Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


22.11.2011.

Zagreba�ki solisti

ZAGREB, 21. studenog 2011. – Na konferenciji za medije, odr�anoj danas u dvorani Hrvatskog društva skladatelja, Zagreba�ki solisti predstavili su 58. koncertnu sezonu, ali i novog umjetni�kog voditelja, francuskog violon�elista Marca Coppeya, koji ansambl vodi od rujna ove godine.

Na konferenciji su govorili: Borivoj Martini�-Jer�i�, dosadašnji umjetni�ki voditelj i sadašnji koncertni majstor ansambla, Renata Glojnari�, direktorica ansambla te Marc Coppey. 

Borivoj Martini�-Jer�i� predstavio je program sezone 2011/2012., kao i dogovorena gostovanja ansambla u Švicarskoj (Festival Bad Ragaz, velja�a 2012.), Japanu (srpanj 2012.) te Francuskoj (studeni 2012.) te koncert s Ivom Pogoreli�em, što �e ga Zagreba�ki solisti odr�ati 03. 12. 2011., u KDVL, u ciklusu Lisinski subotom. Tako�er je najavio izlazak CD-a što su ga Zagreba�ki solisti snimili s gitaristom Pepeom Romerom. CD �e iza�i u izdanju diskografske ku�e Naxos, u prosincu ove godine.

Marc Coppey izrazio je zadovoljstvo novoostvarenom suradnjom s ansamblom, u kratkim crtama predstavio svoje planove za budu�nost, me�u kojima su najva�niji stalni rad na turnejama u inozemstvu, ali i na otkrivanju novog repertoara za ansambl, koji uklju�uje i narud�be novih djela suvremenih skladatelja.

Renata Glojnari� predstavila je nove sponzore ansambla, Zagreba�ku banku, Allianz osiguranje te Odvjetni�ko društvo Han�ekovi� & Partneri, a njima se priklju�uju i stalni podupiratelji ansambla, Grad Zagreb, Ministarstvo kulture i Turisti�ka zajednica Grada Zagreba. Predstavila je inicijativu osnivanja Savjeta Zagreba�kih solista. Rije� je o novom obliku i pristupu sponzoriranja jedne kulturne ustanove, koji bi bio jedinstven u Hrvatskoj. Ovakav oblik suradnje pridonio bi javnom i transparentnom financiranju projekata. Tvrtkama - osniva�ima Savjeta osigurao bi pozitivan publicitet i niz komunikacijskih mogu�nosti, a ansamblu sigurnost u dugoro�nom planiranju aktivnosti i novih glazbenih projekata.

Zagreba�ki solisti prvi koncert sezone odr�at �e 23. studenog 2011. u Hrvatskom glazbenom zavodu, s po�etkom u 20 sati.

Koncertna sezona 2011/2012 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trg Sv. Marka 9, 10 000 Zagreb, Tel. 48-51-787, Fax. 48-51-788, info@zagrebacki-solisti.com
OIB 76416954953, Hrvatska poštanska banka, 2390001-1100011484

*****

MARC COPPEY, umjetni�ki voditelj Zagreba�kih solista

Marc Coppey ro�en je 1969. godine u Strasbourgu, u Francuskoj. Jedan je od vode�ih violon�elista današnjice. Ve� kao osamnaestogodišnjak, na me�unarodnom natjecanju Johann Sebastian Bach u Leipzigu, osvojio je prvu te posebnu nagradu za interpretaciju Bachove glazbe. Idu�e godine slavni Mstislav Rostropovi� pozvao ga je na svoj festival te od tada zapo�inje brzi uspon Marcove solisti�ke karijere. Kao solist sura�ivao je s najcjenjenijim orkestrima i dirgentima današnjice, kao što su E. Krivine, R. Frühbeck de Burgos, M. Plasson, J.-C. Casadesus, T. Guschlbauer, P. Rophé, Y. Sado, J. Nelson, R. Leppard, E. Bergel, A. Gilbert, L. Bringuier, K. Karabits, P. McCreesh i A. Fisch. Nastupao je na svim slavnim svjetskim podijima. Njeguje veliki interes i za komornu glazbu te i na ovom podru�ju sura�uje s vrsnim umjetnicima današnjice, kao što su M.-J. Pires, S. Kovacevich, N. Angelich, A. Mad�ar, M. Beroff, P. Laul, F.-F. Guy, A. Dumay, V. Mullova, T. Papavrami, I. Gringolts, L. Korcia, D. Grimal, G. Caussé, J. Starker, M.-P. Langlamet, M. Portal, P. Meyer, E. Pahud te Prazak i Talich kvarteti. Od 1995. do 2000. godine bio je �lan kvarteta Ysaÿe s kojim je obišao svijet. Repertoar ovog violon�elista eklekti�an je i inovativan; uklju�uje me�u ostalim Bachove Suite za violon�elo te ostatak poznatog i omiljenog „klasi�nog“ violon�elisti�kog koncertnog repertoara, ali i manje poznata djela koja Marc nastoji �esto predstaviti publici. Izvo�enje i promicanje suvremene glazbe tako�er su va�na Marcova zada�a, a skladbe za njega skladali su, me�u ostalima, skladatelji Durieux, Fénelon, Jarrell, Krawczyk, Lenot, Monnet, Pauset, Reverdy i Tanguy. Marc Coppey profesor je violon�ela na konzervatoriju Conservatoire National Supérieur de Musique u Parizu te umjetni�ki ravnatelj festivala Colmar Chamber Music Festival. Redovito odr�ava seminare i majstorske te�ajeve. Svira na violon�elu graditelja Mattea Goffrillera (Venecija, 1711.).

Zagreba�ki solisti
Trg Sv. Marka 9
10 000 Zagreb
tel. +385 1 4851 787
fax. + 385 1 4851 788
www.zagrebacki-solisti.com

 

 

 

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.