Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
    Klasi�na, narodna, moderna
 
 

 


  CHORUS CROATICUS

Hrvatsko iseljeni�tvo u �vicarskoj ima izme�u ostaloga i "svoju" mu�ku klapu, koja pjeva za Hrvate i �vicarce, �to daje osobitu dra� klapinom postojanju. �lanovi su: Frane Vugdelija, voditelj i prvi tenor; Viorel Raviele, Ivo Savar i �eljko �ubri� drugi tenor; Danijel Pestaj, Alan Savar i Miljenko Plisi� bariton; Ilija Beki�, Branko Coris i Kre�imir �u�e bas.

Ovaj mu�ki vokalni oktet (klapa) osnovan je 21. kolovoza 1987. godine. Od utemeljenja do 10. svibnja 1993. godine djeluje pod imenom Hrvatski oktet da bi 1993. godine dobio dana�nje ime Chorus croaticus. Osniva� i voditelj ansambla je Frane Vugdelija.

Chorus croaticus njeguje i promi�e hrvatsku glazbenu ba�tinu, nastoji je pribli�iti �vicarcima i na taj na�in doprinijeti �to ve�em razumijevanju i prijateljstvu izmedju Hrvata i njihovih doma�ina �vicaraca.

Repertoar klape se gotovo isklju�ivo sastoji od hrvatskih narodnih pjesama i skladbi hrvatskih autora. Nastupala je u svim krajevima �vicarske, a gostovala je i u drugim europskim dr�avama. Godi�nje ima 20 do 30 zna�ajnijih nastupa, a dvije tre�ine su pred �vicarskom publikom. Od 1991. godine Chorus croaticus nastupa diljem �vicarske na humanitarnim priredbama, na kojima se prikuplja pomo� za �rtve rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovi su nastupi, pored humanitarnog u�inka, imali i veoma veliku ulogu u promicanju hrvatskog glazbenog naslije�a, hrvatskog imena i Republike Hrvatske. Zbog ove djelatnosti u �vicarskoj klapu proglasi�e "ambasadarom �irenja hrvatske glazbe i kulture".

Glazbeno, humanitarno i rodoljubno djelovanje Chorusa croaticusa imalo je odjeka i u hrvatskim sredstvima priop�avanja. To je potaklo glazbene djelatnike iz razli�itih krajeva domovine da pozovu klapu u domovinu i omogu�e joj nastup pred domovinskom publikom. Osim toga, Chorus croaticus je sudjelovao na Festivalu dalmatinskih klapa u Omi�u 1993., 1994., 1995., 1996. i 1997. godine. Time je Chorus croaticus postigao ono �to nikome iz hrvatske dijaspore nije uspjelo: nastup na omi�kom Festivalu kao natjecatelj.

Po�etkom svake godine ova mu�ka vokalna klapa organizira za �vicarske i hrvatske prijatelje ve� tradicionalnu Ve�er prijateljstva. Zahvaljuju�i potpori svojih brojnih prijatelja, Chorus croaticus je ve� 1996. godine promovirao svoju prvu samostalnu CD i audio-kasetu Nebu i Hrvatskoj. Klapa sudjeluje i u zajedni�kim glazbenim projektima, te nastupa na radiju i televiziji. Poseban nastup na �vicarskom Prvom radio-programu njema�kog govornog podru�ja (DRS 1) bio je u subotu 10. travnja 1999. godine od 14 do 15 sati. Poznata jednosatna emisija Plaza bila je posve�ena ovoj hrvatskoj klapi, koja se na dostojan na�in predstavila �vicarskoj javnosti. Svoju drugu samostalnu CD i audio-kasetu O more mati klapa je promovirala po�etkom 2000. godine.

Natpis: Chorus croaticus, Postfach 123, 3000 Bern 22

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.