Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U POTRAZI ZA SLOBODOM I KRUHOM
Na tragu Hrvata u �vicarskoj

HRVATSKI MIKROKOZMOS

Postoje razlicite teorije o imenu i podrijetlu Hrvata. Vecina znanstvenika se sla�e da ime Hrvat nije slavenskoga podrijetla. Svr�etak -at upucuje izravno na iransko podrijetlo. Robert Str�uli, pak, tvrdi da je hrvatsko ime keltskoga podrijetla. "Na keltskom cruadh znaci 'hrid' ili 'stijena' ae i dae 'ljudi'. Hrvati su, dakle, keltski narod koji se naselio u brdovito-stjenovitom podrucju i to pored rijeka i potoka kao �to su to Kelti opcenito cinili".


I o znacenju imena Hrvat postoje razlicite teorije. Ni jedna, medutim, nije opceprihvacena.
"Podrijetlo i znacenje etnonima 'Hrvat' su do danas neizvjesni. Sigurno je, da ime nema slavenski korijen. Stoga je neprihvatljiva teorija po kojoj se etnogeneza Hrvata, neovisno o njihovom kasnijem jezicnom slaviziranju, naprosto izvodi iz postpunoga diferenciranja slavenskih plemena. Dolazak Hrvata na obalu uslijedio je tek nekoliko godina nakon �to su Slaveni naselili zemlju. Najvjerojatnije je iransko podrijetlo imena; iz toga se ipak ne mo�e zakljuciti da je jedan oblikovani narod iz Kavkaza doselio na istocnu obalu Jadrana.

MOGUCE JE DA JE ETNONIM HRVAT IZVORNO BIO POCASNI NASLOV U FUNKCIONALNOM I SOCIJALNOM ZNACENJU UNUTAR AVARSKOGE DR�AVE; IMENOM SU SE OBILJE�AVALE DU�NOSTI ODRE�ENIH SKUPINA U GRANICNIM PODRUCJIMA AVARSKE DR�AVE. NAIME, IME HRVAT NIJE SAMO POTVR�ENO NA ISTOCNOJ OBALI JADRANA NEGO I NA ISTOCNOM RUBU ALPA U KORU�KOJ, U SJEVERNOJ CESKOJ, SAKSONIJI I JU�NOJ POLJSKOJ, DAKLE, U �IROKOM KRUGU OKO JEZGRE AVARSKE DR�AVE.

Od razlicitih poku�aja, trajni je proces oblikovanja i razvoja Hrvata uspio jedino na istocnoj obali Jadrana, gdje su u ranom srednjem vijeku stvorili svoju dr�avu. Ona je nastala brzim odbacivanjem avarskoga jarma, �to je i bizantska diplomacija podupirala, jezicnim slaveniziranjem i izgradnjom vlastite uprave, �to je prvi put spomenuto u izvorima oko 800. godine".
Hrvatska je bila medu prvim dr�avama nastalim na ru�evinama Rimskog imperija. U 7. stoljecu naselili su Hrvati provincije Zapadnoga Rimskoga Carstva: Dalmaciju, Bosnu, Panoniju i utemeljili vlastitu dr�avu. Nakon odluke kneza Branimira da ne slijedi probizantsku politiku svoga prethodnika, papa Ivan VIII. pi�e hrvatskome knezu pismo 7. lipnja 879. i zahvaljuje na vjernosti Rimskoj crkvi. Taj nadnevak je u�ao u hrvatsku svijest kao medunarodno priznanje srednjovjekovne hrvatske dr�ave. U 10. stoljecu Hrvatska ce postati kraljevstvo, da bi pocetkom 11. stoljeca, zbog izumiranja mu�ke loze u kraljevskoj dinastiji, do�lo do osnivanja hrvatsko-madarske personalne unije koja ce potrajati od 1102. do 1526. godine. Porazom pod Mohacom gasi se hrvatsko-ugarski dualizam. Vec 1. sijecnja 1527. godine biraju plemici srednje Hrvatske, ostatka Bosne i Dalmacije Ferdinanda Habsbur�koga, kasnijeg cara Ferdinanda I. za svoga kralja i tako ve�u sudbinu Hrvatske uz kucu Habsburg sve do pada Monarhije 1918. godine.

Nakon Prvoga svjetskoga rata Hrvatima namecu vanjskopoliticke i unutarnje okolnosti zajednicku dr�avu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je 1929. godine preimenovana u Jugoslaviju. U vrtlogu Drugoga svjetskoga rata nastaje godine 1941. tragicna Nezavisna Dr�ava Hrvatska (NDH). Pobjedom partizana godine 1945. prestala je postojati NDH i Hrvatska je ponovno dio Jugoslavije, ali ne vi�e kraljevine nego komunisticke. Oslobodiv�i se srpske hegemonije ratnom pobjedom nad jugoslavenskom vojskom i srpskim postrojbama 1991.-1995. godine, Republika Hrvatska je od 15. sijecnja 1992. godine medunarodno priznata samostalna dr�ava.

Knjiga Tihomira Nui�a pod naslovom "U potrazi za slobodom i kruhom" izlazi po�etkom prosinca na njema�kom jeziku. Hrvatski Portal u �vicarskoj objavljuje u nastavcima mjestimice skra�eni hrvatski prijevod knjige.

- NASTAVLJA SE -

TIHOMIR NUIC

 

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: