM MJE�AVINOM OBLIKA POSTI�E INTIMNI UGO�AJ. S BAROKNIM GRADITELJSTVOM I NOVIJIM STILOVIMA SUSRE�EMO SE PRETE�ITO U SJEVERNIM KRAJEVIMA HRVATSKE.
U srednjovjekovnoj Hrvatskoj se pored latinskoga alfabeta slu�ilo glagoljicom i, rije�e, bosan�icom (tzv. zapadnom �irilicom). Dok su se bosan�icom slu�ili Hrvati i pojedine muslimanske obitelji u Bosni, te Hrvati u ju�nim krajevima Hrvatske, glagoljica je odigrala va�nu ulogu u hrvatskoj povijesti. Glagolja�i su sve�enici koji su slu�bu Bo�ju dr�ali na narodnom jeziku (hrvatskoj varijanti staroslavenskoga jezika). Pismo, kojim su misali bili napisani, zvalo se glagoljica (glagolati = govoriti starim jezikom). Prvi je glagoljaski misal tiskan u Kosinju 1483. godine.

DOLASKOM NA DANA�NJE PROSTORE HRVATI SU SE SUO�ILI S MALOBROJNIM, ALI KULTURNO NADMO�NIM I CRKVENO ORGANIZIRANIM ROMANSKIM PU�ANSTVOM. LATINSKI BISKUPI SU IMALI JURISDIKCIJU NAD HRVATSKIM TERITORIJEM I NISU JE SE HTJELI ODRE�I U KORIST HRVATSKOGA BISKUPA, PREMDA SU PRIZNAVALI HRVATSKU POLITI�KU VLAST. TAKO JE HRVATSKI BISKUP IMAO NAROD, ALI NIJE IMAO TERITORIJA. U BORBAMA KOJE SU SE VODILE OKO PRIZNANJA HRVATSKOGA BISKUPA I GLAGOLJICE, DO�LO JE DO PODIJELE MEDJU SAMIM HRVATIMA. JEDNI SU USTRAJALI NA GLAGOLJICI I HRVATSKOM BISKUPU, DOK SU SE DRUGI PRIKLONILI SLU�BENOM LATINSKOM JEZIKU U LITURGIJI. U TIM JE BORBAMA HRVATSKI BISKUP OSTAO BEZ SVOGA PROSTORNOGA TEMELJA. BOSNA I HERCEGOVINA SU U VRIJEME HRVATSKIH DINASTA BILE DOMINIJ HRVATSKE DR�AVE. NAROD ISTOGA PODRIJETLA IMAO JE ISTI DRU�TVENI SUSTAV, PLEMENSKO URE�ENJE, ISTE TRADICIJE, JEDNAKA VJEROVANJA. HRVATSKI SE BISKUP POVLA�I, PREMA TOME, U BOSNU, "GDJE JE KAO 'DJED' I 'BISKUP' CRKVE BOSANSKE, NASLJEDNICE HRVATSKE CRKVE, NA�AO ZA�TITU U MO�NOJ BOSANSKOJ DR�AVI, U KOJOJ JE STARA HRVATSKA DR�AVA NASTAVILA SVOJ �IVOT".

Pape su bile ambivalntne prema uporabi narodnoga jezika u liturgiji. Ipak, Inocent IV. u dvjema bulama daje u 13. stolje�u slu�beno odobrenje glagolja�ima za biskupiju Senj i pojedine samostane na otoku Krku. �injenica je, pak, da su glagolja�i djelovali na puno �irem podru�ju Hrvatske. Hrvatska je bila jedini prostor pod jurisdikciom Katoli�ke crkve u kojem se liturgija nije odr�avala isklju�ivo na latinskom jeziku sve do konca 19. stolje�a. Pri tome valja spomenuti da su glagolja�ke liturgijske knjige bile vjerni prijevodi propisanih latinskih priru�nika. Uvo�enjem liturgije na narodnom jeziku na Drugom vatikanskom koncilu, potvdila se ispravnost glagolja�koga shva�anja odnosa izmedju univerzalnog i autonomnog, nacionalnog i internacionalnog. Tim su glagolja�i postavili prema Vladi Gotovcu "duhovne temelje Hrvatske", jer se njihovo stajali�te pokazalo ispravnim, "da autonomno nije protivnost univerzalnom nego predstavlja jedan od oblika njegovog konkretnog povijesnog razvijanja i postojanja. Posve je to�no i njihovo stajali�te da je jezik prije svega temelj oblikovanja jednog svijeta.

PITANJE ODNOSA UNIVERZALNOG I AUTONOMNOG BIT �E STALNO U SREDI�TU SVIH ZNA�JANIH OBLIKA NA�EGA NACIONALNOGA �IVOTA: MA �TO PODUZIMALI, UVIJEK �EMO PRU�ATI ODGOVOR NA TO PITANJE! SVA NA�A OSOBITOST, ONO �TO JE ODREDILO GLAVNE PUTOVE NA�E POVIJESTI, NA�U SUDBINU, UPRAVO JE U TOME, DA SE NIKAD NISMO ZNALI ODRE�I NI UNIVERZALNOSTI, NI AUTONOMNOSTI. A PREVLAST JEDNE ILI DRUGE KOMPONENTE SAMO JE UVE�AVALA NA�E TE�KO�E, NEKAD DO RAZMJERA NACIONALNE NESRE�E.

Hrvatski je autonomizam stolje�ima iznutra policentri�an: stalno uznemiravan sna�nim regionalizmom, koji je posljedica povijesne policentri�nosti na�e borbe za opstanak. Uvijek smo istodobno imali nekolio neprijatelja - svakog na drugom kraju zemlje i svaki je kraj vodio svoju bitku: stolje�ima je svatko imao neko svoje posebno rati�te!

NEMILOSRDAN JE NA� IDEALIZAM I MI SMO BEZ NJEGA NEMOGU�I. OSTAJE PITANJE DA LI JE ON KOBNA I BESKRAJNA ZA�ARANOST ILI JE SVE BLI�I OSTVARENJU HARMONI�NOG ODNOSA U KOJI OD PO�ETKA - OD GLAGOLJA�A - VJERUJE". "GLAGOLJA�KA PISMENA TRADICIJA OSTAJE UGRA�ENA U KULTURNOJ BA�TINI EUROPE I OSOBITO HRVATSKE".

KNJI�EVNO STVARALA�TVO HRVATA STOLJE�IMA JE PRAKTI�KI DVOJEZI�NO. NJEGOV LATINSKI DIO JE U PUNOM SMISLU SASTAVNI DIO EUROPSKE KNJI�EVNOSTI, OSOBITO STVARALA�TVO ZRELIH OBLIKA I SADR�AJA OD HUMANIZMA DO SREDINE 19. STOLJE�A. JEDNI SU HRVATSKI LATINISTI STVARALI U RATOVIMA, IDEJAMA I POLITI�KIM SUKOBIMA RAZDIRANOJ DOMOVINI, A DRUGI SU JE NAPUSTILI I DJELOVALI U RAZLI�ITIM ZEMLJAMA EUROPE.


Knjiga Tihomira Nui�a pod naslovom "U potrazi za slobodom i kruhom" izlazi po�etkom prosinca na njema�kom jeziku. Hrvatski Portal u �vicarskoj objavljuje u nastavcima mjestimice skra�eni hrvatski prijevod knjige.

- NASTAVLJA SE -

TIHOMIR NUIC

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: