Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Jadranka Cigelj - "Prostorija 102"

 

Internationale Gesellschaft f�r Menschenrechte - skra�eno IGFM (Me�unarodno dru�tvo za ljudska prava) je organizacija sli�na Amnesty International, samo �to je puno manja - ograni�ena uglavnom na njema�ko govorno podru�je - i u svijetu manje poznata. To, me�utim, ne zna�i da manje dobra �ini. Tako je u prvom ovogodi�njem broju svoga lista "Menschenrechte" (Ljudska prava) ova uva�ena organizacija posvetila jedan kutak Jadranki Cigelj.

Jadranka Cigelj, 54, je bosanska Hrvatica, odvjetnica, politi�arka i aktivna u borbi za ljudska prava. Godine 1992. su je Srbi zajedno s jo� 37 �ena zarobili i odveli u po zlu poznati koncentracijski logor Omarska. Pet ih je poubijano, a Jadranka Cigelj je nakon dva mjeseca pu�tena. Na Tribunalu u Den Haagu je svjedo�ila protiv zlo�inca Milo�evi�a.

O svom boravku u Omarskoj J. Cigelj je napisala knjigu pod naslovom "Prostorija 102". U njoj se osvr�e na tu�ne dane fizi�koga i psihi�koga terora, a prisje�anje na to vrijeme izaziva u njoj ne mr�nju prema srpskim mu�iteljima, nego ga�enje i prijezir. "Bile smo udarane, mu�ene, gladovale smo i bile silovane, ja i 17 drugih �ena s kojima sam dijelila prostoriju broj 102. Morale smo �istiti krvave podove i svaku no� le�ati u tami i oslu�kivati korake, koji su donosili teror i patnju, ho�e li se zadr�ati kod na�ih vrata..."

Knjiga koja se pojavila na hrvatskom va�an je dokument vremena o doga�ajima koji se ne smiju zaboraviti. IGFM �e sje�anja Jadranke Cigelj prevesti na njema�ki i objaviti kako bi ih u�inili dostupnim �irem �itateljstvu. Spomenimo i to da je u vrijeme rata Jadranka Cigelj bila go��a Hrvata u �vicarskoj.

Tihomir Nuic

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: