Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


11.10.2011.

Nakon sve�anog otvorenja 36. samoborske glazbene jeseni 24. rujna i natjecanja „Ferdo Livadi�“ za mlade glazbenike od 25. do 28.rujna, o �emu smo na portalu izvijestili, 36. samoborska glazbena jesen pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike prof.dr.sc. Ive Josipovi�a te Ministarstva kulture, Grada Samobora i Zagreba�ke �upanije je od 29. rujna nastavljena nizom vrhunskih koncerata:

*****

�etvrtak, 29.09.2011. – �upna crkva sv. Anastazije:
Ney Rosauro i Samoborski guda�i odr�ali koncert u suradnji s Ivanom Bili� i Samoborskim udaraljkašima SUDAR

Šesta ve�er ovogodišnje Samoborske glazbene jeseni bila je rezervirana za brazilskog udaraljkaša Neya Rosaura, s kojim su nastupili Samoborski guda�i, a kao gosti marimbistica Ivana Bili�, Samoborski udaraljkaši SUDAR te skladatelj i dirigent Ivan Josip Skender.

Ney Rosauro, Samoborski guda�i i njihovi gosti za koncert pred samoborskom publikom izabrali su program u kojem su uvertiru imali Samoborski guda�i izvevši Air iz Tre�e orkestralne suite u D-duru Johanna Sebastiana Bacha i Muziku za guda�e Frane Para�a. Potom su im se na podiju pridru�ili Ney Rosauro, Ivana Bili� i Ivan Josip Skender ostvarivši dojmljiv nastup u sviranju Rosaurove autorske kompozicije Brazilska fantazija (Bach u Brazilu) za dvije marimbe i guda�e. Odli�an prijem kod publike u crkvi svete Anastazije u Samoboru imala je još jedna skladba Neya Rosaura - Serenada za vibrafon, marimbu i guda�e, u kojoj je on nastupao kao solist na marimbi. Pri kraju su Samoborski guda�i svirali Jednostavnu simfoniju Benjamina Brittena, a za samu završnicu izabrana je Rosaurova skladba Valencia, koju je izveo u sinergiji sa Samoborskim guda�ima i Samoborskim udaraljkašima.

Ney Rosauro smatra se jednim od najoriginalnijih udaraljkaša i skladatelja današnjice. Udaraljke je studirao kod Luiza Anunciaçãoa u rodnome gradu Rio de Janeiru, magistrirao na Visokoj školi za glazbu u njema�kom gradu Würzburgu u klasi prof. Siegfrieda Finka te doktorirao na Sveu�ilištu u Miamiju u SAD-u, pod mentorstvom prof. Freda Wickstroma. Kompoziciju je studirao na Sveu�ilištu u Brasiliji. Objavio je više od 50 skladbi za udaraljke, kao i nekoliko ud�benika. Njegov Koncert za marimbu i orkestar izvelo je više od 1200 svjetskih orkestara.

Za vrijeme koncerta Ney Rosauro iskazao je zadovoljstvo što se po prvi put predstavlja na Samoborskoj glazbenoj jeseni te što je mogao sura�ivati sa mladim i talentiranim samoborskim glazbenicima u gradu koji predstavlja jedan od kulturnih centara Hrvatske.

*****

Petak, 30.09.2011. – Franjeva�ka crkva:
Koncert laureata 2010.godine


Kvartet Klang - pobjednice 7. natjecanja Ferdo Livadi� - 2010.

U Ve�eri laureta Samoborske glazbene jeseni nastupio Kvartet Klang. Djevojke Kvarteta Klang ponovno su se predstavile publici Samoborske glazbene jeseni na koncertu u Franjeva�koj crkvi u petak, 30. rujna.

Njihov je nastup još jedan dio „nagradnog aran�mana“ kojim organizatori SGJ prate slavodobitnike Natjecanja Ferdo Livadi�, pa je tako osim nov�ane nagrade i djela skladanog samo za njih, nagrada za prošlogodišnje laureatkinje i cjelove�ernji koncertni nastup.

Vlatka Peko i Ana Luci� (klaviri) te Anita Primorac i Kaja Farszky (udaraljke) još su jednom pokazale zašto su u svega par godina od okupljanja u Kvartetu Klang postale miljenice publike, ali i doma�ih skladatelja. U Samoboru je Kvartet Klang ovacijama nagra�en za izvedbe Rolling Sarmas Mateja Meštrovi�a, potom Klang Maschine Zlatka Tanodija, Blue and Red Dubravka Palanovi�a te Closing time Ivana J. Skendera. Za kraj su ostavile nadahnutu izvedbu Slika s izlo�be Mussorgskog, u aran�manu kojeg je priredio Dubravko Palanovi�.

Kvartet Klang osnovan je 2009. godine, a djeluje pod pod mentorstvom doc. Katarine Krpan i red. prof. Igora Lešnika. Od prvog javnog nastupa u sije�nju 2010. godine na otvorenju 7. me�unarodnog udaraljkaškog festivala u Bjelovaru (IPEW), kvartet bilje�i niz zapa�enih i nagra�enih nastupa, me�u kojima u Hrvatskom glazbenom zavodu u sklopu ciklusa Virtuoso, na Koncertu s predsjednikom u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog te na ovogodišnjem me�unarodnom udaraljkaškom festivalu u Bjelovaru (IPEW). Naravno, posebno istaknuto mjesto u dosadašnjem djelovanju Kvarteta Klang ima i nagrada za najbolji ukupni nastup 7. me�unarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadi� u okviru Samoborske glazbene jeseni 2010. godine.

*****

Subota, 01.10.2011. – Franjeva�ka crkva:
Na Samoborskoj glazbenoj jeseni nastupio ugledni londonski ansambl King's Consort

Jedan od vode�ih svjetskih specijaliziranih orkestara, The King's Consort, oduševili su svojim nastupom na 36. Samoborskoj glazbenoj jeseni u subotu, 1. listopada. Predvo�eni Robertom Kingom, svojim osniva�em i jednim od svjetski najpriznatijih dirigenta svoje generacije, ugledni britanski ansambl koji svira na povijesnim instrumentima u samoborskoj franjeva�koj crkvi predstavio se programom Virtuozni barok.

Jedan od najiš�ekivanijih programa ovogodišnje Jeseni The King's Consort su zapo�eli Händelovim stavcima iz Muzike na vodi uz virtuoznu solo dionicuCrispiana Steele-Perkinsa na trublji, potom je uslijedio Koncert za dvije oboe u C-duru, op. 6, br. 9  Tomasoa Albinonija te za kraj prvog dijela programa Vivaldijeva Nulla in mundo pax sincera, RV 630, motet uz sopranisticu Lornu Anderson.

Nastavak je ponudio interpretaciju Purcellove The Duke of Gloucester´s Trumpet Suite, potom Concerto grosso u e-molu, op. 3, br. 3  Francescoa Geminiania, a završnica sjajnog koncerta pripala je Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51, Johanna Sebastiana Bacha. Dugotrajni aplauz ispratio je The King's Consort na drugu etapu njihove hrvatske turneje jer �e u okviru suradnje Samoborske glazbene jeseni i Vara�dinskih baroknih ve�eri, nakon Samobora nastupati i u Vara�dinu.

The King's Consort osnovao je 1980. godine Robert King, a do sada su nastupili diljem svijeta, uvijek pra�eni s posebnim zanimanjem obzirom da se radi o specijaliziranom ansamblu. S katalogom od 95 nosa�a zvuka prodanih u više od milijun primjeraka, King's Consort jedan je od najsnimanijih orkestara koji svira na povijesnim instrumentima u svijetu. Za svoje su snimke primili niz nagrada, a u njihovom impozantnom rasponu skladatelja i glazbenih stilova koje izvode su i prve svjetske suvremene izvedbe djela Händela i Purcella, za koje su primili posebne pohvale, kao i široki raspon glazbe od Albinonija do Zelenke, potvr�uju�i najviše standarde u interpretiranju barokne glazbe. Nastupi na najuglednijim festivalima i stalne turneje, od Španjolske do Austrije i od Hrvatske do Meksika, svakodnevica su ansambla.

Robert King (1960.) je u trideset i više godina dinami�ne karijere, kroz suradnje s brojnim orkestrima i stalne nastupe diljem svijeta zaslu�io pohvale za interpretacije barokne glazbe koje ga uzdi�u u sam vrh izvo�enja glazbe razdoblja. Izdvaja se i po neuobi�ajeno velikom rasponu repertoara od Bacha do Beethovena, Fascha do Finzija, Glucka do Gubaiduline, Händela do Howellsa, Mozarta do Mendelssohna, Purcella do Pärta, Rameaua do Rossinija, Schütza do Saint-Saënsa, Vivaldija do Vaughana Williamsa. Robert King bio je �lan Zbora koled�a Sv. Ivana u Cambridgeu, od kada datira njegova solo izvedba u Durufléovom Rekvijemu, u svoje vrijeme najprodavanija koncertna snimka . Za vrijeme studija u Cambridgeu osnovao je 1980. orkestar i zbor King´s Consort, a osim aktivnog muziciranja, King je i autor „Definitivne biografije o Henryju Purcellu“, kao i brojnih drugih tekstova koje emitira BBC.

*****

Nedjelja, 02.10.2011. – Velika dvorana POU Samobor:
Na Samoborskoj glazbenoj jeseni nastupio udaraljkaš Svet Stoyanov

Poznati udaraljkaš ro�en u Bugarskoj Svet Stoyanov na Samoborskoj glazbenoj jeseni svojim je nastupom u nedjelju, 2. listopada stavio završnu to�ku na ovogodišnji Marimba Week koji se ve� nekoliko godina odvija u okviru festivala. Izvode�i skladbe u suradnji sa svojim hrvatskim kolegama, Stoyanov je pokazao kako kriti�arski hvalospjevi u SAD-u o njegovoj „nepogrešivoj virtuoznosti“ nisu bili pretjerani.

Nastup je otvorio Anders Koppelovom Toccatom gdje mu se na marimbi pridru�ila voditeljica Marimba Weeka Ivana Bili�. Potom je uslijedila kratka improvizacija na bubnju da bi potom oduševio minimalisti�kom Electric Counterpoint kojeg je u suglasju s autorom djela Steve Reichom prilagodio marimbi i vibrofonu i koja otvara i CD prvijenac Sveta Stoyanova. Uslijedila je Estudios de Frontera za solo marimbu i kvartet udaraljki (Svet Stoyanov, Anita Primorac, Aleksandra Šuklar, Boris �uvela) skladatelja Alejandra Vinaoa te za kraj energi�na izvedba djela gr�kog skladatelja Iannisa Xenakisa Okho, a po završetku koncerta polaznicima Marimba Weeka podijeljene su i pripadaju�e im diplome.

Svet Stoyanov predaje udaraljke na Institutu Peabody John Hopkins Univerziteta uz Roberta Van Sicea, a uz intenzivno bavljenje pedagoškim radom redovito nastupa diljem svijeta. Dobitnik je ugledne nagrade 2003 Concert Artists Guild International Competition, u New Yorku je debitirao nastupom u Avery Fisher Hallu (Lincoln Centar), a kao solist je nastupao sa sjevernoameri�kim i bugarskim orkestrima. Svirao je pod palicama uglednih dirigenata poput Pierrea Bouleza, Olivera Knussena, Jamesa Conlona, Johna Adamsa i drugih. Izniman je i njegov interes za komornu glazbu, a njegov solisti�ki prvijenac CD Percussive Counterpoint s velikim je uspjehom izašao u velja�i 2009. Svet Stoyanov je Adams i Vic Firth umjetnik.

*****

Ponedjeljak, 03.10.2011. – Galerija Prica:
Koncert prošlogodišnjeg dobitnika Nagrade Grada Samobora Marijana �uzela

Dobitnik nagrade Grada Samobora za najbolje izvedeno djelo hrvatskog autora na 35. samoborskoj glazbenoj jeseni, klavirist Marijan �uzel, u ovogodišnjem izdanju festivala odr�ao je samostalni koncert. Za njega je odabrao program koji je u prvom dijelu sadr�avao izvedbu Fantazije za klavir u c-molu, KV 475 i Sonate za klavir u c-molu, KV 457 Wolfganga Amadeusa Mozarta te Izbor iz zbirke Bunte blätter, op. 99 Roberta Schumanna.

U drugom dijelu Marijan �uzel svirao je Jubilus za klavir Ive Josipovi�a, kompoziciju s kojom je osvojio naklonost �irija na prošlogodišnjem natjecanju mladih glazbenika Ferdo Livadi�. Za kraj predvi�enog programa �uzel je izveo Szabadban (Na otvorenom) Bele Bartoka, nakon �ega je publiku za dugotrajan pljesak nagradio dvostrukim bisom.

Marijan �uzel trenutno je student druge godine klavira na Muzi�koj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. �or�a Stanettija. Osvaja� je brojnih prvih nagrada na priznatim pijanisti�kim me�unarodnim i dr�avnim natjecanjima, a odr�ao je više zapa�enih recitala u Hrvatskoj i inozemstvu.

*****

Utorak, 04.10.2011. – Franjeva�ka crkva:
Na Samoborskoj glazbenoj jeseni nastupio Ensamble Squillante

Dinami�an nonet saksofonista s pariškog Konzervatorija okupljenih u Ensemble Squillante predstavili su se u o�ekivanom izdanju na 36. Samoborskoj glazbenoj jeseni. U utorak, 4. listopada u Franjeva�koj crkvi u Samoboru Ensamble Squillante ponudio je presjek svog uvje�banog repertora, a nastup su zapo�eli Bachovom Toccatom i fugom u d-molu, BWV538. Uslijedilo je glazbeno prisje�anje na Ravelove prijatelje stradale u 1. Svjetskom ratu uz Couperinov grob (Tombeau de Couperin) te potom Chopinov Preludij op. 28, br. 15 u Des-duru. Središnji dio nastupa zauzela je suita Pulcinella Igora Stravinskog, doduše u svega 7 stavaka. Na�alost, iz programa je izostala Massive Haka njihovog francuskog kolege Jean Denis Michata, ina�e gosta Glazbene jeseni 2008. godine, no zato su zaslu�eni aplauz �lanovi ansambla Squillante dobili za Allegro Sorko�evi�eve Simfonije u D-duru br.3.

Ensamble Squillante nastao je 2006. godine okupljanjem devetorice mladih glazbenika (sopran saksofoni Federico Coca Garcia i Pascal Bonnet, alt saksofoni Julien Chatellier i Simon Diricq, tenor saksofoni Cederic Carceles i Adrien Lajoumard te bariton i bas saksofoni Geraud Etrillard, Hugo Schmitt i Thomas Barthelemy) �eljnih promoviranja saksofona kroz adaptiranje i izvo�enje djela brojnih velikana klasike poput Bacha, Mozarta, Mendelssohna... i drugih, ali i predstavljanja moderne, aktualne skladateljske scene.

Takav pristup omogu�uje im da glazbu promoviraju na na�in koji je razli�it od uglavnom stati�ne koncepcije koncerata. Nagra�ivani su na najzna�ajnijim me�unarodnim natjecanjima, a na svom stalnom repertoaru imaju više od dvadeset djela.

*****

Srijeda, 05.10.2011. – �upna crkva sv. Anastazije:
Koncert dvoje pobjednika natjecanja Ferdo Livadi�- Petrita Çekua i Marije Kuhar Šoša

Poveznica izme�u gitarista Petrita Çekua i sopranistice Marije Kuhar Šoša je Samoborska glazbena jesen i Natjecanje Ferdo Livadi�. Naime, Petrit Çeku pobjednik je drugog izdanja ovog natjecanja 2005. godine, a Marija Kuhar Šoša dobila je nagradu 2006. za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora. Ove je godine ovo dvoje nagra�ivanih umjetnika udru�ilo snage i ostvarilo izvrsnu suradnju, koju i ina�e u svojim programima poti�e Samoborska glazbena jesen.

Koncert je po�eo djelima hrvatskih autora – na po�etku izvedbom �etiri pjesme Ivana Padovca: An den Abendstern, Die Perle, op.70, Die Sehensucht, op. 57 i In dio Ferne. Slijedile su dvije pjesme Josipa Hatzea - La�a u no�i i Serenada (u obradi Petrita Çekua), a prvi dio zaklju�en je skladbom Marka Ru�djaka Po�imo sada, ti i ja.

U nastavku slijedilo je Capriccio diabolico (Omaggio a Paganini) Maria Castelnuova – Tedesca u solo izvedbi Petrita Çekua te potom zajedni�ka izvedba tri pjesme iz ciklusa Canciones amatorias Enriquea Granadosa (u obradi Darka Petrinjaka) te Siete Canciones Populares Espanolas Manuela de Fallae (u obradi Darka Petrinjaka). Kao dar publici u prepunoj samoborskoj �upnoj crkvi svete Anastazije za bis su Petrit Çeku i Marija Kuhar Šoša izveli El tralala y el punteado Enriquea Granadosa. 

Koncert je pratio i predsjednik Republike, prof.dr.sc. Ivo Josipovi�, koji je i visoki pokrovitelj ovogodišnje Samoborske glazbene jeseni.

Po završetku programa predsjednik Josipovi� izjavio je da je iskoristio slobodnu ve�er za dolazak na festival i na koncert dvoje sjajnih mladih umjetnika, koji su ve� ostvarili zavidnu karijeru. Naglasio je kako je vidljivo da je festival iz godine u godinu sve bolji i bolji, ugoš�uje poznate inozemne i doma�e umjetnike, a posebnu pozornost posve�uje i stvaralaštvu hrvatskih skladatelja. Stoga je predsjednik  Ivo Josipovi� posebno pozdravio i 1. me�unarodno natjecanje skladatelja, koje je pokrenula Samoborska glazbena jesen ove godine, jer smatra da Hrvatska ima kvalitetne skladatelje, kako starije tako i mla�e generacije.          

Marija Kuhar Šoša bila je zadovoljna koncertom na kojem je prvi put sura�ivala s Petritom Çekuom, rekavši da je publika bila toliko divna i topla da je zaista bio u�itak nastupiti te da se uvijek rado vra�a u Samobor i zbog lijepih uspomena koje je ve�u za natjecanje Ferdo Livadi�. Istaknula je kako joj je drago što su izveli djelo suvremenog hrvatskog autora.

Petrit  Çeku tako�er je bio vrlo zadovoljan koncertom, jer je to bila i njegova prva suradnja s vokalnim interpretatorom, rekavši da je bilo lako sura�ivati s Marijom Kuhar Šoša, jer je sjajna umjetnica. Stoga su oboje rado prihvatili prijedlog za suradnju, a Petrit se nada da �e nastaviti ovakav vid suradnje s pjeva�ima, koliko to budu dopuštale druge obveze. Isti�e kako voli nastupati na Samoborskoj glazbenoj jeseni, jer je to festival koji je odsko�na daska mladim glazbenicima u njihovoj daljnjoj karijeri.   

*****

�etvrtak, 06.10.2011. – �upna crkva sv. Anastazije:
Nastup Zagreba�kog vokalnog ansambla Antiphonus

Trinaeste ve�eri 36. samoborske glazbene jeseni pred publiku je izašao Zagreba�ki vokalni ansambl Antiphonus pod vodstvom dirigenta Tomislava Fa�inija.

U tri godine rada �lanovi Antiphonusa grade delikatan repertoar, njeguju�i djela sa samih po�etaka europske glazbe, ali i najsuvremenije opuse doma�ih i inozemnih skladatelja. Tomislav Fa�ini docent je na Odsjeku za dirigiranje Muzi�ke akademije u Zagrebu i šef dirigent Orkestra Hrvatske vojske. Ostvario je prve suvremene izvedbe hrvatskih renesansnih i baroknih skladatelja, ali i suvremenika, promoviraju�i u svakoj prigodi hrvatsku glazbu.

Za prvi dio samoborskog koncerta Zagreba�ki vokalni ansambl Antiphonus i dirigent Tomislav Fa�ini izabrali su madrigale Claudija Monteverdija - Ecco mormorar l'onde (iz Druge knjige madrigala), Ohimè se tanto amate (iz �etvrte knjige madrigala) i Zefiro torna e'l bel tempo rimena (iz Šeste knjige madrigala), kao i madrigale Carla Gesualda da Venosa - Moro, lasso al mio duolo (iz Šeste knjige madrigala) i Ecco, moriro dunque (iz �etvrte knjige madrigala).

U drugom dijelu na programu se se našli madrigali našeg skladatelja Petra Bergama iz ciklusa Spiriti eccellenti, a na izvedbi na koncertu autor je osobno �estitao �lanovima ansambla i dirigentu Fa�iniju.

*****

Petak, 07.10.2011. – Velika dvorana POU Samobor:
Na Samoborskoj glazbenoj jeseni izveden igrokaz Vještica Hillary ide u operu

Predstavom Vještica Hillary ide u operu, redatelja Ivana Lea Leme, na Samoborskoj glazbenoj jeseni odra�ena je predzadnja dionica ovogodišnjeg programa festivala. U izvedbi sastava ansambla HNK Zagreb, u petak, 7. listopada, publici u Samoboru predstavljena je pri�a koja bi prije svega kod najmla�ih trebala razbiti predrasude o operi kao o ne�em dosadnom, napornom i smrtno ozbiljnom.

U ovom komadu Petera Lunda glavni je protagonist mala vještica Hillary (Dora Lipov�an) koja osvoji dvije ulaznice za operu. Ne znaju�i ništa o operi ona u pomo� poziva svog ma�ka Vilija (Kazuhiro Tamari) te �arolijom dozove sopranisticu Mariu Bellacante (Marija Kuhar Šoša, a u alternaciji Gorana Biondi�) koja joj potom poma�e u otkrivanju svih �ari svijeta opere. Pri tome se Hillary prvi put susre�e s ulomcima slavnih arija te uz zabavu, smijeh i magiju shvati kako je opera zapravo jedna sasvim krasna stvar.

Vještica Hillary ide u operu na repertoaru HNK nalazi se od rujna 2010. godine i svakim svojim izvo�enjem nailazi na sjajan prijem publike, posebno najmla�e. Osim što poma�e u formiranju glazbenog ukusa najmla�ih naraštaja, spremnih postati budu�im poklonicima opere, Vještica Hillary ide u operu je i nagra�ivana predstava pa je tako proglašena najboljom predstavom 11. Naj, naj, naj festivala.

*****

Subota, 08.10.2011. – Franjeva�ka crkva:
Na kraju 36. samoborske glazbene jeseni koncertno – scenska izvedba Slu�avke gospodarice G. B. Pergolesija

Koncertno - scenskom izvedbom opere Slu�avka gospodarica (La serva padrona) Giovannija Battiste Pergolesija završilo je 36. izdanje Samoborske glazbene jeseni. Publika, koja je do posljednjeg mjesta ispunila Franjeva�ku crkvu, dugotrajnim je pljeskom nagradila izvedbu Giorgia Suriana u ulozi Uberta, Valentine Fija�ko u ulozi Serpine i Stefana Suriana u ulozi Vesponea, kao i izvedbu orkestra kojeg su �inili Jo�e Haluza (violina), Melita Šafran (violina), Petar Haluza (viola), Krešo Lazar (violon�elo), Saša Špoljar (kontrabas) i Mario Penzar (�embalo). Nastup je popratio i veleposlanik Republike Italije u Hrvatskoj Alessandro Pignatti Morano Di Custoza.

Podsje�amo, tijekom 36. samoborske glazbene jeseni, uz jednu predstavu za djecu, izlo�bu fotografija Voljena Grbca i majstorsku radionicu Marimba Week, odr�ano je 20 koncerata na kojima je nastupilo više od 100 izvo�a�a i izvelo 90 skladbi hrvatskih i inozemnih autora. U Samoboru su nastupili brojni eminentni umjetnici, po�evši od Marca Coppeya i Zagreba�kih solista, preko King's Consorta, Cantus Ansambla i Kvarteta Klang te Neya Rosaura i Sveta Stoyanova, do Ansambla Squillante, Petrita Çekua, Marije Kuhar Šoša i Zagreba�kog vokalnog ansambla Antiphonus.

Na 8. me�unarodnom natjecanju mladih glazbenika za Nagradu Ferdo Livadi� pobijedio je Ivan Šverko na harmonici, a za izvedbu skladbe hrvatskog autora nagra�ena je udaraljkašica Aleksandra Šuklar. Nov�ane nagrade osigurali su im Hypo Alpe Adria  banka i Grad Samobor.

Na 36. samoborskoj glazbenoj jeseni najavljeno je i 1. me�unarodno natjecanje skladatelja, a natje�aj za najbolju skladbu traje do 10. o�ujka (više informacija na www.new-note.com).

Ovogodišnja Samoborska glazbena jesen odr�ana je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike prof.dr.sc. Ive Josipovi�a, Ministarstva kulture, Grada Samobora i Zagreba�ke �upanije. Organizator festivala je Pu�ko otvoreno u�ilište Samobor.

Izvor: Press slu�ba SGJ  
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanci:

Dobitnici nagrada na 8. me�unarodnom natjecanju mladih glazbenika Ferdo Livadi�

8. me�unarodno natjecanje mladih glazbenika za nagradu Ferdo Livadi�

Koncertom Marca Coppeya i Zagreba�kih solista otvorena 36. samoborska glazbena jesen

36. samoborska glazbena jesen

 

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.