Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


MARICA BODRO�I� - Zapis dje�je du�e

 

Upravo nam je stigao popis nagra�enih autora zaklade Robert Bosch Stiftung iz kojega se vidi da je ovogodi�nju presti�nu i potpornu nagradu dobila Hrvatica Marica Bodro�i�. Godine 2002. bila je dobitnicom Heimito von Doderer-F�rderpreis, a 2001. uru�ena joj je nagrada Hermann-Lenz-Stipendium. Ro�ena 1973. godine u Zadvarju, 1983. preseljava u Njema�ku. U Frankfurtu na Majni je zavr�ila studij kulturne antropologije i slavistike. Trenuta�no �ivi u Parizu.

Objavljivala je pjesme i eseje u novinama i �asopisima. Pro�le godine je objavila knjigu pri�a Tito ist tot (Tito je mrtav) kod renomiranoga nakladnika Suhrkampa, Frankfurt a/M. Za razliku od Jagode Marini� koja je ro�ena u Njema�koj i Hrvatsku poznaje samo i povremenih posjeta, Bodro�i�ka je neporo�nom dje�jom du�om upila figure i doga�aje u svom rodnom selu u kojem se uglavnom odigravaju gotovo sve pri�e. To�nim dje�jim pogledom autorica opisuje autohtoni svijet svoje obitelji, svoga sela i tvrdoglavih ljudi kao �to je njezin djed. On, naime, ne vjeruje vijestima i seoskim glasinama da je Tito umro, jer ga cijeli dan gleda "�ivoga" na televiziji.

Ili pripovijest o zaljubljeniku u ljiljane koji se posve�uje uzgajanju ljiljana iz �istoga prkosa. Najprije ih uzgaja u jednom malom vrti�u, onda ih sadi na njivi, da bi kasnije zasadio cijelo polje. �im umre, susjedi navale na ljiljane, po�upaju ih i zapale, tako da je danima dimilo u selu. Jedan psihogram hrvatskoga mentalnoga sklopa?!

Tu su jo� pripovijetke o gastarbeiteru stricu, kojemu je svijet toliko omrznuo da iz ljutnje razbija nao�ale kako ga vi�e ne bi morao gledati. Dirljivi su opisi seoskih staraca i starica s krunicama u ruci i motikama ili kosama na ramenu, jer su mladi iselili. Pripovijesti su to pune mjese�arske ljepote i duboke �alosti u kojima se povijest pretvara u mit, a slu�aj u zakon koji u kona�nici gotovo uvijek postaje nasiljem.

Knjiga je pisana na frapantnom njema�kom jeziku, tako da s napeto��u o�ekujemo njezinu slijede�u knjigu. Pri tom ne manje nestrpljivo o�ekujemo da svoje rodno mjesto stavi u povijesni kontekst kako to i odgovara stvarnosti: umjesto Zadvarje/Jugoslawien, valja staviti Zadvarje/Kroatien. Tek �e time svome mjestu i sebi samoj u�initi �ast. Hrvati, ro�eni u Hrvatskoj 1917. i ranije, ne pi�u da su ro�eni u Austro-Ugarskoj Monarhiji.

Tihomir Nuic

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: